• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Congregatie drukt en oefent de zorg van de Heilige Stoel uit, voor de opleiding van hen, die tot de heilige orden worden geroepen, alsook voor de bevordering en inrichting van de katholieke instituten.

De Congregatie brengt de zorg van de Apostolische Stoel voor het bevorderen en de inrichting van de katholieke opvoeding tot uitdrukking en effectueert deze.

Zie ook:

De naam van de Congregatie is gewijzigd conform art. 1 van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Ministrorum institutio
Waarmee de Apostolische Constitutie Pastor Bonus wordt gewijzigd en de bevoegdheid over seminaries van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding wordt overgedragen aan de Congregatie voor de Clerus
(16 januari 2013)
van 16 jan. 2013 van Paus Benedictus XVI zodanig dat "Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (Seminaries en van de Studie-Instituten)" wordt "Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (de Studie-Instituten)".

Vervanging van de tekst conform art. 2 van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Ministrorum institutio
Waarmee de Apostolische Constitutie Pastor Bonus wordt gewijzigd en de bevoegdheid over seminaries van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding wordt overgedragen aan de Congregatie voor de Clerus
(16 januari 2013)
van 16 jan. 2013 van Paus Benedictus XVI.

§ 1. Zij staat de Bisschoppen bij, opdat in hun Kerken de roepingen voor de bedieningen maximaal worden verzorgd, en dat in de Seminaries, volgens de rechtsvoorschriften op te richten en in te richten, de leerlingen door een gedegen vorming zowel humaan als spiritueel, als doctrinair en pastoraal passen onderwezen worden.
§ 2. Met zorg waakt zij er voor, dat het samenleven en het bestuur van de semiaries aan de regeling van de priesterlijke opleiding volledig beantwoorden, en dat de oversten en de docenten door een voorbeeldig leven en de rechte leer zo maximaal mogelijk bijdragen aan de te vormen personen voor de heilige bedieningen.
§ 3. Het komt haar bovendien toe om interdiocesane seminaries op te richten en hun statuten goed te keuren.

De Congregatie zet zich er voor in, dat de fundamentele beginselen van de katholieke opvoeding, zoals die door het Leergezag van Kerk worden voorgehouden diepgaander worden onderzocht, worden gehandhaafd alsook door het Volk Gods worden gekend.
Zij zorgt er ook voor, dat in deze aangelegenheden de Christengelovigen hun ambten kunnen vervullen en onderneemt werken en die er naar streven, dat ook de burgerlijke samenleving deze rechten erkent en ook beschermt.
De Congregatie stelt de normen vast, die de katholieke school regelen; zij staat de diocesane Bisschoppen bij, opdat katholieke scholen, waar dat gedaan kan worden, worden opgericht, en streeft er met de grootste zorg naar, dat ook in alle scholen de catechetische opvoeding en de pastorale zorg voor de Christengelovigen-leerlingen met geschikte middelen worden verschaft.
§ 1. De Congregatie zet zich met kracht in, dat een afdoende aantal kerkelijke Universiteiten en katholieke en andere Studie-Instituten binnen de Kerk bestaan, waar de gewijde disciplines diepgaander worden bestudeerd en ook humanistische en technische studie, rekeninghoudend met de christelijke waarheid, wordt bevorderd, en (waar) Christengelovigen passend worden gevormd met het oog op de door gen te vervullen taken.
§ 2. Zij richt kerkelijke Universiteiten en Instituten op of keurt ze goed, zij bekrachtigt hun statuten, zij oefent het hogere bestuur erover uit en waakt er voor, dat de gaafheid van het katholieke geloof bij het overdragen van de leer in acht genomen wordt.
§ 3. Wat de Katholieke Universiteiten betreft, behandelt zij de zaken die de Heilige Stoel toekomen.
§ 4. Zij zorgt voor de samenwerking en de wederzijdse ondersteuning tussen de Universiteiten van Studies en hun verenigingen en beschermt deze.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test