• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij willen een ogenblik spreken over de Kerk, ja, over dat mystieke Lichaam dat eerst als het ware verborgen was in de schoot van de evangelische geschiedenis om daarna tot leven gewekt te worden door de Heilige Geest – juist zoals vandaag – in het Cenakel te Jeruzalem waar Wij zelf enkele maanden geleden geknield hebben, bevend van ontroering omdat Wij Ons bogen over de wieg van Gods Kerk. Gij weet dit alles reeds en daarom laten Wij het aan U zelf over hierover godvruchtig te mediteren. Wij stellen u voor vandaag onze blik te richten op een eigenschap die de Kerk in haar oorsprong bezat, die vanaf de eerste dag van haar bestaan schitterde als een wonderbaarlijk kenmerk: haar katholiciteit, d.w.z. universaliteit, haar bestemd zijn voor alle mensen, haar openheid voor alle zielen, haar toegankelijkheid voor alle talen, haar uitnodiging aan alle beschavingen, haar tegenwoordigheid over de gehele aarde, haar aanwezigheid in de gehele geschiedenis.

Zoals altijd op deze feestdag worden deze overwegingen in Ons gewekt door de herinnering aan het eerste wonder dat zich krachtens het Pinkstergebeuren voltrok: het wonder der talen. De Handelingen der Apostelen vertellen ons nauwkeurig hoe het geschiedde, uitvoering door diverse volken opgesomd, het lijkt wel alsof dit alles een oecumenische bedoeling had:

"Er vertoefden te Jeruzalem godvrezende joden uit alle volkeren onder de hemel. Toen het gedruis gehoord werd liepen de mensen te hoop; zij stonden verwonderd dat iedereen hen in hun eigen taal hoorde spreken. Zij raakten buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Ziet, zijn allen die daar spreken geen Galileërs? En hoe horen wij allen hen dan in onze moedertaal spreken? Parten, Meden en Elamieten; bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, van Pontus en Azië, van Frygië en Pamfylië, van Egypte en de streken van Libye bij Cyrene; romeinse kolonisten, joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren" (Hand. 2, 5-11)

Vertegenwoordigers dus uit de gehele tot dan toe bekende wereld. En hoe treffend, hoe schitterend stemt deze lijst van volken overeen met die van de naties waartoe gij, mijne toehoorders, behoort. De naam katholiek heeft niets van zijn glorievolle betekenis verloren!

Document

Naam: DE KATHOLICITEIT VAN DE KERK
Pinksteren 1964
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 mei 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief jrg 19, nr. 28, blz. 744-749
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test