• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu is echter voor zulk een innige en zulk een volmaakte eenheid onder menschen de onmisbare grondslag: overeenkomst en verbondenheid in gedachten, en hieruit wordt van nature eenheid van wil en van actie geboren. Daarom dan ook heeft Hij in Zijn goddelijk raadsbesluit Zijn Kerk last gegeven om de eenheid van geloof te handhaven; want deze deugd is de eerste band, die den mensch met God verbindt, en om haar worden wij fideles Dit woord is onvertaald gelaten. Het beteekent 'geloovigen', maar ook 'getrouwen'. Zoolang wij 'geloovigen' zijn, zijn wij althans door één band van trouw met God verbonden, en eveneens met elkander. genoemd: "Eén Heer, één geloof, één doopsel." (Ef. 4, 5)

Daarom vraagt de apostel Paulus aan de christenen, en hij bidt en smeekt hen zelfs, om eensgezind te zijn en alle verschil van meening te vermijden: "Broeders, ik bezweer u uit naam van onzen Heer Jesus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij volkomen één zijt in dezelfde gezindheid en dezelfde overtuiging." (1 Kor. 1, 10). Deze teksten behoeven geen naderen uitleg, maar spreken voor zich zelf een duidelijke taal.

Overigens geven allen, die de christelijke leer belijden, volmondig toe, dat het geloof één moet zijn. Er is echter een punt, waarin velen dwalen, en dat toch allergewichtigst en volstrekt noodzakelijk is. Het is de vraag, hoe men het karakter en het wezen dezer eenheid moet bepalen. Zooals wij hierboven in een dergelijk geval hebben gedaan, zoo zullen wij ook hier ons oordeel niet baseeren op losse meeningen of vermoedens, maar op een wetenschappelijke beschouwing der feiten. Daarom zullen wij onderzoeken en vastleggen, welke eenheid in het geloof Jesus Christus heeft voorgeschreven.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test