• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de afsluiting van dit Jubeljaar is het tijd om vooruit te blikken en om te begrijpen hoe we de ervaring van de goddelijke barmhartigheid met vreugde, trouw en enthousiasme kunnen voortzetten. Onze gemeenschappen zullen levendig en dynamisch kunnen blijven in hun zending van de nieuwe evangelisatie, in de mate waarin de pastorale bekering die van ons allen wordt gevraagd Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 27 elke dag wordt doordrenkt van de vernieuwende kracht van de barmhartigheid. Laten we haar werkzaamheid niet inperken. Laten we de Geest die altijd nieuwe wegen aanwijst om aan allen het heilbrengende Evangelie te verkondigen, niet ontgoochelen.

Vooreerst zijn we geroepen om de barmhartigheid te vieren. Hoeveel rijkdom is er niet aanwezig in het gebed van de Kerk wanneer zij God als barmhartige Vader aanroept! In de liturgie wordt barmhartigheid niet alleen verschillende keren afgesmeekt, maar ze wordt ook werkelijk ontvangen en ervaren. Van het begin tot het einde komt in de Eucharistieviering herhaaldelijk de barmhartigheid naar voren in de dialoog tussen de biddende gemeenschap en het hart van de Vader, die zich erin verheugt zijn barmhartige liefde uit te storten. Na het eerste gebed om vergeving, met de aanroeping: Heer, ontferm U over ons, worden we onmiddellijk gerustgesteld: Moge de almachtige God ons barmhartig zijn, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. In dit vertrouwen komt de gemeenschap samen rond de aanwezigheid van de Heer, vooral op de heilige dag van de verrijzenis. Veel gebeden - 'openingsgebeden' - herinneren ons aan het grote geschenk van barmhartigheid. Tijdens de veertigdagentijd bidden wij bijvoorbeeld als volgt: God, alle goedheid en barmhartigheid begint bij U, en om te herstellen wat de zonde heeft verstoord, hebt Gij ons geleerd te vasten en te bidden en met anderen ons bezit te delen. Laat ons genade vinden in uw ogen als wij onze schuld erkennen. Wees barmhartig; en nu het geweten ons bezwaart, doe ons opstaan uit de zonde. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Openingsgebed voor de derde zondag van de veertigdagentijd Tijdens de zondagen door het jaar bidden wij de prefatie met de woorden: Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Prefatie voor de zondagen door het jaar VII Het vierde eucharistische gebed is een hymne op Gods barmhartigheid: " (In uw barmhartigheid) zijt Gij hem met alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. Over ons allen, vragen wij, erbarm U" Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Eucharistisch gebed II, luidt de smeekbede van de priester in het eucharistische gebed wanneer hij de deelname aan het eeuwige leven afsmeekt. Na het Onze Vader vervolgt de priester met een bede om vrede en bevrijding van de zonde door uw barmhartigheid. En voor de vredeswens, als uitdrukking van broederlijke verbondenheid en wederzijdse liefde in het licht van de ontvangen vergeving, bidt hij nogmaals: "Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk". Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Communieritus Door deze woorden vragen we in nederig vertrouwen de gave van eenheid en vrede voor onze Moeder de heilige Kerk. De viering van barmhartigheid bereikt haar hoogtepunt in het eucharistische offer, gedachtenis van het paasmysterie van Christus, bron van heil voor iedere mens, voor de geschiedenis en voor de wereld. Zo verwijst ieder moment van de Eucharistieviering naar Gods barmhartigheid.

In alle Sacramenten wordt ons overvloedig barmhartigheid geschonken. Het is betekenisvol dat de Kerk de barmhartigheid expliciet vermeldt in de formulering van de twee Sacramenten van genezing namelijk het Sacrament van de verzoening en het Sacrament van de ziekenzalving. In de absolutieformule zegt de Biechtvader: "God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon, en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede". Congregatie voor de Riten, Ordo van het Sacrament van Boete en Verzoening, Ordo Paenitentiae (2 dec 1973). nr. 46 In de ziekenzalving bidt de priester: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest". Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De pastorale zorg rond de zieken en de ziekenzalving, Ordo unctionis infirmorum eurumque pastoralis curae (7 dec 1972). nr. 76 In het gebed van de Kerk is de verwijzing naar Gods barmhartigheid niet louter bedoeld als aansporing; het bidden om barmhartigheid is performant, dat wil zeggen dat de barmhartigheid ons effectief geschonken wordt wanneer wij er in geloof om vragen. Als we belijden dat Gods barmhartigheid waarachtig en noodzakelijk is, dan zal zij ons daadwerkelijk transformeren. Dit is een van de wezenlijke elementen van ons geloof, dat we moeten bewaren in al zijn oorspronkelijkheid. Vóór de openbaring van de zonde is er de openbaring van de liefde waarmee God de wereld en de mensen heeft geschapen. Liefde is de eerste handeling van God waarmee Hij zich laat kennen en ons tegemoetkomt. Laten we daarom ons hart openstellen en vertrouwen in Gods liefde voor ons. Zijn liefde gaat ons bestaan vooraf, ze begeleidt ons en verlaat ons niet, ondanks onze zonde.

Document

Naam: MISERICORDIA ET MISERA
Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 november 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Halewijn, Wereldkerkdocumenten 37
Vert.: Belgische Bisschoppenconferentie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test