• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is echter in strijd met de waarheid en regelrecht ingaande tegen de goddelijke inrichting der Kerk, als men beweert, dat aan de rechtsmacht der opperpriesters van Rome wèl de bisschoppen ieder afzonderlijk rechtens onderworpen zijn, maar niet het gezamenlijk episcopaat. Immers, geheel het wezen en de reden van bestaan van een grondslag is hierin gelegen, dat hij eer aan het gebouw in zijn geheel eenheid en vastheid verleent dan aan de deelen ieder afzonderlijk genomen, En dit gaat in het geval, waarvan hier sprake is, nog veel meer op. Want Christus, de Heer, wilde juist door de kracht van het fundament voorkomen, dat de poorten der hel de Kerk zouden overweldigen. Welnu, deze goddelijke belofte moet, zooals voor iedereen duidelijk is, op de Kerk als geheel betrekking hebben, en niet op de afzonderlijke deelen, want deze laatste kunnen wel degelijk onder een stormaanval der hel bezwijken, en sommige afzonderlijke doelen zijn ook inderdaad ten gronde gegaan.

Verder moet bij hem, die aan het hoofd der geheele kudde staat, niet enkel de leiding berusten van de verspreide schapen, maar ook van de schapen, voor zoover ze juist een kudde vormen.

Zijn soms de opvolgers der apostelen in vereeniging met elkander het fundament, waarop de opvolger van Petrus moet steunen om stevigheid te krijgen?

Dit is zeker: hij, die de sleutels van het rijk bezit, heeft rechtsmacht en gezag niet enkel over de afzonderlijke provincies, maar ook over alle tezamen; en zooals de bisschoppen, ieder in zijn eigen bisdom, met werkelijk gezag optreden zoowel tegenover ieder individu afzonderlijk als tegenover heel de gemeenschap: zoo hebben ook de Roomsche opperpriesters, wier gezag geheel de christenmaatschappij omvat, alle deelen dier maatschappij, ook collectief genomen, niet den plicht der onderwerping en der gehoorzaamheid onder zich staan.

Christus, de Heer, heeft, zooals reeds meermalen is opgemerkt, Petrus· en diens opvolgers tot Zijn plaatsbekleeders aangesteld, en hun voor altijd hetzelfde gezag in de Kerk toebedeeld, dat Hijzelf bezat tijdens Zijn sterfelijk leven. Mag men nu zeggen, dat het college der apostelen in gezag hooger stond dan zijn Meester?

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test