• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VREDE EN BARMHARTIGHEID
Voorafgaand aan de zegen " Urbi et Orbi", Kerstmis 2015 - Logia Sint Pietersbasiliek

Dierbare broers en zussen, zalig Kerstfeest!

Christus is voor ons geboren, laten we juichen op de dag van onze verlossing!

Laten we onze harten openen om de genade van deze dag, die Hijzelf is, te ontvangen: Jezus is de heldere dag die aan de horizon van de mensheid is opgegaan. Dag van barmhartigheid waarop God Vader aan de mensheid zijn mateloze tederheid heeft geopenbaard. Dag van licht, die de duisternis van angst en vrees verdrijft. Dag van vrede waarop het mogelijk wordt elkaar te ontmoeten, te dialogeren en bovenal zich te verzoenen. Dag van vreugde: van grote vreugde voor de kleinen en de nederigen en voor heel het volk. Vgl. Lc. 2, 10

Op deze dag is Jezus, de Verlosser, uit de Maagd Maria geboren. De kerststal laat ons het teken zien dat God ons heeft gegeven: Een pasgeboren kindje in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe (Lc. 2, 12). Zoals de herders van Betlehem gaan ook wij kijken naar dat teken, de gebeurtenis die zich elke jaar in de Kerk hernieuwt. Kerstmis is een gebeurtenis die zich hernieuwt in elk gezin, in elke parochie, in elke gemeenschap die de liefde van God, mens geworden in Jezus, verwelkomt. Zoals Maria toont de Kerk aan iedereen het teken van God: het kindje dat zij in haar schoot heeft gedragen en aan wie ze het levenslicht heeft geschonken, maar dat de Zoon is van de Allerhoogste, want het komt van de heilige Geest (Mt. 1, 20). Daarom is Hij de Verlosser, omdat Hij het Lam van God is dat de zonden van de wereld op Zich neemt. Vgl. Joh. 1, 29 Samen met de herders knielen we neer voor het Lam, we aanbidden de vlees geworden Goedheid van God en laten toe dat tranen van berouw onze ogen vullen en ons hart zuiveren. Allen hebben we die nodig!

Alleen Hij, Hij alleen kan ons verlossen. Alleen de Barmhartigheid van God kan de mensheid bevrijden van de talloze, soms monsterachtige vormen van kwaad, die het egoïsme in ons voortbrengt.

Waar God geboren wordt, wordt de hoop geboren. De genade van God kan de harten bekeren en uitwegen vinden uit menselijk gesproken onoplosbare situaties. Waar God geboren wordt, wordt de hoop geboren: Hij brengt hoop. Waar God geboren wordt, wordt de vrede geboren. En waar de vrede geboren wordt, is geen plaats meer voor haat en oorlog. En juist daar waar de vlees geworden Zoon van God ter wereld is gekomen, duren de spanningen en de gewelddaden en blijft de vrede een af te smeken en op te bouwen gave. Mochten Israëli en Palestijnen de rechtstreekse dialoog hernemen en tot een vergelijk komen dat aan beide volkeren toelaat in eensgezindheid samen te leven door het conflict te beslechten dat hen lange tijd tegenover elkaar deed staan, met zware gevolgen voor de gehele regio.

Aan de Heer vragen we dat de overeenkomst die in de schoot van de Verenigde Naties werd bereikt, zo snel als mogelijk het gebulder van de wapens in Syrië doet ophouden en een oplossing brengt aan de uiterst zorgwekkende humanitaire situatie van de beproefde bevolking. Even dringend is het dat de overeenkomst over Libië bij iedereen steun vindt zodat een einde komt aan de erge verdeeldheid en het zware geweld die het land treffen. Moge de aandacht van de internationale gemeenschap er eensgezind op gericht zijn om de wreedheid te stoppen zowel in die landen als eveneens in Irak, Jemen en in de Afrikaanse Subsahara.

Nog steeds vallen talloze slachtoffers, wordt onmetelijk lijden veroorzaakt en wordt ook het historisch en cultureel erfgoed van volledige volkeren niet gespaard.

Ik denk ook aan hen die werden getroffen door afschuwelijke terroristische acties vooral door de recente moordaanslagen in de hemel boven Egypte, in Beiroet, Parijs, Bamako en Tunis. Moge het Kind Jezus troost en sterkte bieden aan onze broeders die omwille van het geloof op vele plaatsen in de wereld worden vervolgd. Het zijn onze martelaren van vandaag.

Vrede en eendracht vragen we voor de dierbare bevolkingen van de Democratische Republiek Congo, van Burundi en van Zuid-Sudan zodat, door middel van dialoog, de gezamenlijke inzet versterkt wordt voor de opbouw van burgerlijke maatschappijen, bewogen door een oprechte geest van verzoening en van wederzijds begrip.

Moge Kerstmis ook echte vrede brengen in Oekraïne, verlichting aan hen die de gevolgen van het conflict ondergaan en inspireren om de aangegane verbintenissen na te komen, en zo de eendracht in heel het land te herstellen.

Moge de vreugde van deze dag de inspanningen van het Colombiaanse volk verlichten zodat het, bezield door hoop, met inzet de verhoopte vrede blijft nastreven.

Waar God geboren wordt, wordt de hoop geboren; en waar de hoop geboren wordt, vinden mensen hun waardigheid terug. En toch, ook vandaag worden grote groepen mannen en vrouwen beroofd van hun menselijke waardigheid en lijden, zoals het Kind Jezus, koude, armoede en afwijzing door mensen. Moge vandaag onze nabijheid vooral de onbeschermde mensen bereiken, vooral de kindsoldaten, de vrouwen die geweld ondergaan, de slachtoffers van mensenhandel en drugshandel.

Moge onze steun niet ontbreken voor hen die voor armoede of oorlog op de vlucht zijn, in al te vaak onmenselijke en levensbedreigende omstandigheden.

Mogen allen, enkelingen en staten, overvloedig gezegend worden, om de edelmoedigheid waarmee ze talrijke migranten en vluchtelingen ter hulp komen, hen opnemen en ze bijstaan om een waardige toekomst op te bouwen voor henzelf en voor hun dierbaren en hen helpen integreren in de samenleving die hen opneemt.

Moge de Heer op deze feestdag opnieuw hoop geven aan wie geen werk hebben – en dat zijn er velen – en de inzet ondersteunen van wie op politiek en economisch vlak publieke verantwoordelijkheid dragen om zich te blijven inzetten voor het algemeen welzijn en de waardigheid van elk menselijk leven te vrijwaren.

Waar God geboren wordt, bloeit de barmhartigheid. Zij is het kostbaarste geschenk dat God ons geeft, vooral in dit Jubeljaar waarin we worden uitgenodigd de tederheid te ontdekken die de hemelse Vader voor elk van ons koestert. Moge de Heer vooral aan gevangenen geven dat ze zijn barmhartige liefde ervaren die de wonden geneest en het kwaad overwint. En zo, allen samen, juichen we op de dag van onze verlossing. Bij het beschouwen van de kerststal richten we onze ogen op de gespreide armen van Jezus die ons de barmhartige omhelzing van God laten zien terwijl we het eerste woord van het Kindje horen dat ons toefluistert: Omwille van mijn broeders en mijn vrienden zal ik zeggen: 'Vrede over jou' (Ps. 122, 8).

Document

Naam: VREDE EN BARMHARTIGHEID
Voorafgaand aan de zegen " Urbi et Orbi", Kerstmis 2015 - Logia Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test