• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wie de onmetelijke krachtsinspanning overschouwt, door de katholieke exegese gedurende ongeveer twee duizend jaren aangewend om Gods woord, door de heilige Boeken aan de mensen medegedeeld, steeds beter en vollediger te verstaan en inniger lief te hebben, zal er zich gemakkelijk van overtuigen, dat de gelovigen en in het bijzonder de priesters een ernstige plicht hebben om van deze schat, door de grootste geesten gedurende zoveel eeuwen bijeengegaard, een overvloedig en eerbiedig gebruik te maken. God heeft immers de heilige Boeken niet aan de mensen gegeven om aan hun nieuwsgierigheid te voldoen of om hun een voorwerp van studie en onderzoek te verschaffen, maar zoals de apostel opmerkt, opdat dit woord van God ons "wijsheid ter zaligheid zou kunnen geven door het geloof in Christus Jezus" en "opdat de man Gods er door volmaakt zou worden en toegerust tot ieder goed werk." Vgl. 2 Tim. 3, 15.17 Dat de priesters derhalve, aan wie de zorg voor het eeuwige heil der gelovigen is toevertrouwd, deze hemelse rijkdommen - na in aandachtige studie de heilige Bladzijden doorvorst en zich door gebed en overweging eigen gemaakt te hebben -- in hun preken, schriftverklaringen en voordrachten vlijtig ten toon spreiden; dat zij de christelijke leer met woorden uit de heilige Schrift bekrachtigen en met treffende voorbeelden uit de gewijde geschiedenis, vooral uit het Evangelie van onzen Heer Jezus Christus, toelichten; en dat zij dit alles, met nijvere en waakzame vermijding van uit eigen brein opgediepte en ver gezochte toepassingen - die eigenlijk geen gebruik maar misbruik zijn van Gods woord - zó welsprekend, zó duidelijk en klaar voordragen, dat de gelovigen niet alleen er door worden opgewekt en aangevuurd tot een deugdzame levenswandel, maar tevens ook van een grote verering van de heilige Schrift worden vervuld. Van hun kant mogen de bisschoppen zich moeite geven deze verering bij de hun toevertrouwde gelovigen steeds meer te doen aangroeien en te vervolmaken, door al die initiatieven te bevorderen waarmee van apostolische ijver vervulde mannen op lofwaardige wijze trachten, kennis van en liefde tot de heilige Boeken bij de katholieken op te wekken en aan te wakkeren. Dat zij daarom de godsdienstige verenigingen begunstigen en hulpvaardig ter zijde staan, die zich ten doel stellen: uitgaven der heilige Schrift, vooral van de Evangeliën, onder de gelovigen te verspreiden, en met alle ijver te bevorderen dat de dagelijkse lezing er van op behoorlijke en vrome wijze in de christelijke huisgezinnen plaats vinde; dat zij de overzettingen der heilige Schrift, in de heden gebruikte talen met kerkelijke goedkeuring vervaardigd, met het woord krachtdadig aanbevelen en ook met de daad, als de liturgische voorschriften het toelaten; en dat zij ofwel zelf openbare lezingen of voordrachten over Bijbelse onderwerpen houden ofwel zorg dragen dat dit door andere, ter zake bijzonder kundige gewijde redenaars worde gedaan. De tijdschriften vervolgens, die met zoveel lof en vrucht in verschillende delen der wereld worden uitgegeven, hetzij om Bijbelvragen op wetenschappelijke wijze te behandelen en uiteen te zetten, hetzij om de vruchten van dit onderzoek voor het heilig dienstwerk of voor het heil der gelovigen te verwerken, mogen door alle parochiepriesters naar krachten worden gesteund en onder de verschillende klassen en standen van hun kudde te gelegener tijd en plaats worden verspreid. En deze zielenherders mogen er van overtuigd zijn, dat dit alles en wat verder nog door apostolische ijver en echte liefde voor Gods woord als tot dit verheven doel dienstig mocht worden uitgedacht, een krachtdadig hulpmiddel voor de zielzorg zal zijn.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test