• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
II  -  EENHEID TEGENOVER INNERLIJKE VERDEELDHEID (UNITAS ECCLESIAE)
A  -  DE EENHEID IN GELOOF
4  -  De praktijk der Kerk bewijst deze leer: zij heeft altijd door de uitoefening van het leergezag de ongereptheid van het geloof bewaard

4 - De praktijk der Kerk bewijst deze leer: zij heeft altijd door de uitoefening van het leergezag de ongereptheid van het geloof bewaard

De Kerk, op deze beginselen gebouwd, heeft, haar plicht indachtig, niets met meer ijver en krachtsinspanning nagestreefd dan de handhaving van het geloof in al zijn ongereptheid. En zij beschouwde allen, die in welk leerstuk dan ook niet met haar overeenstemden, als ontrouwen, die ze ver van zich afstiet. De Arianen, Montanisten, Novatianen, Quartodecimanen en Eutychianen hadden ongetwijfeld niet geheel de katholieke leer overboord geworpen, maar slechts een gedeelte; en toch werden zij, zooals ieder een bekend is, tot ketters verklaard en uit den schoot der Kerk verwijderd. En alle verkondigers van valsche leerstellingen, die later in den loop der tijden opdoken, ondergingen eenzelfde lot. "Niets is gevaarlijker dan deze ketters, die, hoewel in alle punten zuiver in de leer, toch met een enkel woord, als met een druppel vergif, de zuivere en ware leer van Christus en vervolgens ook van de apostolische overlevering vertroebelen." Ambrosiaster, Auctor Tractatus de Fide Orthodoxa contra Arianos (1 jan 397). H. Hilarius? H. Ambrosius? PL 17, 552
Aan dezelfde gedragslijn hield de Kerk, met instemming der heilige Vaders, ten allen tijde vast; want ook zij plachten allen, die ook maar een handbreed van de leer, door het wettig leergezag voorgehouden, waren afgeweken, als buiten de gemeenschap der Kerk staande en als uit de Kerk uitgestooten te beschouwen. Epiphanius, Augustinus, Theodoretus hebben ieder een groot aantal ketterijen van hun tijd opgesomd. Augustinus wijst er op, dat er ook nog andere ketterijen in de toekomst kunnen opdagen. Zoo iemand ook maar met één enkele instemt, is hij door dit feit zelf van de eenheid der Kerk afgesneden: "Iemand, die hiervan (d.i. van de zoo juist opgenoemde ketterijen) geen aanhanger is, heeft daarom nog niet het recht om zich voor een katholiek christen te houden of zich daarvoor uit te geven. Er kunnen nog andere ketterijen bestaan of later opkomen, die in dit ons werk niet vermeld staan; zoo iemand nu van één dezer voorstander mocht zijn, kan hij onmogelijk een katholiek christen wezen." H. Augustinus, Ketters en scheurmakers, De Haeresibus (1 jan 428). n. 88: PL 42, 50

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test