• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Stoel is er dus van overtuigd dat het vooral 'de ziel van de vrede' is die versterkt moet worden, dat wil zeggen, een betere verhouding tussen de staten, welke verkregen wordt door de menselijke voorwaarden van personen en volkeren te verbeteren in het genieten van hun vrijheden en fundamentele rechten zoals die door de verschillende beschavingen worden voorgelegd. Daarom neemt de Heilige Stoel, evenals hij er toe gekomen was deel te nemen aan de conferentie van Helsinki over de veiligheid en samenwerking in Europa, op dezelfde wijze deel aan de bijeenkomst die op het ogenblik in Madrid wordt gehouden zoals tevoren in Helsinki en Belgrado, en verheft de Heilige Stoel zijn stem ten gunste van de eerbiediging van de godsdienstvrijheid, een fundamenteel element voor de vrede van de geesten. Ik heb aan dit onderwerp een bijzondere bezinning willen wijden in een document dat gezonden werd aan de staatshoofden van de landen die het slotdocument van Helsinki hebben ondertekend, een bezinning die volgens mij ook op breder internationaal vlak, voor andere landen en andere continenten van toepassing is. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Tot de Staatshoofden aanwezig bij de ondertekening van de Slotakte van Helsinki (1 sept 1980)

Men kan niet spreken over godsdienstvrijheid, die hoogste vorm van geestelijke vrijheid welke aan de humus van de beschaving en de cultuur kan ontspruiten, indien men abstractie maakt van het grondbeginsel dat ik verschillende malen in herinnering heb geroepen, namelijk dat de integrale mens het eerste subject is van de cultuur, zoals hij haar unieke object en doel is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 7 Wanneer men de godsdienstvrijheid schendt, haar onderdrukt, beperkt, verstikt doet men de mens de hoogste smaad aan, want de geestelijke en godsdienstige dimensie is de dimensie waaraan iedere andere menselijke grootsheid wordt afgemeten. Immers, de godsdienst in het algemeen, en het christendom in het bijzonder, is door een fundamentele band verbonden met de hoogste vormen van de cultuur. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 9

Om de ontelbare getuigenissen te staven volstaat het te herinneren, voor wat Europa betreft, aan de doorslaggevende invloed welke de persoon en het werk van de patroonheiligen van ons continent hebben uitgeoefend op de geestelijke en materiële ontwikkeling van zo verschillende maar toch door gemeenschappelijke geestelijke belangen verbonden volkeren, waaraan buitengewone mensen zoals de heilige Benedictus in het Westen en de heiligen Cyrillus en Methodius in het Oosten hun leven hebben gewijd. En met vreugde roep ik hen hier in herinnering, tijdens deze bijeenkomst vandaag, omdat de eerste bij verschillende plechtige gelegenheden is gevierd in het afgelopen jaar ter gelegenheid van de vijftienhonderdste verjaardag van zijn geboorte, en de anderen kortgeleden eveneens uitgeroepen zijn tot patronen van Europa, een gebeurtenis die gunstig ontvangen is op ons continent en in de wereld.

Overigens moet benadrukt worden dat het erfgoed dat de andere continenten kenmerkt - met evenwel verschillende culturele en historische modellen - eveneens zijn oorsprong en verklaring vindt in de godsdienstige, humanistische en ethische inspiratie van de verschillende godsdiensten, zoals ik eveneens voor de UNESCO heb benadrukt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 9

Document

Naam: SOLIDARITEIT TEGENOVER ALLE GROTE INITIATIEVEN DIE DE PROBLEMEN VAN DE MENSHEID TRACHTEN OP TE LOSSEN
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1981
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 januari 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 752-761
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test