• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
   INLEIDING
1  -  Het doel der encycliek: de terugvoering der afgedwaalden; het middel tot dat doel: een schets van de eenheid der Kerk

1 - Het doel der encycliek: de terugvoering der afgedwaalden; het middel tot dat doel: een schets van de eenheid der Kerk

Het is u voldoende bekend, dat onze gedachten en zorgen voor een groot deel gewijd zijn aan het streven, om de afgedwaalden naar den schaapsstal terug te voeren, waarover Jesus Christus, de opperste Herder der zielen, de leiding heeft. Met deze bedoeling voor oogen hebben wij gemeend, dat een beschrijving in groote lijnen van het beeld der Kerk dit heilzaam plan en voornemen in belangrijke mate ten goede zal komen. Vooral is de eenheid, die de goddelijke Stichter de Kerk als een kenteeken van waarheid en van onverwinnelijke kracht voor altijd heeft opgedrukt, een nadere beschouwing overwaard. De schoonheid en de glans, die de Kerk van nature uitstraalt, moeten de ziel der toeschouwers krachtig beïnvloeden; en het is verre van onwaarschijnlijk, dat de aanblik der Kerk juist bij hen, die niet door eigen schuld in dwaling leven, onwetendheid verdrijft, en verkeerde opvattingen en vooroordeelen rechtzet. Zelfs is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat in de harten der menschen een liefde opvlamt, die een weerschijn is van de liefde, waarmee Christus haar met Zijn goddelijk bloed verlost en haar tot Zijn bruid verkozen heeft: "Christus heeft de Kerk bemind en Zichzelf voor haar overgeleverd" (Ef. 5, 25).

Als de terugkeer tot deze liefderijke moeder een offer zal vragen van hen, die haar nog niet ten volle kennen, of haar ten onrechte den rug hebben gekeerd, dan zal het alvast niet de prijs des bloeds zijn, die toch van Jesus Christus gevorderd werd, maar een veel geringere moeite en last; en dan zal het tenminste duidelijk zijn, dat deze last geenszins door den wil van een mensch wordt opgelegd, maar op bevel van God Zelf en volgens Zijn voorschrift. Maar daarom zullen zij dan ook met de hulp der hemelsche genade gemakkelijk de waarheid van Zijn goddelijk woord door ondervinding beseffen Want Mijn juk is zacht, Mijn last is licht." (Mt. 11, 30).

Wij stellen daarom een zeer vast vertrouwen op "den Vader der lichten", van wien "alle goede gift en alle volmaakte gave" (Jak. 1, 17) toekomt; en vragen Hem, die alleen ,wasdom geeft" (1 Kor. 3, 6), met aandrang, dat Hij Zich gewaardige, ons genadiglijk kracht tot overtuigen mee te deelen. 

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test