• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. DOOPSEL 3. - DE KRACHT OM HET KWAAD TE OVERWINNEN
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

We denken verder na over het Doopsel in het licht van Gods Woord.

Het is het Evangelie dat de kandidaten verlicht en het geloofsantwoord opwekt: “Het doopsel is inderdaad op bijzondere wijze ”het sacrament van het geloof”, omdat het de sacramentele toegang is tot het geloofsleven.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1236 En het geloof is de overgave van zichzelf aan de Heer Jezus, die herkend wordt als “een waterbron opborrelend tot eeuwig leven” (Joh. 4, 14), “het licht van de wereld” (Joh. 9, 5), “de verrijzenis en het leven” (Joh. 11, 25), zoals de weg leert die de catechumenen, ook vandaag, afleggen om de christelijke initiatie te ontvangen. De catechumenen, onderricht door het luisteren naar Jezus, door zijn leer en door zijn werken, herbeleven de ervaring van de Samaritaanse vrouw, dorstend naar levend water, van de blindgeborene die de ogen kan openen en van Lazarus die uit het graf komt. Het Evangelie bezit de kracht iemand die het met geloof opneemt, te veranderen en te ontrukken aan het domein van de Boze en zo te leren de Heer met vreugde en nieuwheid van leven te dienen

Naar de doopvont gaat men nooit alleen, maar vergezeld van het gebed van heel de Kerk, zoals de aanroeping van de heiligen aangeeft die voorafgaat aan het exorcismegebed en de zalving met catechumenenolie. Het zijn gebaren die van in de oudheid aangeven aan hen die gaan herboren worden als kinderen van God, dat het gebed van de Kerk hen steunt in de strijd tegen het kwaad en hen vergezelt op de weg van het goede, hen helpt zich te onttrekken aan de macht van de zonde om over te gaan naar het rijk van de goddelijke genade. Het gebed van de Kerk. De Kerk bidt en bidt voor iedereen, voor ons allen! Wij, Kerk bidden voor de anderen. Verbonden met de Kerk moeten wij voor de anderen bidden: “Heer, ik bid U voor wie in nood verkeert, voor hen die niet geloven…” Niet vergeten: het gebed van de Kerk gebeurt voortdurend. Wij moeten aansluiten bij dat gebed en bidden voor heel het volk van God en voor hen die nood hebben aan het gebed. Om die reden wordt de weg van de volwassen catechumenen getekend door herhaalde exorcismen uitgesproken door de priester Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1237 dat wil zeggen door gebeden die de verlossing afsmeken van al wat van Christus verwijdert en de intieme verbondenheid met Hem verhindert. Ook voor de kindjes wordt aan God gevraagd ze te bevrijden van de erfzonde en ze te wijden tot verblijf van de Heilige Geest. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 26 De kindjes. Bidden voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de kindjes. Het is een manier om de kindjes door het gebed te beschermen. Zoals de Evangelies getuigen heeft Jezus zelf de demonen bestreden en verjaagd om de komst van het Rijk van God aan te duiden Vgl. Mt. 12, 28 : zijn overwinning op de Boze schept vrije ruimte voor de heerschappij van God die blij stemt en verzoend doet leven.

Het Doopsel is geen toverformule maar een gave van de Heilige Geest die, aan wie het ontvangt, in staat stelt “tegen de geest van de Boze te strijden” door te geloven dat God “zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden om de macht van de Boze te breken en de geest van het kwaad in ons te doven, om ons te ontrukken aan de duisternis en over te brengen naar het Rijk van zijn wonderbaar licht”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 26 Door ondervinding weten we dat het christelijk leven voortdurend aan bekoring onderhevig is, vooral aan de bekoring zich te verwijderen van God, van zijn Wil, van de gemeenschap met Hem, om terug te vallen in strikken van de wereldse verlokking. Het Doopsel bereidt ons voor op en geeft ons kracht voor die dagelijkse strijd, ook voor de strijd tegen de duivel die – zoals de heilige Petrus zegt – rondwaart als een leeuw om ons te verslinden en te vernietigen.

Naast het gebed is er de zalving met catechumenenolie op de borst. Hierdoor ontvangt de dopeling “de kracht om de duivel en de zonde af te zweren alvorens naar de doopvont te gaan en daar tot nieuw leven herboren te worden”. Zegening van de heilige oliën, Vooraf, nr. 3 Olie heeft het vermogen in de huid te dringen en zo goed te doen. In de oude tijden besproeiden de worstelaars zich met olie om hun spieren te versterken en om gemakkelijker uit de greep van de tegenstander te blijven. In het licht van dit symbolisme hebben de Christenen van de eerste eeuwen het gebruik overgenomen om het lichaam van de Doopkandidaten te oliën; Dat gebeurt met de olie die door de bisschop werd gezegend met de bedoeling door middel van dit “teken van de verlossing” de macht van Christus de Verlosser aan te duiden die sterk maakt om tegen het kwaad te strijden en het te overwinnen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 27. bis

Het is vermoeiend tegen het kwaad te strijden om zo aan zijn misleidingen te ontsnappen en, na een uitputtend gevecht, op kracht te komen. We moeten echter beseffen dat heel het christelijk leven een strijd is. Maar evenzeer moeten we voor ogen houden dat we niet alleen zijn, dat de Moeder Kerk bidt, dat haar kinderen, herboren door het Doopsel, niet zouden ten ondergaan door de valstrikken van de Boze maar ze zouden overwinnen door de kracht van het Pasen van Christus. Gesterkt door de verrezen Heer, die de vorst van deze wereld heeft overwonnen Vgl. Joh. 12, 31 , kunnen ook wij met het geloof van de heilige Paulus herhalen: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4, 13). Wij allen kunnen overwinnen, alles overwinnen, dankzij de kracht die van Jezus komt.

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie dossier Catecheses over het H. Doopsel

Document

Naam: H. DOOPSEL 3. - DE KRACHT OM HET KWAAD TE OVERWINNEN
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test