• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Broeders en zusters!


Veertig jaar gelden, op 28 oktober 2005, werd de zevende sessie gehouden van het Tweede Vaticaanse Concilie. Het werd snel gevolgd door drie anderen en de laatste, op 8 december, markeerde het einde van het Concilie. In de laatste fase van die historische kerkelijke gebeurtenis, die drie jaren daarvoor begon, werd het grootste deel van de conciliaire documenten goedgekeurd. Sommige van deze zijn beter bekend en worden vaak geciteerd. Anderen zijn minder bekend, maar zijn het allen waard om te worden herdacht, omdat zij hun waarde behouden en een actualiteit aan de dag leggen dat in zeker opzicht zelfs is toegenomen.

Vandaag wil ik vijf documenten in herinnering brengen die de Dienaar Gods, paus Paulus VI, en de concilievaders op 28 oktober 1965 hebben ondertekend. Deze zijn het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
over de pastorale zending van de bisschoppen. Het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
over de vernieuwing van het religieuze leven, het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
over de priesterlijke vorming, de verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
over het christelijke onderwijs en als laatste de verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
over de relatie van de Kerk met niet-christelijke religies.

De thema’s over de vorming van priesters, van het gewijde leven en van de bisschoppelijke zending, waren het onderwerp van de drie algemene vergaderingen van de bisschoppensynodes in 1990, 1995 en 2001. Zij begonnen weer en stimuleerden de leer van Vaticanum II, zoals bevestigd wordt door de postsynodale exhortaties van mijn geliefde voorganger, de Dienaar Gods Johannes Paulus II, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
en H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Gregis
Over de Bisschoppen
(16 oktober 2003)
.

Minder bekend is echter het document over het onderwijs. De Kerk heeft zich altijd gecommitteerd aan het onderwijs van de jeugd, waaraan het concilie het “uiterste belang” heeft toegekend, voor zowel het leven van de mens als voor de sociale vooruitgang (conform de verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
. Ook ziet de kerkelijke gemeenschap heden ten dage het belang in van een onderwijssysteem dat het primaatschap erkent van de mens als persoon, open staand voor de waarheid en het goede. De eerste en de belangrijkste opvoeders zijn de ouders, geholpen, conform het subsidiariteitsprincipe, door samenleving 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3.

De Kerk, aan wie door Christus de taak is toevertrouwd voor het verkondigen van “de manier van leven” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3 vindt dat zij een speciale onderwijsverantwoordelijkheid heeft. Zij probeert deze missie op drie verschillende manieren te bereiken: in het gezin, in de parochie, door verenigingen, bewegingen en vormingsgroepen en evangelische toewijding en op een bepaalde manier op scholen, instituten voor hoger onderwijs en universiteiten 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 5-12.

De verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
heeft ook een groot actueel belang, omdat het de houding beïnvloed van de kerkelijke gemeenschap tegenover niet-christelijke religies. Gebaseerd op het principe volgens welke alle volken één gemeenschap vormen” en voor welke de Kerk de taak heeft “om de eenheid en caritas te bevorderen” 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
, “verwerpt het concilie niets wat heilig en waar is” in de andere godsdiensten en verkondigt aan alle dat Christus “de Weg, de Waarheid en het Leven is” waarin de mens de “vervulling vindt van het religieuze leven” 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
. Met de verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
hebben de vaders van Vaticanum II enkele fundamentele waarden voorgesteld: het in herinnering brengen van de speciale band dat de christenen verenigt met de joden 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
; haar waardering bevestigen voor de moslims 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
en de volgelingen van andere religies 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
; en het bevestigen van de universele broederschap dat religieuze discriminatie en vervolging verbiedt 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
.

Broeders en zusters, Ik nodig u uit om deze documenten ter hand te nemen, en ik wil u aansporen om tezamen met mij te bidden tot de Maagd Maria, zodat zij bij alle gelovigen in Christus de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie levend houdt om bij te dragen aan een universele broederschap in de wereld dat beantwoordt aan de wil van God voor de mensen, geschapen naar het beeld van God.

Zie ook:
Vaticanum II

Document

Naam: DOCUMENTEN VATICANUM II IN ACTUALITEIT TOEGENOMEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: RKNieuws.net
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test