• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Monseigneur,

Na twaalf jaar gezamenlijke arbeid zond de Anglicaans/ Rooms-Katholieke Internationale Commissie (ARCIC), samengesteld uit bisschoppen en theologen die door beide gemeenschappen zijn benoemd, aan hun respectieve gezagsdragers een eindrapport dat de resultaten uiteenzet die door hun theologisch onderzoek en voortdurend gebed zijn bereikt over de belangrijke kwesties van de eucharistische leer, ambt en wijding, en het gezag in de Kerk.

Op verzoek van de heilige Vader heeft de Congregatie voor de Geloofsleer het eindrapport van de ARCIC bestudeerd en is van mening dat het een belangrijk oecumenische gebeurtenis is welke een betekenisvolle stap vormt naar de verzoening tussen de Anglicaanse gemeenschap en de Katholieke Kerk.

In dezelfde geest van oprechtheid welke het werk van de ARCIC kenmerkt en met het verlangen bij te dragen aan de zo onontbeerlijke duidelijkheid voor de echte dialoog, moet de  Congregatie ook haar standpunt uitspreken, dat het nog niet mogelijk is te zeggen dat een overeenstemming is bereikt welke echt 'wezenlijk' is over de totaliteit van de kwesties die door de commissie zijn bestudeerd. Zoals het rapport immers zelf aangeeft, zijn er verschillende punten die door de Katholieke Kerk als dogma's worden gehouden, en die als zodanig niet kunnen worden aanvaard of slechts gedeeltelijk kunnen worden aanvaard door onze anglicaanse broeders. Bovendien kunnen sommige formuleringen in het rapport van de ARCIC nog aanleiding geven tot afwijkende interpretaties, terwijl andere niet gemakkelijk kunnen worden verzoend met de katholieke leer. Terwijl tenslotte erkend moet worden dat de gemengde commissie logisch was beperkt tot wezenlijke kwesties die in het verleden brandpunt zijn geweest van ernstige geschillen tussen onze twee gemeenschappen, moet men opmerken dat ook de andere kwesties samen en in dezelfde geest moeten worden bestudeerd om tot een definitieve overeenstemming te komen welke een echte verzoening kan waarborgen. Daarom moet naar het oordeel van onze Congregatie alles worden gedaan om te verzekeren dat de dialoog welke zo gelukkig werd ondernomen, wordt voortgezet en dat er verdere studie plaats heeft, vooral over de punten waar de tot nu toe bereikte resultaten dat vragen en dat deze studie wordt uitgebreid tot andere kwesties die onontbeerlijk zijn voor het herstel van de kerkelijke eenheid welke door onze Heer wordt gewild.

Daarom zal de Congregatie voor de Geloofsleer gedetailleerde Congregatie voor de Geloofsleer
Opmerkingen van de Congregatie voor de geloofsleer over het eindrapport van de Anglicaans / Rooms-Katholieke Internationale Commissie (ARCIC)
(27 maart 1982)
 aan alle bisschoppenconferenties zenden als haar bijdrage aan de voortzetting van deze dialoog.

Met u verenigd in gebed, dat de Heilige Geest onze gemeenschappelijke inspanningen mag inspireren en be- geleiden opdat 'zij allen volmaakt één mogen zijn' (Joh. 17, 21.23), verblijf ik

Met vriendelijke groeten in Christus, 27 maart 1982

JOSEPH KARD. RATZINGER

Document

Naam: AAN MGR. A. CLARK OVER HET EINDRAPPORT VAN DE ARCIC
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 27 maart 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 587-588
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test