• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Mocht het gebeuren, dat uit het onderzoek van het verzoek om dispensatie 'super rato' tevens ernstige twijfel ontstaat over de geldigheid van het huwelijk, dan is het de taak van de bisschop ofwel aan de verzoekende partij de raad te geven de judiciële weg te bewandelen ter verkrijging van een nietigverklaring van het huwelijk overeenkomstig de normen van het recht, ofwel toestemming te geven voor de instructie van een proces 'super rato', mits het verzoek met betrekking tot de inconsummatie van het huwelijk steunt op een solied juridisch fundament.

Wanneer echter een zaak betreffende de nietigheid van een huwelijk aanhangig is gemaakt op grond van impotentie en uit de akten en het naar voren gebrachte volgens het oordeel van de rechtbank geen bewijs van de impotentie, maar ook nog niet van het niet-voltooide huwelijk naar voren is gekomen, dan moeten alle akten, nadat hier het verzoek van één of van beide partijen voor het verkrijgen van een apostolische dispensatie aan toe is gevoegd, samen met de bemerkingen van de verdediger van de huwelijksband en met het oordeel van de rechtbank en van de bisschop dat gebaseerd is op argumenten in rechte of vooral in feite naar de Congregatie worden gestuurd om de zaak 'super rato' te beslissen. Wat echter dit oordeel betreft, is er niets op tegen, dat de bisschop het oordeel van de rechtbank zelf volgt door dit te ondertekenen, mits het bestaan van een rechtmatige en naar verhouding ernstige reden voor de gunst van de dispensatie en de afwezigheid van ergernis bij de gelovigen zijn gewaarborgd.

Als naar het oordeel van de rechtbank de tot nu toe bijeengebrachte bewijzen met betrekking tot de inconsummatie van het huwelijk niet toereikend worden geacht overeenkomstig de Congregatie voor de Sacramenten
Regulae Servandae (7 mei 1923)
, dan moeten deze door de onderzoeksrechter worden aangevuld en moeten de volledig geïnstrueerde akten samen met de bemerkingen van de verdediger van de huwelijksband en het oordeel van de rechtbank en van de bisschop worden opgestuurd naar de Congregatie.

Waar het echter gaat om een andere nietigheidsgrond (bijvoorbeeld gebrek in de huwelijkstoestemming, vis en metus enz.) en de nietigheid van het huwelijk naar het oordeel van de rechtbank niet overtuigend kan worden bewezen, maar incidenteel een ernstige twijfel aan de niet-voltooiing van het huwelijk is opgekomen, dan hebben beide partijen of één van beide het recht een verzoek te richten tot de Paus om een dispensatie 'super rato' en heeft de onderzoeksrechter het recht de zaak te instrueren volgens de normen die in voornoemde Congregatie voor de Sacramenten
Regulae Servandae (7 mei 1923)
zijn vastgelegd. Daarna moeten alle akten, zoals boven, namelijk met de gebruikelijke bemerkingen van de verdediger van de huwelijksband en met het oordeel van de rechtbank en van de bisschop, naar de congregatie worden opgestuurd. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1963. § 2 Paus Pius XI, Motu Proprio, De iudiciis pro Ecclesia Orientali, Sollicitudinem Nostram (6 jan 1950), 471. §§ 2 en 3 Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over seculiere instituten, Provida Mater Ecclesia (2 feb 1947), 206 Congregatie voor de Oosterse Kerken, Quo facilius (10 juni 1925), 4

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test