• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGHEID IS GEEN VOORRECHT VAN ENKELEN MAAR IEDERS ROEPING
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De paastijd, die gecentreerd is op de dood en de verrijzenis van Jezus, vindt haar hoogtepunt in het Pinksterfeest. Dit hoogfeest herinnert ons aan de uitstorting van de Geest over de apostelen en de andere leerlingen, die in het cenakel in gebed verenigd zijn met de Maagd Maria Vgl. Hand. 2, 1-11 en het doet ons die uitstorting herbeleven. Op die dag begon de geschiedenis van de christelijke heiligheid, omdat de Heilige Geest de bron van heiligheid is, en deze is niet het voorrecht van enkelen maar ze is ieders roeping.

Door het Doopsel zijn wij namelijk allemaal geroepen om deel te nemen aan het Goddelijk leven van Christus, en door het vormsel om getuigen te worden in de wereld. “De Heilige Geest verspreidt overal heiligheid in het heilige en trouwe volk van God”. Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 6 Zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, “het heeft God behaagd de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen”. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9

Reeds door de oude profeten, had de Heer dit plan aan het volk aangekondigd. Door Ezechiël zegt Hij: “Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. (...) gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn” (Ez. 36, 27-28). En door de mond van Joël verkondigt Hij: “Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren, (...) Zelfs over de slaven en de slavinnen stort Ik mijn geest uit in die dagen. (...) alwie de naam van Jahwe aanroept, hij wordt gered. (Joel 3, 1-2.5).

Al die profetieën worden in Jezus Christus gerealiseerd, “de middelaar en waarborg van de eeuwige uitstorting van de Geest”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). prefatie van Hemelvaart Vandaag is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 

Sinds deze Pinksterdag en tot het einde der tijden, wordt deze heiligheid, waarvan Christus de volheid is, aan iedereen gegeven die zich openstelt voor de werking van de Heilige Geest en voor wie volgzaam wil zijn. Het is de Geest die ons de volle vreugde doet ervaren. De Heilige Geest die in ons komt, overwint dorheid, opent het hart voor de hoop, stimuleert en bevordert de innerlijke volwassenwording van onze relatie met God en de naaste. Dat zegt de heilige Paulus tot ons: “de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid” (Gal. 5, 22). Dat doet de Heilige Geest allemaal in ons. Vandaag vieren wij deze rijkdom die de Vader ons geeft. 

Vragen wij aan de Maagd Maria ook vandaag voor de Kerk een vernieuwd Pinksteren te verkrijgen, een vernieuwde jeugd, die ons de vreugde geeft om volgens het Evangelie te leven en ervan te getuigen en “de instorting van een intens verlangen om heilig te zijn tot Gods meerdere glorie”. Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 177

Document

Naam: HEILIGHEID IS GEEN VOORRECHT VAN ENKELEN MAAR IEDERS ROEPING
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test