• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vroeger had men vooral te doen met tegenstanders, die op hun persoonlijk oordeel steunden, de goddelijke overlevering en het leergezag der Kerk verwierpen, en de stelling hadden opgezet, dat de Schriftuur de enige bron van de openbaring is en de hoogste rechter inzake het geloof. Welnu, zo heeft men tegenwoordig te doen met de rationalisten, die als het ware de kinderen en de erfgenamen van de juistgenoemden zijn; die eveneens uitsluitend op eigen mening steunen, en die zelfs de restanten van christelijk geloof, welke zij van hun voorouders hadden ontvangen, totaal overboord geworpen hebben. Zij ontkennen immers absoluut het bestaan van iedere goddelijke openbaring, iedere goddelijke ingeving, iedere heilige Schrift. Die begrippen zijn volgens hun beweren louter menselijke uitvindingen en verzinsels. Die verhalen namelijk zijn geen echte geschiedenis van werkelijke gebeurtenissen, maar dwaze fabeltjes of leugenachtige vertelsels. Die voorspellingen zijn geen profetieën en godsspraken, maar ofwel voorzeggingen, die na afloop van de gebeurtenissen zijn verzonnen, ofwel natuurlijke voorgevoelens. Die mirakelen zijn geen eigenlijk gezegde wonderen en blijken van goddelijke kracht, maar slechts feiten die verbazing wekten, doch die de krachten van de natuur volstrekt niet te boven gaan, of goocheltoeren en mythen. De Evangeliën en de geschriften der apostelen moet men aan geheel andere auteurs toeschrijven.

Dergelijke monsterachtige dwalingen, waardoor volgens hen de onaantastbare waarheid van de goddelijke Boeken wordt omvergeworpen, stellen zij brutaal voor als onomstotelijke uitspraken van de nieuwe, "onafhankelijke" wetenschap. In werkelijkheid echter zijn zij daar zelf zo weinig zeker van, dat zij telkens en telkens met wijzigingen en aanvullingen van die uitspraken aankomen. En ondanks hun goddeloze, publiek verkondigde meningen over God, over Christus, over het Evangelie en de rest der Schriftuur, zijn er toch onder hen, die voor theologen, christenen en evangelischen willen doorgaan, en de vermetelheid van hun overmoedige geest met een eervolle naam trachten te dekken. Als medeplichtigen en handlangers sluiten zich bij hen een aantal beoefenaars van andere vakken aan, die zich door hun weerzin tegen alle openbaring eveneens tot bestrijding der Bijbelboeken getrokken voelen. Wij kunnen de dagelijks groteren omvang en grotere heftigheid van deze bestrijding niet genoeg betreuren.

Die strijd richt zich tegen de ernstige geleerden, maar voor deze is het niet zo bijzonder moeilijk zichzelf voor nadeel te behoeden. Doch vooral tegen de grote massa van de onontwikkelden stellen die verbitterde vijanden al hun beleid en behendigheid in het werk. Zij storten hun moordend vergif in boeken, brochures en dagbladen uit. In redevoeringen, in causerieën weten zij het listig binnen te smokkelen. Op alle terreinen zijn zij reeds doorgedrongen, en tal van scholen voor de rijpere jeugd, die aan het waakzaam toezicht der Kerk onttrokken zijn, hebben zij in hun macht. Daar vervormen zij op treurige wijze, zelfs door spot en platte geestigheden, de lichtgelovige en ontvankelijke gemoederen tot verachting voor de Schriftuur.

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 29 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test