• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Mocht het gebeuren, dat uit het onderzoek van het verzoek om dispensatie 'super rato' tevens ernstige twijfel ontstaat over de geldigheid van het huwelijk, dan is het de taak van de bisschop ofwel aan de verzoekende partij de raad te geven de judiciële weg te bewandelen ter verkrijging van een nietigverklaring van het huwelijk overeenkomstig de normen van het recht, ofwel toestemming te geven voor de instructie van een proces 'super rato', mits het verzoek met betrekking tot de inconsummatie van het huwelijk steunt op een solied juridisch fundament.

Alinea's in de marge van alinea 9

  1. Bij het opstellen van hun votum 'pro rei veritate' moeten de bisschoppen de aard en de kwaliteiten van de reden (tot dispensatie) op een concrete en praktische wijze beoordelen, nadat namelijk de bijzondere omstandigheden of van de personen of van het feit der inconsummatie of van de wenselijkheid van de gunst in overweging zijn genomen.

Maar in processen ofwel betreffende de nietigheid van een huwelijk, waarvan de akten naar de Congregatie moeten worden gestuurd met het oog op de gunst van een dispensatie (vgl. n. I, e), ofwel betreffende de inconsummatie, die moeten worden geïnstrueerd met overdracht van de competentie (vgl. n. II, a), doet de aartsbisschop of metropoliet van de zetel van de regionale of provinciale of interdiocesane of interrituele rechtbank of de bisschop van het dichtstbijzijnde diocees of van de dichtstbijzijnde eparchie er goed aan, alvorens hij zijn votum opstelt, met de bisschop van de verzoekende partij, aan wie de omstandigheden van zijn diocees of eparchie bekend zijn, overleg te plegen, op zijn minst over de afwezigheid van ergernis die eventueel naar aanleiding van de gunst van de pauselijke dispensatie zou kunnen ontstaan. Maar als de bisschop van oordeel is, dit de ergernis ongegrond is of kunstmatig in het leven wordt geroepen of al is ontstaan, dan moet hij deze met pastorale zorg en op geschikte manieren proberen tegen te houden of te onderdrukken.

Document

Naam: DISPENSATIONIS MATRIMONII
Instructie over enkele verbeteringen in de normen die bij een proces over een niet-voltooid huwelijk in acht genomen moeten worden
Soort: Congregatie voor de Sacramenten
Auteur: A. Kard. Samoré
Datum: 7 maart 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 n 32 p 714-722
Alineaverdeling en -nummering: redactie
notenapparaat wordt aangevuld
Bewerkt: 6 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test