• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De synode heeft speciaal aandacht willen schenken aan de jongeren. En terecht. In vele landen van de wereld vertegenwoordigen zij de de helft van de gehele bevolking en dikwijls de helft van het volk Gods dat in die landen leeft. Reeds in dit opzicht vormen de jongeren een uitzonderlijke kracht en zijn een grote uitdaging voor de toekomst van de Kerk.
Inderdaad onderkent de Kerk in de jongeren haar weg naar de toekomst die haar te wachten staat, en zij vindt in hen het beeld van en de terugroeping naar die blijde jeugd waarmee de Geest van Christus haar voortdurend verrijkt. In deze zin heeft het concilie de jongeren “de hoop van de Kerk” genoemd 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965). 2.

In de brief die ik op 31 maart 1985 aan de jongeren geschreven heb, lezen wij:

“De Kerk kijkt naar de jongeren; ja, de Kerk ziet op speciale wijze zichzelf in de jongeren, in jullie allen en tevens in ieder van jullie. Zo is het altijd geweest, vanaf de tijd van de apostelen. De woorden van sint Jan in zijn eerste brief kunnen een bijzondere getuigenis zijn “Ik schrijf u, jonge mannen, dat gij de boze overwonnen hebt. Nogmaals, kinderen, ik schrijf u, dat gij de Vader kent. (...) Ik schrijf u, jonge mannen, dat gij sterk zijt. Gods woord woont in u” (1 Joh. 2, 13 vv). (...) In onze generatie op het eind van het tweede millennium na Christus ziet ook de Kerk zichzelf in de jongeren” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd, Dilecti amici - Bereid tot verantwoording (31 mrt 1985), 15.

De jongeren moeten niet eenvoudig als object van de pastorale zorg van de Kerk beschouwd worden: in feite zijn zij actieve subjecten, protagonisten van de evangelisatie en bewerkers van de maatschappelijke vernieuwing Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken (30 okt 1987), 52, en zij moeten aangemoedigd worden om dit te zijn. de jeugd is de tijd van een bijzonder intense ontdekking van het eigen “en van het eigen “levensproject” ; het is de tijd van een groei in jaren, die moet geschieden “in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen” (Lc. 2, 52).

Zoals de synodevaders opgemerkt hebben doorschouwt de gevoeligheid van de jongeren

“waarden als daar zijn: gerechtigheid, geweldloosheid, vrede. Hun hart staat open naar broederschap, vriendschap en solidariteit. Zij worden het sterkst gemobiliseerd door zaken, die de kwaliteit van het leven en het natuurbehoud raken. Maar zij voelen zich ook bezwaard door onrust, bedrog, angst en schroom voor de wereld, alsmede door de verleidingen die hun staat eigen zijn.” Bisschoppensynodes, Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken (30 okt 1987), 51

De Kerk moet opnieuw de voorkeursliefde voelen die Jezus heeft betoond aan de jongeling uit het Evangelie: “Jezus keek hem liefdevol aan” (Mc. 10, 21). Daarom wordt de Kerk niet moe Jezus Christus te verkondigen en zijn Evangelie te preken als het enige en overvloedige antwoord op de meest radicale verwachtingen van de jongeren, als het krachtige en vervoerende voorstel tot een persoonlijke navolging Vgl. Mc. 10, 21. “Kom dan terug om Mij te volgen" . Die doet delen in de kinderlijke liefde van Jezus voor de Vader en in zijn heilszending voor de mensheid.

De Kerk heeft veel aan de jongeren te zeggen en de jongeren hebben veel aan de Kerk te zeggen. Deze wederzijdse dialoog die moet plaatsvinden met grote hartelijkheid, duidelijkheid en moed, zal de ontmoeting en de uitwisseling tussen de generaties begunstigen en hij zal bron zijn van rijkdom en jeugd voor de Kerken voor de burgerlijke maatschappij: “De Kerk kijkt met vertrouwen en liefde naar jullie. (...) Zij is de ware jeugd van de wereld. (...) Kijkt naar haar en jullie zullen in haar gelaat het gelaat van Christus vinden” 2e Vaticaans Concilie, Overig document, Boodschap aan de jongeren (8 dec 1965).

Document

Naam: CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1988
Copyrights: © 1989, RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 30 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test