• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. VORMSEL 1. - HET CHRISTELIJK GETUIGENIS
Catechesereeks over het H. Vormsel - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Na de catechese over het Doopsel, nodigen de dagen, na het hoogfeest van Pinksteren, uit tot nadenken over het getuigenis dat de Geest in de gedoopten bewerkt. Hierdoor brengt Hij hun leven in beweging en maakt hen open voor het goed van de anderen. Jezus heeft aan zijn leerlingen een grootse zending toevertrouwd: “Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld”. Vgl. Mt. 5, 13-16 Het zijn beelden die verwijzen naar ons gedrag. Immers, zowel het gebrek aan zout als het overdreven gebruik ervan maken eten walgelijk. Zowel het gebrek aan licht als teveel licht verhinderen het zicht. Wie kan ons echt zout geven dat smaak geeft en bewaart tegen verrotting; en licht dat de wereld verlicht, alleen de Geest van Christus! Dat is de gave die we ontvangen in het Vormsel of zalving met Chrisma. Hierover wil ik met jullie nadenken. Het wordt “Vormsel” genoemd omdat het Doopsel erdoor bekrachtigd wordt en het de doopgenade bevestigt. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1289 We ontvangen de Geest door middel van de zalving met “Chrisma” – geurende olie die door de Bisschop wordt gewijd – een woord dat verwijst naar “Christus”, de Gezalfde van de Heilige Geest.

Herboren worden tot goddelijk leven is de eerste stap. Daarna komt het erop aan zich te gedragen als kinderen van God, dat wil zeggen: zich gelijkvormig maken aan Christus - in de Kerk werkzaam - door deel te nemen aan zijn zending in de wereld. Daarop is de zalving van de Heilige Geest gericht: “Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed”. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Sequentie van Pinksteren Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we niets. Het is de Geest die ons de kracht geeft om verder te gaan. Zoals heel het leven van Jezus bezield werd door de Geest, zo wordt ook het leven van de Kerk en van elk van haar ledematen door dezelfde Geest geleid.
Jezus werd in de Maagd ontvangen door de werking van de Heilige Geest en begint zijn zending nadat Hij, opgestegen uit het water van de Jordaan, gezalfd werd door de Geest die nederdaalde en op Hem bleef rusten. Vgl. Mc. 1, 10 Vgl. Joh. 1, 32 Dat is wat Jezus uitdrukkelijk verklaart in de synagoge van Nazareth. Het is mooi hoe Jezus zich in de synagoge van Nazareth voorstelt, Hij geeft als het ware zijn identiteitskaart! Luisteren we hoe Hij het doet: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen” (Lc. 4, 18). In de synagoge van zijn dorp stelt Jezus zich voor als de Gezalfde, Hij die door de Geest werd gezalfd.
Jezus is vol van de Heilige Geest. Hij is de bron van de door de Vader beloofde Geest. Vgl. Joh. 15, 26 Vgl. Lc. 24, 49 Vgl. Hand. 1, 8 Vgl. Hand. 2, 33 Op Paasavond blies de Verrezen Heer over zijn leerlingen en zegt hen: “Ontvangt de Heilige Geest” (Joh. 20, 22). Op Pinksteren daalt de Geest, zoals we weten, op uitzonderlijke wijze neer op de Apostelen. Vgl. Hand. 2, 1-4

De “Adem” van de verrezen Christus vult de longen van de Kerk met leven. Inderdaad, de monden van de leerlingen, “vol van de Heilige Geest” openden zich en allen hoorden hen in hun eigen taal spreken van Gods grote daden. Vgl. Hand. 2, 1-11

Pinksteren – dat we vorige zondag hebben gevierd – is voor de Kerk wat de zalving van de Geest bij de Jordaan voor Christus betekende. Dat wil zeggen: Pinksteren is het missionaire startpunt om heel je leven ter ere Gods in te zetten voor de heiliging van de mensen. In elk sacrament werkt de Geest, maar het is in het Vormsel dat de gelovigen “als Gave de Heilige Geest ontvangen” H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Ter goedkeuring van de herziene liturgie voor het Sacrament van het H. Vormsel, Divinae consortium naturae (15 aug 1971), 3 Op het moment van de zalving zegt de Bisschop: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De Heilige Geest is Gods grote gave. Ieder van ons draagt de Geest in zich. De Geest is in ons hart, in onze ziel. De Geest leidt ons in het leven zodat wij het goede zout en het ware licht voor de mensen zouden worden.

In het Doopsel dompelt de Heilige Geest ons onder in Christus. In het Vormsel vervult Christus ons van zijn Geest en maakt ons zo tot zijn getuigen en tot deelgenoten aan het zelfde beginsel van leven en zending, volgens het plan van de hemelse Vader. Het getuigenis afgelegd door de gevormden toont de werking van de Heilige Geest en de gehoorzaamheid aan zijn scheppende inspiratie. Ik stel mij de vraag: hoe kan men zien dat wij de Gave van de Geest hebben ontvangen? Doordat wij de werken van de Geest doen. Door het spreken van de woorden die de Geest ons leert. Vgl. 1 Kor. 2, 13 Het christelijk getuigenis bestaat erin alleen en alles te doen wat de Geest van Christus ons vraagt terwijl Hij ons de kracht ertoe schenkt.

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie dossier Sacramenten onder "Vormsel"

Document

Naam: H. VORMSEL 1. - HET CHRISTELIJK GETUIGENIS
Catechesereeks over het H. Vormsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test