• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
I  -  EENHEID TEGENOVER VEELHEID (UNICITAS ECCLESIAE)
1  -  Christus heeft niet een agglomeraat van meerdere kerken willen stichten, doch slechts één Kerk. Dit blijkt uit Zijn woorden

1 - Christus heeft niet een agglomeraat van meerdere kerken willen stichten, doch slechts één Kerk. Dit blijkt uit Zijn woorden

Welnu dan, als men let op het historisch verloop der dingen, dan komt vast te staan, dat Jesus Christus de Kerk gesticht en georganiseerd heeft nièt als een aggregaat van meerdere kerkgenootschappen, die wel in algemeene trekken een zekere gelijkenis met elkaar zouden hebben, maar die toch werkelijk onderscheiden zouden zijn, en zonder de banden, die alleen de Kerk juist tot zulk een onverdeeld eenig organisme maken, zooals wij het in de geloofsbelijdenis uitdrukken: "Ik geloof in de eene .... Kerk." "De Kerk is uitgekozen om één wezen te vormen; zij is één, hoewel de ketterijen haar in vele secten trachten vaneen te scheuren. Wij verklaren dus: de aloude en katholieke Kerk is één, èn in wezen, èn in leer, èn in beginsel, èn in uitnemendheid... 'Trouwens, deze uitnemendheid der Kerk vloeit evenals het beginsel van haar organisatie juist uit de eenheid voort. Daardoor gaat zij zóó boven alles uit, dal zij haar weerga of gelijke niet vindt." H. Clemens van Alexandrië, Stromateis. Lib. VII, cap. 17: PG 9, 551-552

Inderdaad, waar Jesus Christus over dit mystieke gebouw spreekt, vermeldt Hij slechts één Kerk, en die noemt Hij ,de Zijne." "Ik zal Mijn Kerk bouwen." (Mt. 16, 18) Iedere andere Kerk, die men zich buiten haar in zijn gedachten zou vormen, kan de ware Kerk van Christus niet zijn, omdat zij niet door Jesus Christus gesticht is.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test