• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. DOOPSEL 6. - MET CHRISTUS BEKLEED
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Vandaag beëindigen wij de catechese over het Doopsel. De spirituele uitwerking van dit Sacrament, onzichtbaar voor de ogen, maar actief in het hart van wie een nieuw schepsel geworden is, komen aan het licht in de overhandiging van het witte kleed en van de brandende kaars.

Na het bad van de wedergeboorte, waardoor een mens voor God in echte heiligheid wordt herschapen Vgl. Ef. 4, 24 , leek het, vanaf de eerste eeuwen, vanzelfsprekend de nieuwgedoopten te bekleden met een smetteloos nieuw kleed, gelijkenis met de glans van het nieuwe leven dat men door Christus en in de Heilige Geest heeft ontvangen. Het witte kleed drukt symbolisch uit wat in het Sacrament gebeurt en kondigt de staat aan van de gedoopten in de goddelijke heerlijkheid.

Wat het betekent: zich met Christus bekleden, brengt de heilige Paulus in herinnering wanneer hij uitlegt welke deugden de gedoopten moeten cultiveren: “Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid” (Kol. 3, 12-14).

Ook het doorgeven van vuur ontstoken aan de Paaskaars, verwijst naar de uitwerking van het Doopsel: “Ontvang het licht van Christus”, zegt de voorganger. Die woorden herinneren er aan dat niet wij het licht zijn, maar dat Jezus Christus het licht is (Joh. 1, 9)(Joh. 12, 46), die, verrezen uit de doden, de duisternis van het kwaad heeft overwonnen. Wij zijn ertoe geroepen zijn glans te ontvangen! Zoals het vuur van de Paaskaars licht geeft aan de onderscheiden kaarsen, zo verwarmt de liefde van de verrezen Heer het hart van de gedoopten en vervult hen met licht en warmte. Dat is de reden waarom vanaf de eerste eeuwen het Doopsel ook genoemd werd “verlichting” en wie gedoopt was “de verlichte” werd genoemd.
Want, dit is de christelijke roeping: “altijd leven als kinderen van het licht door te volharden in het geloof”. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 226 Vgl. Joh. 12, 36 Als het om kinderen gaat is het de plicht van ouders en peters en meters ervoor te zorgen dat de vlam van de doopgenade in de kleinen gevoed wordt door hen te helpen volharden in het geloof. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 73 “De hier bedoelde christelijke opvoeding (waar de kinderen recht op hebben) heeft tot doel de kinderen stap voor stap binnen te leiden in de ware kennis van Gods heilshandelen in Christus zodat zij uiteindelijk zelf het geloof van hun Doopsel onderschrijven”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973). Ten geleide, II, n 3

De levende aanwezigheid van Christus – die moet behoed, verdedigd en in ons verruimd worden – is het licht dat onze weg verlicht, het licht dat onze keuzen richting geeft, vuur dat onze harten verwarmt bij het ontmoeten van de Heer en ons in staat stelt te helpen wie met ons de weg gaat tot aan de onverbreekbare vereniging met Hem. Op die dag, zo zegt de Apocalyps: “zal er geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen”. (Openb. 22, 5).

De viering van het Doopsel eindigt met het bidden van het Onze Vader, eigen aan de gemeenschap van Gods kinderen. Immers de kinderen die herboren worden in het Doopsel zullen de volheid van de gave van Gods Geest ontvangen in het Vormsel en zij zullen aan de Eucharistie deelnemen en zo leren wat het betekent God aan te spreken met “Vader”.

Bij het einde van deze catechese over het Doopsel herinner ik ieder van jullie aan de uitnodiging die ik als volgt heb verwoord in de Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
: “Laat de genade van uw Doop vrucht dragen op een pad van heiligheid. Sta toe dat alles voor God open is, en kies daarom voor Hem, kies God altijd weer. Weest niet ontmoedigd, want je hebt de kracht van de Heilige Geest om het mogelijk te maken. Heiligheid is per slot van rekening de vrucht van de Heilige Geest in je leven. Vgl. Gal. 5, 22-23 Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 15

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie dossier Catecheses over het H. Doopsel

Document

Naam: H. DOOPSEL 6. - MET CHRISTUS BEKLEED
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test