• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE JONGEREN OP DE BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN

"Denkt maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters" (1 Kor. 1, 26).

Vandaag zijn deze woorden van Sint Paulus gericht aan ons allen die naar de Berg van de Zaligsprekingen zijn gekomen. We zitten op deze heuvel net als de eerste leerlingen en we luisteren naar Jezus. In de stilte horen wij Zijn vriendelijke en dringende stem, even vriendelijk als dit land zelf en even dringend als een oproep om te kiezen tussen leven en dood.

Hoeveel generaties voor ons zijn diep geraakt door de Bergrede! Hoeveel jongeren hebben door de eeuwen heen zich verzameld rondom Jezus om de woorden van eeuwig leven te leren, net zoals jullie vandaag bijeen gekomen zijn! Hoeveel jonge harten zijn geïnspireerd door de kracht van Zijn persoonlijkheid en de onweerstaanbare waarheid van Zijn boodschap! Het is geweldig dat jullie hier zijn!

Deze grote bijeenkomst lijkt een oefening voor de Wereldjongerendagen die in augustus a.s. in Rome gehouden zullen worden! De jongeman die net sprak heeft beloofd dat hij zal komen! Jongeren van Israël, van de Palestijnse gebieden, van Jordanië en Cyprus; jongeren uit het Midden-Oosten, van Afrika en Azië , uit Europa, Amerika en Oceanië! Met liefde en genegenheid groet ik een ieder!

Jongeren in Galilea (Bron: Fransiscan Custody Holy Land) Toen men voor het eerst de Zaligsprekingen van Jezus hoorde, bracht dit in hun hart de herinnering aan een andere berg - de berg Sinaï. Slechts een maand geleden had ik de gunst om daarheen te gaan, waar God tot Mozes sprak en de Wet "geschreven door de vinger Gods" (Ex. 31, 18) gaf op de stenen tafelen. Deze twee bergen - de berg Sinaï en de Berg van de Zaligsprekingen - bieden ons de wegenkaart van ons christelijk leven en een samenvatting van onze verantwoordelijkheid aan God en de naaste. De Wet en de Zaligsprekingen samen markeren de weg om Christus te volgen en de koninklijke weg naar geestelijke rijpheid en vrijheid.

De Tien Geboden van Sinaï lijken negatief: "Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij; ....zult niet doden; ......zult geen echtbreuk plegen; ......zult niet stelen; ......zult tegen uw naaste niet vals getuigen; ...." (Ex. 20, 3.13-16). Maar eigenlijk zijn ze zeer positief. Het kwade overstijgend noemen zij, wijzen zij de weg naar de wet van liefde die de eerste en de grootste van de geboden is: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand&..Gij zult uw naaste beminnen als uzelf" (Mt. 22, 37.39). Jezus zegt zelf dat Hij niet is gekomen om de Wet op te heffen, maar om de vervulling ervan te brengen (Mt. 5, 17). Zijn boodschap is nieuw, maar verwoest niet wat vooraf gegaan is; het brengt wat vooraf gegaan is tot zijn volste vervulling. Jezus leert ons dat de weg van liefde de Wet tot vervulling brengt (Gal. 5, 14). En Hij leerde deze enorme belangrijke waarheid op deze heuvel hier in Galilea.

"Zalig zijn zij!", zei Jezus, "die arm van geest zijn, zachtmoedig en barmhartig, die treuren, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die zuiver van hart zijn, die vrede brengen, die vervolgd worden! Zalig zijn zij!" (Mt. 5, 2-11)

Maar deze woorden van Jezus lijken vreemd te klinken. Het is vreemd dat Jezus deze mensen verheft die door de wereld in het algemeen als zwak beschouwd worden. Hij zegt tot hen: "Zalig zijn zij die de verliezers lijken, want jullie zijn de echte winnaars: Het koninkrijk van de hemel is van jullie!"Gesproken door Hem die "nederig en zachtmoedig van hart" (Mt. 11, 29) is, zijn deze woorden een grote uitdaging en vragen een diepe en duurzame metanoia (bekering) van de geest, een grote verandering van het hart.

Jullie jongeren zullen begrijpen dat deze verandering van hart noodzakelijk is! Omdat jullie bewust zijn van een andere stem in en om jullie, een tegenstrijdige stem. Het is een stem dat zegt, "Zalig zijn de trotsen en de gewelddadigen, die voorspoed hebben ten koste van alles, die gewetenloos zijn, meedogenloos, kwaadwillend, die oorlog maken in plaats van vrede, en vervolgen die in hun weg staan". En deze stem lijkt iets te betekenen in een wereld waar het geweld vaak triomfeert en de kwaadwillenden lijken te slagen. "Ja", zegt de stem van de duivel, "jullie zijn degenen die winnen. Gelukkig zijn jullie!"

