• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoo rust dus zonder eenigen twijfel op de Kerk de plicht om de christelijke leer te verdedigen en haar in haar geheel onvervalscht te verbreiden. Maar in dezen plicht ligt niet heel haar taak. Neen, het doel waarvoor de Kerk gesticht is, blijft volstrekt niet tot dezen plicht beperkt. Immers, zooals Jesus Christus Zichzelf voor 's menschen zaligheid ten offer bracht, en heel Zijn leer en al Zijn voorschriften hieraan dienstbaar maakte, zoo gelastte Hij ook de Kerk om in de waarheid van haar onderricht het middel te zoeken om de menschen te heiligen en zoo zalig te maken. 

Maar zulk een groote en verheven taak kan het geloof alleen geenszins ten uitvoer leggen. Daartoe wordt gevorderd zoowel een rechtmatige en vrome eeredienst van God, welke eeredienst voornamelijk in het goddelijk offer en in de deelneming aan de sacramenten bestaat, alsook heiligheid van wetten en van tucht.
Dit alles moet dus te vinden zijn in de Kerk, die immers de taak van den Verlosser voortzet tot aan het einde der tijden. In haar wilde Hij den godsdienst als het ware belichaamd zien en zij alleen deelt dien godsdienst in al zijn volkomenheid aan het menschdom mede. Zij alleen ook verstrekt alles, wat volgens de gewone orde der Voorzienigheid ter zaligheid vereischt wordt.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test