• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toen nu het uur van Zijn terugkeer naar den hemel gekomen was, heeft Hij de apostelen, die opdracht hadden ontvangen om de zaden Zijner leer uit te strooien en te verspreiden, met hetzelfde gezag uitgezonden, waarmee Hijzelf door den Vader bekleed was: "Mij is alle macht gegeven in den hemel en op de aarde. Gaat dus heen: onderwijst alle volken .... en leert ze onderhouden al wat.Ik u heb geboden." (Mt. 28, 18-20). Hij verzekert, dat allen, die aan de apostelen zouden gehoorzamen, de eeuwige zaligheid bereiken, maar dat zij, die gehoorzaamheid weigerden, verloren zouden gaan. "Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld." (Mc. 16, 16).

En daar het geheel en al met Gods voorzienigheid strookt, om niemand met een bijzonder voornaam en uitnemend ambt te belasten, zonder hem tegelijkertijd met alles toe te rusten wat het behoorlijk vervullen van dit ambt vereischt, daarom heeft Jesus Christus beloofd den Geest der waarheid over Zijn leerlingen te zullen zenden om altijd in hen te blijven: "Zoo Ik heenga, zal Ik Hem (den Vertrooster) tot u zenden.... En wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u alle waarheid leeren." (Joh. 16, 7-13). "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Helper geven, om bij u te blijven voor eeuwig, den Geest der waarheid." (Joh. 14, 16-17). "Hij zal van Mij getuigen en ook gij zult getuigen." (Joh. 15, 26-27).

Dientengevolge beveelt Hij om de leer der apostelen met denzelfden eerbied te aanvaarden en even heilig te onderhouden als de Zijne: "Wie u hoort, hoort Mij, en wie u versmaadt, versmaadt Mij." (Lc. 10, 16). De apostelen zijn dus evenzeer afgezanten van Christus, als Hij de gezondene des Vaders is: "Zooals de Vader Mij heeft gezonden, zoo zend Ik u" (Joh. 20, 21), en zooals de apostelen en de leerlingen aan Christus moesten gehoorzamen, zoo behooren ook allen, die op Gods bevel door de apostelen onderwezen zijn, aan de apostelen geloof te schenken. Evenmin dus als het iemand vrijstaat een of ander punt van de leer van Christus zelf te verwerpen, evenmin is het geoorloofd ook maar één enkel leerstuk van de apostelen van de hand te wijzen.

De stem der apostelen heeft, na de nederdaling van den Heiligen Geest, werkelijk tot aan de uiterste grenzen weerklonken. Overal waar zij den voet zetten verkondigden zij, dat zij door Jesus zelf waren gezonden: "Door Hem (Jesus Christus) hebben wij genade ontvangen en het apostolaat onder alle volken, om ze te onderwerpen aan het geloof ter eere van Zijn naam." (Rom. 1, 5). En God Zelf legde overal door wonderen openlijk getuigenis af van hun goddelijke zending: "En zij trokken uit om overal te preeken; en de Heer werkte met hen mee en bevestigde het woord door de wonderen die het vergezelden." (Mc. 16, 20) Welk woord wordt hier bedoeld? Het woord natuurlijk, dat den geheelen inhoud omvatte van de leer, die zij zelf van den Meester ontvangen hadden; want zij getuigen openlijk en in duidelijke bewoordingen, dat zij van alles wat zij gehoord en gezien hadden, niets kunnen verzwijgen.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test