• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
   VOORAFGAANDE BEMERKINGEN (PRAENOTANDA)
4  -  Vandaar de stichting der Kerk, die eenerzijds geestelijk, anderzijds uitwendig en zichtbaar is

4 - Vandaar de stichting der Kerk, die eenerzijds geestelijk, anderzijds uitwendig en zichtbaar is

Dit was het grondplan, dit was het beginsel, dat bij de geboorte der Kerk voorzat. Deze is ongetwijfeld geestelijk, als men haar doel beschouwt en de onmiddellijke oorzaken, die de heiligheid bewerken. Maar zij is uitwendig en noodzakelijkerwijze zichtbaar, als men let op de menschen, waaruit zij is samengesteld, en op de dingen, die tot mededeeling der geestelijke gaven bestemd zijn. 

De apostelen werden tot leeraren aangesteld door zichtbare en hoorbare teekenen, en zij zelf oefenden dit ambt uit door woorden en daden, die eveneens met de zintuigen waarneembaar zijn. En zoo bracht hun woord, dat van buiten af de ooren binnendrong, binnen in de zielen het geloof voort: "Het geloof ontstaat door de prediking: de prediking geschiedt krachtens opdracht van Christus." (Rom. 10, 17)

Ook het geloof zelf, dat een instemming met de eerste en hoogste waarheid is, zetelt op zich wel in het verstand, maar behoort naar buiten te worden uitgedragen in een ondubbelzinnige belijdenis. "Want men gelooft met het hart ter rechtvaardiging, en men belijdt met den mond ter redding." (Rom. 10, 10)

Zoo is ook de hemelsche genade, die de heiligheid voortbrengt, iets wat in het diepste binnenste van 's menschen ziel zetelt; maar de gewone en de voornaamste middelen, waardoor ze wordt ingestort, zijn uitwendig. Zoo, met name, de sacramenten, die door menschen, tot dit doel geheel bijzonder uitgekozen, door middel van speciale heilige handelingen worden toegediend. 

Jesus Christus gaf aan de apostelen en aan hun opvolgers in de komende eeuwen last, om de volkeren te onderwijzen en te besturen; en aan de volkeren gaf Hij bevel om de leer der apostelen te aanvaarden en zich aan hun gezag te onderwerpen. Maar deze wederkeerige uitwisseling van rechten en plichten kon in de christelijke maatschappij niet alleen geen stand houden, maar zelfs geen aanvang nemen, dan alleen langs den weg van een zintuiglijk kennen en in-contact-treden met de werkelijkheid. 

Het is om al deze redenen, dat de Kerk in de gewijde bladen N.v.d.r: Heilige Schrift zoo herhaaldelijk zoowel een lichaam, alsook het lichaam van Christus wordt genoemd: "Gij zijt het lichaam van Christus." (1 Kor. 12, 27)

De Kerk kan met de oogen worden waargenomen, omdat ze een lichaam is; en ze bezit een frisch, actief en opgewekt leven, omdat ze het lichaám van Christus is. Want Jesus Christus stort haar Zijn eigen kracht in, steunt haar en houdt haar in stand eenigszins op dezelfde wijze, waarop de wijnstok de met hem verbonden ranken voedt en vruchtbaarheid meedeelt. Zooals in de levende wezens het levensbeginsel eenerzijds schuilgaat en voor het oog verborgen blijft, maar zich anderzijds toch ook weer openbaart, en zich vertoont in de beweging en de werkzaamheid der ledematen: zoo treedt ook het bovennatuurlijke levensbeginsel der Kerk in al hare daden duidelijk te voorschijn.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test