• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de door het Motu Proprio  Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
 Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalde verandering luiden §§ 2 en 3 van can.838:

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigiliare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versions librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atquae libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere. "Het komt de Apostolische Stoel toe de heilige liturgie van de gehele Kerk te ordenen, liturgische boeken uit te geven en aanpassingen, volgens het recht door de bisschoppenconferenties goedgekeurd, te beoordelen, alsook erover te waken dat de liturgische bepalingen overal trouw in acht genomen worden." en § 3. "Het komt de bisschoppenconferenties toe vertalingen van de liturgische boeken in de volkstalen, getrouw en naar behoren aangepast binnen de vastgelegde grenzen voor te bereiden en goed te keuren en de liturgische boeken voor de gebieden waarop ze betrekking hebben uit te geven, na voorafgaande confirmatie door de Heilige Stoel."

§2 betreft nu de “aptationes” (zij heten geen “versiones” meer, het onderwerp van § 3), ofwel teksten en elementen die niet verschijnen in de editio typica latina, evenals de “profundiores aptationes”, waarover 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
het heeft en die door de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
 over de Romeinse liturgie en de inculturatie (25 januari 1994) worden geregeld; wanneer de “aptationes” door de bisschoppenconferentie zijn goedgekeurd, moeten  zij de “recognitio” van de Apostolische Stoel krijgen. De verwijzing is naar 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
. De bijgewerkte § 2 behoudt onder de bronnen ervan Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
van CIC 1917 en voegt er de verwijzing naar de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
 aan toe, die gaat over de toepassing van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
 volgens hetwelk er een echte “recognitio” vereist is.

§3 betreft de “versiones” van liturgische teksten die, zoals beter wordt gespecificeerd, “fideliter” moeten worden gemaakt en goedgekeurd door de bisschoppenconferenties. De verwijzing is naar 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
en bovendien naar de analogie met Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
omtrent de vertaling van de Heilige Schrift. Deze vertalingen in de liturgische boeken worden uitgegeven, nadat de “confirmatio” van de Apostolische Stoel is ontvangen, zoals bepaald door het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Sacram Liturgiam
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
(25 januari 1964)
.

De vorige formulering van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
“intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, die komt van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
(“Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos…aptationes definire”), betreffende de “aptationes” en niet de “versiones”, waarover de paragraaf nu gaat, wordt weergegeven als “intra limites definitos accommodatas”, en daarbij wordt geput uit de terminologie van Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
; dat maakt het mogelijk een gepast onderscheid te maken betreffende de in § 2 genoemde “aptationes”.

De opnieuw bewerkte § 3 blijft derhalve gebaseerd op 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
; 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
; de H. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, brief Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decem Iam Annos
De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties (5 juni 1976)
 (5 iuni 1976); de H. Congregatie voor de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
Ecclesiae Pastorum
Decreet over de waakzaamheid van de herders van de kerk over de boeken
(19 maart 1975)
, met de toevoeging van de verwijzing naar de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
, waarbij echter de term “recognoscere, recognitis” wordt vermeden, zodat het handelen van de Apostolische Stoel betreffende de vertalingen, voorbereid door de bisschoppenconferenties met een bijzondere trouw aan de zin van de Latijnse tekst (zie de toevoeging “fideliter”) niet gelijkgesteld kan worden met de regels van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, maar weer valt binnen de handeling van een “confirmatio” (zoals uitgedrukt zowel in Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Decem Iam Annos
De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties (5 juni 1976)
als in Congregatie voor de Geloofsleer
Ecclesiae Pastorum
Decreet over de waakzaamheid van de herders van de kerk over de boeken
(19 maart 1975)
).

De “confirmatio” is een gezaghebbende handeling waarmee de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten de goedkeuring van de bisschoppen ratificeert, waarbij zij de verantwoordelijkheid voor de vertaling, als getrouw verondersteld, overlaat aan de leerstellige en pastorale  munus van de bisschoppenconferentie. Kortom, wanneer via officiële weg op de gewone wijze de “confirmatio” is verwezenlijkt, veronderstelt zij een positieve beoordeling van de getrouwheid en de overeenkomst van de vervaardigde teksten ten opzichte van de oorspronkelijke Latijnse tekst, waarbij vooral rekening is gehouden met de teksten van het grootste belang (bijv. de sacramentele formuleringen, die de goedkeuring van de Heilige Vader vereisen, de ritus van de Mis, de eucharistische gebeden en de wijdingsgebeden, die een nauwkeurige beoordeling met zich meebrengen).

Zoals vermeld in hetzelfde Motu Proprio Magnum principium hebben de veranderingen van can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
gevolgen voor H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
 van de apostolische constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
, evenals op de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
 en de Praenotanda van de liturgische boeken, op de plaatsen die de materie van vertalingen en aanpassingen betreffen.

 

9 september 2017  

Document

Naam: CANON 838 IN HET LICHT VAN DE CONCILIAIRE EN POST-CONCILIAIRE BRONNEN
Bij het Motu Prorpium Magna Principium van 3 september 2017
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 september 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / NRL / Stg. InterKerk
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test