• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gelovigen dienen de sacramentele Communie van de Eucharistie gewoonlijk in de Mis zelf te ontvangen en op het tijdstip dat door de ritus zelf van de viering is voorgeschreven, namelijk onmiddellijk na de communie van de celebrerende priester. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 55 Het komt de celebrerende priester toe om de Communie uit te reiken, eventueel geholpen door andere priesters of door diakens; hij mag echter pas met de Mis verder gaan, als de Communie van de gelovigen ten einde is. Slechts waar zich een dringende noodzaak voordoet, kunnen buitengewone bedienaren de celebrerende priester bijstaan volgens het recht. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 31 Vgl. Pauselijke Raad voor Wetsteksten, Interpretationes authenticae, Can. 910, § 2, Utrum minister extraordinarius sacrae communionis (1 juni 1988)


"De gelovigen ontvangen geknield of staande de Communie, zoals de Bisschoppenconferentie zal hebben vastgesteld," nadat de beslissingen door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd. "Wanneer zij echter staande de Communie ontvangen, wordt aanbevolen dat zij vóór het ontvangen van het Sacrament een verschuldigde eerbiedsbetuiging maken, zoals vastgesteld dient te worden in dezelfde bepalingen." Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 160

Bij het uitdelen van de heilige Communie dient men voor ogen te houden dat "gewijde bedienaren de Sacramenten niet mogen weigeren aan hen die er redelijkerwijze om vragen, de juiste gesteltenis bezitten en door het recht niet verhinderd worden ze te ontvangen". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 843. § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 915 Daarom dient elke gedoopte katholiek die niet door het recht wordt verhinderd, te worden toegelaten tot de heilige Communie. Daarom is het niet geoorloofd aan iemand van de christengelovigen de heilige Communie te weigeren, alleen omdat hij bijvoorbeeld de Eucharistie geknield of staande wil ontvangen.

Hoewel iedere gelovige altijd het recht heeft naar keuze de heilige Communie in de mond te ontvangen, Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 161 dient een communicant de heilige Hostie te worden gegeven, als hij het Sacrament op de hand wil ontvangen, in de streken waar de Bisschoppenconferentie dit heeft toegestaan, nadat de beslissingen door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd. Toch dient er in het bijzonder voor te worden gezorgd dat de Hostie onmiddellijk door de communicant wordt genuttigd ten overstaan van de bedienaar, opdat niemand weggaat met de Eucharistische Gedaanten in de hand. Als er gevaar bestaat voor profanatie, mag de heilige Communie aan de gelovigen niet op de hand worden gegeven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Dubium (1 jan 1999)

De communiepateen voor de gelovigen dient te worden gehandhaafd om het gevaar te vermijden dat de heilige Hostie of een partikel ervan valt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 118

Het is niet toegestaan dat de gelovigen de heilige Hostie of de heilige Kelk "zelf nemen en nog minder dat zij deze van hand tot hand aan elkaar doorgeven". Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 160 Bovendien moet in dezen een einde worden gemaakt aan het misbruik dat echtgenoten in de Huwelijksmis elkaar de heilige Communie geven.

Een christengelovige leek "die de allerheiligste Eucharistie reeds heeft ontvangen, kan haar op dezelfde dag opnieuw ontvangen alleen binnen de viering van de Eucharistie waaraan hij deelneemt, behoudens het voorschrift van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 917 Vgl. Pauselijke Raad voor Wetsteksten, Interpretationis authenticam, Can. 917, Utrum, ad normam can. 917 (11 juli 1984)

Afkeurenswaardig is het gebruik dat - tegen de voorschriften van de liturgische boeken in - tijdens de viering van de Mis of daarvóór, niet-geconsacreerde hosties of andere eetbare of niet eetbare zaken worden uitgedeeld, op de wijze van de Communie. Dit gebruik komt immers geenszins overeen met de traditie van de Romeinse ritus en brengt het gevaar met zich mee dat de christengelovigen in verwarring worden gebracht wat de leer van de Kerk over de Eucharistie betreft. Waar op sommige plaatsen op grond van een toestemming een bijzondere gewoonte bestaat om na de Mis brood te zegenen en uit te delen, dient met grote zorg de juiste catechese over deze handeling te worden gegeven. Er mogen echter geen andere dergelijke dingen worden ingevoerd en nooit mogen hiervoor niet-geconsacreerde hosties worden gebruikt.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 24 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test