• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De instituten, waarvoor deze normen voor aanpassing en vernieuwing worden opgesteld, moeten met grote bereidwilligheid beantwoorden aan hun goddelijke roeping en aan de taak, die zij in de Kerk van onze tijd hebben te vervullen. Want het Concilie hecht grote waarde aan hun levenspatroon, aan hun maagdelijk, arm en gehoorzaam leven, waarvan Christus de Heer zelf het toonbeeld is, en het heeft grote verwachtingen van hun zo vruchtbare arbeid, in het verborgen of openlijk verricht. Alle religieuzen moeten dus door de gaafheid van hun geloof, door de liefde jegens God en de naaste, door de liefde tot het kruis en door de hoop op de toekomstige heerlijkheid, de blijde boodschap van Christus over heel de wereld verbreiden, opdat hun getuigenis zichtbaar moge zijn voor alle mensen en onze Vader verheerlijkt wordt, die in de hemel is. Vgl. Mt. 5, 16 Zo zullen zij, op de voorbede van de allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, "wier leven het richtsnoer is voor allen" H. Ambrosius van Milaan, Over de maagdelijkheid, De virginitate. I.II, c. II, n. 15, steeds meer vorderingen maken en steeds overvloediger en heilzamer vruchten voortbrengen.

Dit alles, tot in alle onderdelen, wat in dit Decreet is vastgelegd, heeft de instemming van de Vaders. En wij, krachtens het apostolisch gezag, door Christus aan ons verleend, geven, samen met de Concilievaders daaraan onze goedkeuring, bepalen het en stellen het vast, en wij bevelen datgene, wat aldus door de Synode is vastgesteld, tot Gods glorie te promulgeren.

Rome, bij Sint Pieter, 28 oktober 1965.

Ik PAULUS bisschop van de katholieke Kerk.

Hier volgen de handtekeningen van de Vaders.

Het tijdstip van ingang van de wet

De heilige Vader heeft aangaande de nieuwe wetten, die in dit gepromulgeerde decreet vervat liggen, bepaald, dat ze zullen ingaan op 29 juni 1966, het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus van het volgend jaar. In die tussentijd zal de Paus normen uitvaardigen voor de toepassing van de genoemde wetten.

Rome, 28 oktober 1965.

+ Pericles Felici,
Titulair aartsbisschop van Samosate,
Algemeen Secretaris van het heilig Concilie.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test