• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASWENS VAN VREDE
Paasboodschap voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - 1973

Broeders, zonen, alle mensen,

Onze Paasboodschap in dit jaar 1973 zou moeilijk over onze lippen komen, zou nauwelijks uw oor bereiken, als niet de waarheid zelf, de realiteit van het verbijsterend feit ons te hulp kwam en ons verplichtte ons opnieuw aan de wereld te presenteren en met de oorspronkelijke zekerheid, nog versterkt zelfs door de nieuwe conflicten van een bijtende kritiek, de aloude en ongehoorde boodschap, het onwaarschijnlijke maar roemrijke getuigenis te herhalen: dat Hij verrezen is, ja, Jezus Christus is verrezen, verrezen uit de dood, uit onze fatale en huivering wekkende dood, en Hij heeft een nieuw leven ingeluid, ons eigen leven, maar herschapen in een bovennatuurlijke gedaanteverandering, beheerst door de hemelse krachten van de Geest. Vgl. 1 Kor. 15

Ja, broeders, Christus is werkelijk verrezen.

En deze ieder jaar hernieuwde boodschap vormt de kracht van onze paaswensen voor u die naar ons luistert, voor de volken verspreid over de hele aarde die verwachten, dat hen de gebruikelijke boodschap van Petrus bereikt met zijn eigen zekerheid.

Hij is verrezen; en hier laten wij Hemzelf, de Christus, ons deze woorden zeggen die voor ons allen de gelukkige groet verwoorden: 'Vrede zij u' (Joh. 20, 19.26).

Moge onze Paaswens van vrede, aan allen gericht, in het bijzonder naar gebieden gaan waar de vrede nog niet bestaat en daarheen waar ze eerder onzeker en wankel is.

Onze stem trilt op het ritme van de zorgen die op dit ogenblik ons hart vervullen. Moge onze wens dan uitgaan naar Indochina, al zo lang voorwerp van de aandacht en de angst van de wereld. De eerst zeer onlangs gewekte hoop, dat het einde van het langdurige conflict in zicht is, ondervindt nog de tegenwind van een onzekere situatie die haar kwetsbaar en twijfelachtig maakt.

Moge onze wens uitgaan naar het land waar de Heer Jezus geboren is, geleerd en geleden heeft, gestorven is en verrezen! Daar waar zijn vredewens zo vaak heeft geklonken en vanwaar ze zich over de hele aarde verbreid heeft tegelijk met zijn boodschap van liefde en gerechtigheid, daar ook waar helaas nog geen vrede heerst!

Vrede wensen wij eveneens toe aan de dierbare bevolking van Noord-Ierland! De onverdraaglijke en pijnlijke situatie, die daar ongelukkigerwijs blijft duren, ondanks de verlangens en de wil van het grootste deel van het volk, is niet alleen een belediging van de mensheid maar ook van de naam christen. Dat de stem van het geweld zwijge en in plaats daarvan wijsheid en goede wil hun stem verheffen. Mogen de recente genoegzaam bekende en geautoriseerde voorstellen een gunstige basis bieden voor een gezamenlijke inspanning die de weg kan openen naar een werkelijke verzoening in gerechtigheid en liefde.

Onze blik gaat over de wereld en ontdekt zoveel andere haarden van protest en onrechtvaardige situaties die reacties en revoltes uitlokken. Mogen ook daar onze boodschap met goede wensen en onze aansporing doordringen en vergezeld gaan van ons gebed en de samenwerking van allen die de vrede liefhebben. Onze bemoediging en onze zegen gelden ook alle werkers voor de vrede! Laten zij ook verzekerd zijn van de gebeden van heel de kerk, in nauwe verbondenheid met Christus haar Zaligmaker, overwinnaar van de haat en de dood, Koning van liefde en vrede.

En tot al diegenen die ongeduldig in de wereld gerealiseerd willen zien, wat hen rechtvaardig en zegenrijk schijnt, willen wij zeggen: het goede voltrekt zich niet door geweld! Nog minder kan er een rechtvaardige menselijke orde worden gevestigd door de wegen van het onrecht te benutten! Alleen de liefde die sterk, edelmoedig en volhardend is, maar tevens geduldig is en respect heeft voor de wetten van de rechtvaardigheid en de rechten van allen kan de volken en de mensheid van een betere toekomst verzekeren. 

Maar de Paasvrede beperkt haar activiteit niet tot deze smartelijke aspecten van de mensheid. Ze komt op ons toe vanuit de verrezen Christus en bevat zoveel vreugde en hoop, dat ze zich uitstrekt en verbreidt over de hele aarde en alle mensen.

Zij omvat nog veel andere realiteiten dan die waarover wij gesproken hebben. Zij ontmoet reeds vergevorderde pogingen om te beantwoorden aan de behoeften aan een universele orde, die de wereld, tot haar eigen eer, steeds duidelijker manifesteert: een ordening waarin elk volk zijn eigen oorspronkelijke manier van leven kan realiseren in het harmonieuze samenspel van respect voor de ander, meer nog, in de broederlijke samenwerking die de mensheid steeds de mogelijkheid schenkt om te hopen en lief te hebben. Christus, het verrezen Leven, begroet en verwelkomt dit universele en machtige streven naar eenheid en vrede, Hij versterkt het en schenkt het zijn doel.

Daarenboven overziet zijn vreugdevolle vrede de menigten nieuwe generaties en ontmoet de onmetelijke oceaan van de jeugd, die groeit en stijgt; zij zoekt de weg, ze zoekt de waarheid, ze zoekt het leven, waar ze met onzekere en onrustige maar geestdriftige stappen op afgaat. Ja, jongeren van de nieuwe tijd: Christus komt u tegemoet met zijn vreugdevolle paaswens: vrede zij u! Vrede en wijsheid, vrede en menselijke en bovenmenselijke authenticiteit, vrede en volheid in de vreugde van leven en liefhebben. Hij begeeft zich zo naar u toe, omdat Hij bereid is u de zin van de dingen van het leven te onthullen; en zo verwacht Hij u aan zijn goddelijke leerschool en de tafel van zijn liefde. 

Aan allen en iedereen de gelukwens van de Paasvrede; aan u die ziek bent; aan u die alleen bent en troost zoekt; aan u die in uw hart de zwijgende maar gruwelijke wanhoop van de onverschilligheid, de scepsis verbergt; aan u die het toppunt van menselijke grootheid ontwaart, het offer om lief te hebben en te dienen, en die niet weet, wanneer en aan wie het te offeren: de verrezen Christus komt met het overwinningsteken van zijn kruis ook naar u toe en Hij strekt ook naar u, zoals naar iedereen, de armen uit en trekt u naar zich toe met zijn groet: vrede ook aan allen! Ik ben het, vreest niet. Vgl. Mc. 6, 50

En opdat deze levendmakende wens van de verrezen Jezus werkelijk de boodschapper zij van vrede, vreugde en leven, schenken wij u nu allen onze apostolische zegen.

Document

Naam: PAASWENS VAN VREDE
Paasboodschap voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - 1973
Soort: H. Paus Paulus VI - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 april 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken 28e jrg. nr. 12 p. 547-549
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test