• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERBOD GEREGISTREERD PARTNERSCHAP PRIESTERS EN ONGEHUWDE DIAKENS
Algemeen Decreet

De wettelijke erkenning in Nederland per 1 januari 1998 van een nieuwe vorm van samenleving van twee personen, het geregistreerd partnerschap, heeft een nieuwe burgerlijke status naast het burgerlijk huwelijk geïntroduceerd.
Clerici zijn gehouden aan de verplichting gedurende geheel hun leven een volledige onthouding omwille van het Rijk der hemelen in acht te nemen en zijn daarom verplicht tot het Celibaat, dat een bijzondere gave Gods, waardoor immers de gewijde bedienaren zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus kunnen hechten en zich met grotere vrijheid kunnen wijden aan de dienst van God en de mensen (Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
). Uitgezonderd van de celibaatsplicht zijn uitsluitend de clerici, die vóór hun diakenwijding reeds gehuwd waren. Clerici moeten zich met de nodige voorzichtigheid gedragen ten opzichte van personen met wie een geregelde omgang hun verplichting tot het bewaren van de onthouding in gevaar kan brengen of aan de gelovigen ergernis kan geven (Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
).

Het belang van het onderhouden van deze verplichting door clerici blijkt uit Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, die bepaalt dat een clericus die een huwelijk, ook louter burgerlijk, sluit een suspensie van rechtswege oploopt. Bovendien wordt in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaald: indien de clericus na vermaning niet tot inkeer is gekomen en voortgegaan is met ergernis geven, kan hij trapsgewijs met ontnemingen bestraft worden en zelfs met wegzending uit de clericale staat.

Het is gewenst dat aan de clerici duidelijkheid wordt geboden ten aanzien van de vraag of het geregistreerd partnerschap verenigbaar is met het leven in Celibaat.

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap leidt tot een persoonlijke binding tussen de partners, die even vérstrekkend is als die tussen echtgenoten. De bepalingen in de wet betreffende rechten en plichten van echtgenoten gelden ook voor hen die een geregistreerd partnerschap aangaan. De partners zijn daarnaast ook gehouden aan dezelfde wettelijke bepalingen m.b.t. de wettelijke gemeenschap van goederen en de huwelijks voorwaarden als echtgenoten. Deze gelijkheid van rechten en verplichtingen brengt met zich mee dat de essentie van de onverenigbaarheid van het burgerlijk huwelijk met het Celibaat ook onverkort aanwezig is bij het geregistreerd partnerschap.

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
stelt uitsluitend het huwelijk, ook het louter burgerlijk huwelijk, van clerici strafbaar en noemt het geregistreerd partnerschap niet. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
echter staat niet toe wetten die een straf bepalen of de vrije uitoefening van rechten beperken of een uitzondering op de wet bevatten, anders dan strikt te interpreteren. Omdat het gewenst is tot uitdrukking te brengen dat tussen het burgerlijk huwelijk en het geregistreerd partnerschap geen verschil bestaat wat betreft de onverenigbaarheid met het Celibaat en gelet op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die mij als bisschop zijn toegekend in de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
; Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
; Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
; Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
stel ik bij deze vast en kondig ik af het navolgende Algemeen Decreet overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
:

  1. Het is een priester en een ongehuwde diaken niet geoorloofd een geregistreerd partnerschap aan te gaan in de zin van Boek 1, Titel 5A artikel 80 a t/m 80 e van het Burgerlijk Wetboek.
  2. Hij die een geregistreerd partnerschap aangaat loopt suspensie van rechtswege op. Indien hij na vermaning niet tot inkeer gekomen is en voortgegaan is met ergernis te geven, kan hij trapsgewijs met ontnemingen gestraft worden.

Dit decreet verplicht conform Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
vanaf een maand na de datum van afkondiging.

(de diocesane bisschop van een bisdom van de Nederlandse Kerkprovincie)

Afgekondigd op 1 mei 2001

Document

Naam: VERBOD GEREGISTREERD PARTNERSCHAP PRIESTERS EN ONGEHUWDE DIAKENS
Algemeen Decreet
Soort: Nederland
Auteur: De diocesane bisschop van een Nederlandse Kerkprovincie
Datum: 1 mei 2001
Copyrights: © SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test