• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WAARDIGHEID VAN DE FOETUS
Tot de deelnemers aan het XVIe Internationale Congres van gynaecologie en verloskunde van de universiteit La Sapienza

{...}

Sta me toe u eerst te zeggen hoe gelukkig ik ben met de keuze van het thema: "De foetus als patiënt." Door zich toe te spitsen op de foetus als patiënt en onderwerp van medische begeleiding, beschouwt uw congres de foetus in zijn volle waardigheid, een waardigheid die het ontluikend kind bezit vanaf zijn conceptie.

Gedurende de laatste decennia is de foetus als menselijk wezen aangevallen met beschouwingen die zijn mens-zijn minimaliseren en met wetten die kwaliteitsschalen introduceren zonder enige wetenschappelijke grond wat betreft de ontwikkeling van het ontvangen leven. De Kerk heeft daarom herhaaldelijk de menselijke waardigheid van de foetus bevestigd en verdedigd. Hiermee willen we zeggen: "het menselijk wezen moet worden gerespecteerd en behandeld als een persoon vanaf zijn conceptie en vanaf dat moment moet men zijn rechten als persoon erkennen met op de eerste plaats het onschendbaar recht op leven van elk onschuldig wezen." Congregatie voor de Geloofsleer, Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting, Donum Vitae (22 feb 1987), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 60

De embryonale therapieën op het domein van de geneeskunde, de chirurgie en de genetica bieden nieuwe hoop op redding van wie ongeneeslijk ziek is of moeilijk te behandelen na de geboorte. Zij bevestigen de leer die de Kerk op basis van de filosofie en de theologie heeft voorgehouden. Het geloof vermindert immers niet de waarde en de geldigheid van de rede; integendeel, het geloof ondersteunt en verlicht ze, vooral wanneer de menselijke zwakheid of negatieve psychologische of sociale invloeden haar scherpzinnigheid afzwakken.

Daarom dient in uw werk op wetenschappelijke en ethische waarheid gestoeld, ernstig te worden nagedacht over zekere voorstellen en handelingen die voortspruiten uit de technieken van kunstmatige voortplanting. In mijn encycliek, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
, heb ik onderstreept dat de diverse technieken van kunstmatige voortzetting, schijnbaar ten dienste van het leven, in werkelijkheid de deur openen op nieuwe aanvallen tegen het leven. Terzijde latend dat ze moreel onaanvaardbaar zijn, omdat ze de voortplanting scheiden van de integraal menselijke context van de huwelijksdaad, registreren deze technieken een hoog percentage van mislukkingen, niet alleen wat de bevruchting betreft, maar ook de verdere ontwikkeling van het embryo blootgesteld aan de dood die optreedt gewoonlijk op zeer korte termijn. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 14

Een bijzonder ernstig moreel vergrijp dat vaak afhankelijk is van deze ongeoorloofde handelswijze is wat men noemt "de embryonale reductie" of de eliminering van bepaalde foetussen wanneer er meerdere bevruchtingen hebben plaats gevonden op hetzelfde moment. Zulke handelwijze is bijzonder ongeoorloofd wanneer meerdere bevruchtingen plaatsvonden tijdens de normale huwelijksbetrekkingen, maar ze is dubbel laakbaar wanneer ze het resultaat is van een kunstmatige voortplanting.

Zij die beroep doen op deze kunstmatige methoden moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de ongeoorloofde bevruchting en, in elk geval, hoe de manier van bevruchting ook weze - eens ze heeft plaats gevonden - moet het kind absoluut worden gerespecteerd. Het leven van de foetus moet worden beschermd, verdedigd en gevoed in de schoot van de moeder, krachtens zijn inherente waardigheid, een waardigheid die het embryo toekomt en die niet kan worden verleend of overgedragen door anderen, of het genetische ouders zijn of medisch personeel of de staat.

Achtbare genodigden, gij zijt gespecialiseerd in het begeleiden van het wonderbare en delicate begin van het menselijk leven in de schoot van de moeder. Het is daarom dat gij beter dan wie ook weet dat de katholieke moraalleer een natuurlijke ethiek kan ondersteunen en verstevigen, steunend op het onschendbare karakter van elk menselijk leven. De katholieke moraalleer werpt een nuttig licht op de vragen verbonden aan de delicate ontwikkeling van het beginnend leven, dat zo hoopvol en rijk aan beloften is voor het toekomstig leven, dat voortaan een rijp domein is voor de uitstekende ontdekkingen van de medische wetenschap. Ik ben er zeker van dat uw werk altijd zal worden geïnspireerd door een heldere erkenning van de eigen waardigheid van elk menselijk wezen, als onvergelijkelijke gave van Gods scheppende liefde.

Vandaag wil ik hulde brengen aan uw wetenschappelijke ontdekkingen en hoe ze toegepast worden op de bescherming van het leven en de gezondheid van het ongeboren kind. Ik roep over u en uw werk de niet aflatende hulp van de Almachtige God af, en als een belofte van goddelijke hulp verleen ik graag mijn apostolische zegen.

Document

Naam: DE WAARDIGHEID VAN DE FOETUS
Tot de deelnemers aan het XVIe Internationale Congres van gynaecologie en verloskunde van de universiteit La Sapienza
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 april 2000
Copyrights: © 2000, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 307, p. 362-363
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test