Jezus biedt een hele andere boodschap aan. Niet ver van deze bijzondere plaats riep Jezus zijn eerste leerlingen, net zoals Hij nu jullie roept. Zijn oproep heeft altijd gevraagd om een keuze tussen de twee stemmen strijdend in je hart, zelfs nu op deze heuvel, de keuze tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Welke stem zullen de jongeren van de eenentwintigste eeuw kiezen om te volgen? Je geloof in Jezus stellen betekent kiezen te geloven in wat Hij zegt, ongeacht hoe vreemd het mag lijken, en kiezen de aanspraken van de duivel te verwerpen, ongeacht hoe verstandig of aantrekkelijk ze ook lijken.

Tenslotte sprak Jezus niet alleen over de Zaligheden. Hij leefde naar de Zaligheden. Hij is de Zaligheden. Kijkend naar Hem zullen jullie zien wat het betekent arm van geest te zijn, zachtmoedig en nederig, te treuren, om te zien naar gerechtigheid, zuiver van hart, vrede te brengen, te worden vervolgd. Dit is waarom Hij het recht heeft te zeggen: "Kom en volg Mij!" Hij zegt niet eenvoudig "doe wat Ik zeg." Hij zegt: "Kom en volg Mij!"

Jullie horen Zijn stem op deze heuvel en jullie geloven wat Hij zegt. Maar net als de eerste leerlingen bij het Meer van Galilea moeten jullie de boten en netten achterlaten, en dat is nooit gemakkelijk, zeker niet wanneer je een onzekere toekomst tegemoet gaat en verleid wordt je geloof in je christelijke erfdeel te verliezen. Om goede Christenen te zijn lijkt boven jullie krachten uit te gaan in deze huidige wereld. Maar Jezus staat niet langs de kant en laat jullie niet alleen deze uitdaging aan gaan. Hij is altijd met jullie om jullie zwakheid om te zetten in kracht. Vertrouw Hem wanneer Hij zegt: "Je hebt genoeg aan Mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen." (2 Kor. 12, 9)

De leerlingen brachten tijd door met de Heer. Zij kwamen om Hem te kennen en innig lief te hebben. Zij ontdekten de betekenis van wat de apostel Petrus eens zei tegen Jezus: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven" (Joh. 6, 68). Zij ontdekten dat de woorden van eeuwig leven de woorden van de Sinaï en de woorden van de Zaligsprekingen zijn. En dit is de boodschap die zij overal verspreidden.

H. Mis voor de jongeren
(Bron: Fransiscan Custody Holy Land)

Op het moment van Zijn Hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen een zending en deze verzekering: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde". Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen....en zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28, 18-20). Gedurende 2000 jaar hebben de volgelingen van Christus deze boodschap uitgedragen. Nu, aan het begin van het derde millennium is het jullie beurt. Het is jullie beurt de wereld in te gaan en de boodschap van de Tien Geboden en de Zaligsprekingen te preken. Wanneer God spreekt, spreekt Hij over dingen die van het allergrootste belang zijn voor iedere persoon, voor de mensen van de eenentwintigste eeuw niet minder dan voor de mensen van de eerste eeuw. De Tien Geboden en de Zaligsprekingen spreken van waarheid en goedheid, van genade en vrijheid: over alles wat noodzakelijk is om het Koninkrijk van Christus binnen te gaan. Nu is het jullie beurt moedige apostelen van dat Koninkrijk te zijn!

 

Jongeren van het Heilige Land, jongeren van de wereld: antwoordt de Heer met een open en gewillig hart! Gewillig en open, evenals het hart van de grootste dochter van Galilea, Maria, de Moeder van Jezus. Hoe antwoordde zij? Zij zei: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord" (Lc. 1, 38).

O Heer Jezus Christus,
op deze plaats die U zo goed kent en lief hebt,
luister naar deze edelmoedige jonge harten!
Blijf deze jongeren de waarheid van de Tien Geboden en de Zaligsprekingen leren!
Maak hen vreugdevolle getuigen van uw waarheid en overtuigde apostelen van Uw Koningrijk!
Wees altijd bij hen, speciaal wanneer het volgen van U en het Evangelie moeilijk en veeleisend wordt! U bent hun sterkte;
U zal hun overwinning zijn!

O Heer Jezus,
U heeft deze jongeren tot Uw vrienden gemaakt:
houdt hen voor altijd dicht bij U!
Amen.

Document

Naam: TOT DE JONGEREN OP DE BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 maart 2000
Copyrights: © 2000, Franciscan Custody Holy Land
Vert.: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test