• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De diocesane bisschop, de eerste uitdeler van Gods mysteries in de aan hem toevertrouwde particuliere Kerk, is de leider, bevorderaar en behoeder van het gehele liturgische leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 387 Immers, "de bisschop, die met de volheid van het wijdingssacrament is bekleed, is 'de beheerder van de genade van het hogepriesterschap', Gebed bij de wijding van een bisschop in de Byzantijnse Ritus: Euchologion to mega, Rome, 1873, p. 139. vooral in de Eucharistie, die hij zelf opdraagt of doet opdragen Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Smyrna, Epistula ad Smyrnaeos. 8,1: ed. F.X. Funk, I, p. 282 en waardoor de Kerk voortdurend leeft en groeit". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 7 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 32-41

Immers, de Kerk manifesteert zich vooral telkens wanneer de plechtigheden van de Mis en wel vooral in de kathedrale kerk worden gevierd "met de volledige en actieve deelname van het gehele heilige volk van God, ... aan het ene gebed, aan het ene altaar, met aan het hoofd de bisschop", omringd door zijn presbyterium, diakens en dienaren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Magnesiërs, Epistula ad Magnesios. 7; ed. F.X. Funk, I, pp. 236 Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Philadelphia, Epistula ad Philadelfiesi. 4; ed. F.X. Funk, I, pp. 266 Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Smyrna, Epistula ad Smyrnaeos. 8; ed. F.X. Funk, I, pp. 281 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 22 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 389 Bovendien wordt elke "wettige viering van de Eucharistie geleid door de bisschop aan wie de taak is toevertrouwd de eredienst van de christelijke godsdienst aan de goddelijke Majesteit aan te bieden en deze te regelen volgens de geboden van de Heer en de wetten van de Kerk, die hij voor zijn bisdom naar zijn bijzonder oordeel nader heeft bepaald". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26

Immers, "het komt de diocesane bisschop toe in de hem toevertrouwde Kerk, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid normen op liturgisch gebied te geven waaraan allen gehouden zijn". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. §4 Toch dient de bisschop altijd voor ogen te houden dat niet die vrijheid waarin door de normen van de liturgische boeken is voorzien, wordt ontnomen om de viering op verstandige wijze aan te passen aan de kerk, de samenkomst van de gelovigen of de pastorale omstandigheden, en wel zo dat de heilige ritus in haar geheel waarlijk is afgestemd op het begrip van de mensen. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Dubium (1 jan 1965)

De bisschop bestuurt de hem toevertrouwde particuliere Kerk en het is zijn taak deze te ordenen, Vgl. Hand. 20, 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21.27 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 3 te leiden, te bemoedigen en soms ook te berispen, Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970). AAS 62 (1970) p. 694 - een heilige taak die hij door de bisschopswijding heeft gekregen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 3 en die hij vervult om zijn kudde in waarheid en heiligheid op te bouwen. Vgl. Heilig Officie, Errores doctrinae moralis laxioris (18 mrt 1666), 10 Hij dient de juiste betekenis van de liturgische riten en teksten toe te lichten en bij priesters, diakens en christengelovigen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 387 de geest van de heilige liturgie te voeden, opdat zij allen worden gebracht tot een actieve en vruchtbare viering van de Eucharistie, Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 22 en tevens dient hij ervoor te zorgen dat het gehele lichaam van de Kerk in dezelfde geest en in de eenheid van de liefde kan groeien in het bisdom, in het land en in de wereld. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970). AAS 62 (1970) p. 694.

De gelovigen "moeten met hun bisschop instemmen zoals de Kerk met Jezus Christus, en Jezus Christus met zijn Vader, opdat alles in eenheid zou overeenstemmen en van vruchten zou overvloeien tot verheerlijking van God". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 27 Vgl. 2 Kor. 4, 15 Allen, ook de leden van de instituten van gewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven en iedere andere soort van kerkelijke gemeenschappen of bewegingen zijn wat de liturgie betreft in alles onderworpen aan het gezag van de diocesane bisschop, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 397. §1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 678. §1 uitgezonderd in wettig toegekende rechten. De diocesane bisschop komt dus aangaande de liturgie het recht en de taak toe van toezicht en inspectie ten aanzien van de in zijn gebied gelegen kerken en kapellen, ook van die welke door leden van voornoemde instituten zijn gesticht of worden geleid, als daar regelmatig christengelovigen komen. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 683. §1

Van zijn kant heeft het christenvolk het recht dat de diocesane bisschop ervoor waakt dat er in de kerkelijke discipline geen misbruiken binnensluipen, vooral met betrekking tot de bediening van het woord, de viering van de sacramenten en van de sacramentaliën, de eredienst van God en de heiligen. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 392

Commissies of raden of comités die door de bisschop zijn ingesteld om een bijdrage te leveren "ter bevordering van de liturgie, alsook van de gewijde muziek en kunst in zijn bisdom", dienen in de geest en naar de normen van de bisschop te handelen en zullen vertrouwen moeten hebben in zijn gezag en goedkeuring, opdat zij op passende wijze hun taak vervullen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 45-46 Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947). AAS 39 (1947) p. 562 en het daadwerkelijk bestuur van de bisschop in zijn bisdom behouden blijft. Inzake al dit soort organen en overige instellingen en alle ondernemingen op liturgisch gebied dienen de bisschoppen, zoals reeds lang noodzakelijk is, grondig te onderzoeken of het werk hiervan vruchtbaar is geweest, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 20 en nauwkeurig vast te stellen welke verbeteringen of veranderingen ten goede in de samenstelling en werkzaamheid ervan moeten worden aangebracht, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 20 opdat zij zo nieuwe kracht vinden. Men dient altijd voor ogen te houden dat er ter zake kundigen dienen te worden gekozen onder hen wier standvastigheid in het katholieke geloof en in de kennis van theologie en cultuur gekend zijn.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 24 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test