• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
IV  -  SLOT
4  -  Samenvatting voor allen met woorden van den H. Augustinus

4 - Samenvatting voor allen met woorden van den H. Augustinus

Allen dus sporen wij aan met de woorden die wij aan Augustinus ontleenen: "Laten wij den Heer onzen God liefhebben, en laten wij ook Zijn Kerk liefhebben; beminnen wij Hem als onzen vader, en haar als onze moeder. Niemand zegge: ik ga wel tot de afgoden, en ik raadpleeg wel bezetenen en waarzeggers, maar toch treed ik niet uit Gods Kerk: ik ben katholiek. Want in dit geval houdt gij wel de hand van uw moeder vast, maar beleedigt gij uw vader. Een ander zegt: dàt zij verre van mij! Ik raadpleeg geen waarzeggers; ik ondervraag geen bezetenen; ik laat mij niet met heiligschennende zienerspraktijken in; ik aanbid geen duivelen en bewijs geen eeredienst aan steenen afgodsbeelden; maar ik behoor tot de partij van Donatus. Doch wat baat het u, uw vader niet te beleedigen, die immers toch den smaad, uw moeder aangedaan, zal wreken? Wat baat het u, als gij uw geloof in den Heer belijdt, als gij God eert en verheerlijkt, Zijn Zoon erkent, en openlijk verklaart, dat Hij gezeten is aan de rechterhand des Vaders, maar als gij tegelijkertijd Zijn Kerk belastert? Als gij een beschermheer zoudt hebben, wien gij iederen dag een blijk van hulde zoudt brengen, maar als gij tegelijk diens echtgenoote ook maar één misdaad ten laste zoudt leggen, zoudt gij dan zijn woning kunnen binnengaan? Houdt daarom vast, veelgeliefden, en houdt allen eensgezind vast aan God, die uw vader, en aan de Kerk, die uw moeder is." H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 88, sermo 2, n. 14: PL 37, 1140-1141

Vol vertrouwen op den barmhartigen God, die de zielen der menschen allerkrachtigst vermag te bewegen, en ze kan leiden vanwaar en waarheen Hij verkiest, bevelen wij allen, die wij in dit schrijven op het oog hadden, met den innigsten aandrang aan Zijn goedertierenheid aan. En als onderpand der hemelsche gunsten en als blijk onzer welwillendheid verleenen wij aan u, eerbiedwaardige broeders, aan uw geestelijkheid en aan uw volk vol liefde in den Heer den apostolischen zegen.

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, den 29en Juni 1896, in het negentiende Jaar van ons pausschap.

PAUS LEO XIII

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test