• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar al erkennen de vijanden van de Kerk dan al, dat de door Deze aangegeven richtlijnen uitmunten door wijsheid, zij verwijten haar evenwel, als zou zij haar activiteit niet naar de gegeven leer ingericht hebben en daarom zoeken zij andere wegen en methoden. De gehele geschiedenis echter van het Christendom toont de valsheid en onrechtvaardigheid van deze be­schuldiging duidelijk aan. Immers, om althans een bijzondere gebeurtenis even aan te stippen, de ware broederschap tussen alle mensen van elke afkomst en stand, zo hecht en zo volmaakt als vroeger tijden nooit aanschouwd hadden, werd het eerst door de herauten van het Evangelie verkondigd. Ongetwijfeld heeft dit machtig veel bijgedragen om de slavernij af te schaffen, niet door middel van bloedige opstanden, maar door de innerlijke kracht van deze leer, die de adellijke Romeinse vrouw haar slavin deed omhelzen als was het haar zuster.

Eveneens heeft het Christendom - dat ons leert de Zoon Gods te aanbidden, mens geworden uit liefde tot de mensen, tevens de zoon van een werkman en zelf werkman Vgl. Mt. 13, 55 Vgl. Mc. 6, 3 - de menselijke arbeid tot waarachtig aanzien gebracht. De menselijke arbeid, die toentertijd zózeer geminacht werd, dat zelfs een overigens bedacht­zaam en humaan man als M. Tullius Cicero, weergevende de opvatting van zijn dagen, niet geschroomd heeft deze woorden neer te schrijven, waarover voorzeker elke socioloog van onze tijd zich zou schamen: "Alle handwerkslieden beoefenen een laag bedrijf; er kan zich immers niets edels bevinden in een werkplaats". Cicero, De Officiis. I, 42

Op deze beginselen steunend heeft de Kerk de maatschappij vernieuwd; door haar stuwende kracht ontstonden immers de zo wonderbare instellingen van liefdadigheid en de machtige corporaties van alle ambachten, die in de vorige eeuw wel als middel­eeuwse uitvindingen veracht werden door de aanhangers van het liberalisme, maar die toch de bewondering van onze tijd afdwingen en bij talrijke volkeren door velerlei proefnemingen weer opleven. En ofschoon ande­ren met alle kracht de heilzame werkzaamheid van de Kerk poogden te belemmeren en haar invloed te stuiten, hield de Kerk tot op heden niet op hen op hun dwalingen te wijzen. Het zij voldoende zich te herinneren, hoe vastberaden en standvastig Onze Voorganger Leo XIII z. g., voor de arbeiders het recht van vereniging op­eiste, welk recht de liberalen, toen zij in de grote staten de overhand kregen, hun poogden te ontrukken. En deze invloed van de leer van de Kerk is nog op de dag van heden groter voorwaar dan menigeen wel zou den­ken; de ideeën immers beheersen de gebeurtenissen, al is het dan niet voor ieder even gemakkelijk dit te bepalen en af te meten.

Naar waarheid kan men beweren, dat de Kerk, evenals haar Goddelijke Stichter "al weldoende" haar levensweg voortzet. Noch de dwalingen van het socia­lisme, noch die van het communisme zouden overal voortwoekeren, indien de regeerders van de volkeren de leerstellingen en moederlijke vermaningen van de Kerk niet versmaad hadden. Als trouwe aanhangers echter van de beginselen en de leer van het liberalisme en laïcisme hebben zij volgens die valse leerstellingen een zodanige bouwen inrichting van het openbare leven geschapen, dat zij weliswaar op het eerste gezicht meenden heel wat groots tot stand te hebben gebracht, maar daarna toch geheel hun stelsel allengs zagen ineenstorten, zoals noodzakelijkerwijze elk gebouw, dat niet rust op de hoeksteen die Christus is, jammerlijk moet invallen.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test