• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om echter aan deze sociale werkzaamheid meer effect te verzekeren, is 't allereerst noodzakelijk deze zaken, onder voorlichting van de leer der Kerk, zo ijverig mogelijk te bestuderen en de voorschriften en vermaningen der Kerk, aan welke door God den Heer de macht geschonken is, in zo breed mogelijke kring bekend te maken. Want indien de gedragswijze van sommige Katholieken op economisch of sociaal gebied wel eens minder prijzenswaardig was, dan kwam dit dikwijls hier vandaan, dat zij niet voldoende de leer der Pausen daaromtrent bestudeerd hadden. Daarom is het eveneens noodzakelijk, dat alle kringen van de samenleving, elk naar zijn ontwikkeling, steeds naarstiger in de maatschappijleer onderlegd worden en dat de leer der Kerk ten deze ook onder de arbeidersbevolking meer en meer verspreid worde. Moge het veilige licht der Katholieke leer de geest der mensen verlichten en hun wil zo richten, dat zij daaruit de juiste levensregel ontlenen, die hen ook de maatschappelijke plichten nauwgezet en stipt doet onderhouden. Zo immers zullen allen naar best vermogen de disharmonie en inconsequentie bestrijden in de christelijke levenswandel, waarover Wij meermalen geklaagd hebben, tengevolge waarvan sommigen naar 't uiterlijk wel aan hun godsdienstplichten voldoen, maar toch in hun werk, bedrijf of beroep, in de handel en bij de uitoefening van een openbaar ambt, alsof zij een dubbel geweten erop nahouden, helaas ! een levenswijze volgen, maar al te zeer in strijd met de duidelijke voorschriften der rechtvaardigheid en christelijke liefde. Door deze wijze van doen geven zij en grote ergernis aan wankelmoedige zielen en verschaffen een voorwendsel aan boosaardigen, om de Kerk in ongunstig daglicht te stellen.

Zeer krachtig inderdaad kan deze vernieuwing van christelijk leven bevorderd worden door de ver­spreiding van Katholieke geschriften. Deze moeten vooreerst op aantrekkelijke en telkens weer andere wijze de mensen van dag tot dag beter op de hoogte brengen van de door de Kerk verkondigde maatschappij­leer, vervolgens nauwkeurig en in de brede de plannen van de tegenstanders blootleggen en tevens de wapenen voor verweer aangeven, die de ondervinding van meerdere plaatsen als de geschiktste heeft bevonden, tenslotte doeltreffende maatregelen aanwijzen om de kunstgrepen en listen van de communisten te verijdelen, waardoor deze, gelijk hun streven was, niet weinig mensen van goede trouw in hun tenten gelokt hebben.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test