• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vreugde van de liefde die men in de gezinnen beleeft is ook de vreugde van de Kerk. Zoals de Synodevaders aangeduid hebben, “blijft”, ondanks de vele tekenen van een crisis van het huwelijk, “het verlangen naar een gezin levendig, vooral onder de jongeren en dit motiveert de Kerk”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 2  Als antwoord op deze aspiratie “is de christelijk boodschap over het gezin waarlijk een blijde boodschap.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 3

De synodale weg heeft het mogelijk gemaakt de situatie van de gezinnen in de huidige wereld uit de doeken te doen, onze blik te verbreden en ons bewustzijn over het belang van het huwelijk en het gezin te versterken. Tezelfdertijd heeft de complexiteit van de besproken themata ons de noodzakelijkheid duidelijk gemaakt onbevangen enkele leerstellige, morele, spirituele en pastorale vraagstukken verder uit te werken en te verdiepen. De overwegingen van herders en theologen, indien zij trouw aan de Kerk zijn, eerlijk, realistisch en creatief, zullen ons helpen te komen tot een grotere helderheid. De debatten, zoals zij in de media of in publicaties en ook onder kerkelijke ambtsdragers gevoerd werden, gaan van een ongebreideld verlangen alles te veranderen zonder voldoende reflectie of fundering tot aan de houding alles op te lossen door het toepassen van algemene normen of het trekken van overdreven conclusies vanuit enkele theologische overwegingen.

{{JV}}

Terwijl ik eraan herinner dat de tijd boven ruimte gaat, wil ik er opnieuw op wijzen dat niet alle leerstellige, morele of pastorale discussies moeten opgelost worden door interventies van het Leergezag. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat er in de Kerk een eenheid van leer en praktijk is, maar dit verhindert niet dat er verschillende wijzen van interpreteren bestaan van enkele aspecten van de leer of enkele gevolgen die uit de leer voortkomen. Dit zal zo lang voortduren totdat de Geest ons brengt tot de volledige waarheid Vgl. Joh. 16, 13 , d.w.z. totdat Hij ons volkomen zal binnenleiden in het mysterie van Christus en wij alles met Zijn blik kunnen zien. Bovendien kunnen er in elk land of regio méér geïncultureerde oplossingen gezocht worden die aandacht hebben voor de lokale tradities en uitdagingen. Immers, “de culturen zijn onderling zeer divers en elk algemeen principe ... moet geïncultureerd worden, om gerespecteerd en toegepast te worden”. Paus Franciscus, Toespraak, Aan het eind van de werkzaamheden van de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015) - Synode-aula, Het woord gezin heeft een nieuwe weerklank (24 okt 2015), 6 Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Geloof en cultuur in het licht van de Bijbel (1 jan 1981) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 44 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 52 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 69.117

{{JV}}

In elk geval moet ik zeggen dat de weg van de synode in zich een grote schoonheid heeft gehad en veel licht heeft verschaft. Ik ben dankbaar voor de zovele bijdragen die mij hebben geholpen de problemen van de gezinnen van de wereld in heel hun omvang te beschouwen. Het geheel van de bijdragen van de vaders, waarnaar ik met voortdurende aandacht heb geluisterd, leek mij een kostbaar veelvlak dat bestond uit vele gewettigde zorgen en eerlijke en oprechte vragen. Daarom heb ik het opportuun geacht een postsynodale apostolische exhortatie te schrijven die de bijdragen van de twee recente synodes over het gezin verzamelt met toevoeging van andere overwegingen die de reflectie, de dialoog en de pastorale praktijk  richting kunnen geven, en tegelijkertijd de gezinnen bij hun inzet en moeilijkheden een bemoediging, een stimulans en hulp bieden.

Deze exhortatie krijgt een bijzondere betekenis in de context van dit Jubeljaar van de Barmhartigheid. Op de eerste plaats, omdat ik deze bedoel als een voorstel aan de christelijke gezinnen dat hen stimuleert om de gaven van huwelijk en gezin te waarderen en een sterke en volledige liefde te blijven houden voor waarden als edelmoedigheid, verplichting, trouw en geduld. Op de tweede plaats, omdat zij ten doel heeft allen aan te moedigen om een teken van barmhartigheid en nabijheid te zijn waar het gezinsleven niet op volmaakte wijze wordt verwezenlijkt of niet in vrede en vreugde verloopt.

Bij het uitwerken van de tekst zal ik beginnen met een opening die geïnspireerd is door de Heilige Schrift om de juiste toon te treffen. Van daaruit zal ik de huidige situatie van de gezinnen in ogenschouw nemen om met beide voeten op de grond te blijven staan. Vervolgens zal ik herinneren aan enkele wezenlijke elementen van het onderricht van de Kerk omtrent huwelijk en gezin om zo plaats te maken voor de twee centrale hoofdstukken die gewijd zijn aan de liefde. Vervolgens zal ik in het bijzonder enkele pastorale wegen belichten die ons richting moeten geven om hechte en vruchtbare gezinnen te vormen naar Gods plan, en ik zal een hoofdstuk wijden aan de opvoeding van de kinderen. Vervolgens zal ik blijven stilstaan bij een uitnodiging tot barmhartigheid en pastorale onderscheiding ten overstaan van situaties die niet ten volle beantwoorden aan hetgeen de Heer ons voorhoudt, en ten slotte zal ik enkele korte lijnen van een spiritualiteit voor het gezin schetsen.

Ten gevolge van de rijkdom van de twee jaar reflectie die de weg van de synode heeft gebracht, snijdt onderhavige exhortatie in verschillende stijlen veel verschillende thema’s aan. Dit verklaart de onvermijdelijke uitgebreidheid ervan. Daarom raad ik een algemene, haastige lezing ervan af. Zij kan zowel door de gezinnen als door de werkers in de gezinspastoraal beter op haar waarde worden geschat, als zij zich er deel voor deel in verdiepen of erin zoeken wat zij in iedere concrete omstandigheid nodig hebben. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat echtgenoten zich meer zullen herkennen in de hoofdstukken vier en vijf, dat de werkers in de pastoraal een bijzondere belangstelling hebben voor hoofdstuk zes en dat allen zich zeer aangesproken weten door hoofdstuk acht. Ik hoop dat ieder door het lezen hiervan zich geroepen voelt met liefde zorg te dragen voor het leven van de gezinnen, omdat

"Gezinnen zijn geen probleem; ze zijn allereerst en vooral kans" Paus Franciscus, Toespraak, Satiago de Cuba, Tijdens de ontmoeting met gezinnen (22 sept 2015). L’Osservatore Romano (Italiano), 24 settembre 2015, p. 7

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test