• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"VREDE WORDT VERSTERKT WANNEER WE NIET VERGETEN DAT WE ALLEN DEZELFDE VADER HEBBEN"
Internationale Stadion, Amman - Tijdens de reis door het H. Land 2014

In het Evangelie hoorden wij de belofte van Jezus aan de leerlingen: "Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven” (Joh. 14, 16). De eerste Helper is Jezus zelf; de “andere”, de Heilige Geest.

Wij bevinden ons hier niet ver van de plaats waar de Heilige Geest met kracht is neergedaald over Jezus van Nazareth, nadat Johannes Hem in de Jordaan gedoopt heeft. Vgl. Mt. 3, 16 Het Evangelie van deze zondag Red.: 6e Zondag van Pasen en ook deze plaats, waar ik met Gods genade op bedevaart ben, nodigen ons uit over de Heilige Geest te mediteren, over wat Hij in Christus en in ons volbrengt en dat wij zo kunnen samenvatten: de Geest verwezenlijkt drie handelingen: Hij bereidt voor, zalft en zendt.

De Heilige Geest bereidt voor

Op het ogenblik van het doopsel daalt de Geest over Jezus neer om Hem voor te bereiden op Zijn heilszending; een zending die gekenmerkt wordt door de stijl van de nederige en zachtmoedige Dienaar, bereid tot meedelen en volledige zelfgave. Maar de Heilige Geest, aanwezig sinds het begin van de heilsgeschiedenis, was reeds in Jezus werkzaam op het ogenblik van Zijn ontvangenis in de maagdelijke schoot van Maria van Nazareth en verwezenlijkte zo het wonderlijk gebeuren van de menswording: “De Heilige Geest zal over u komen, Hij zal u overschaduwen – zegt de engel tot Maria – en gij zult een Zoon ter wereld brengen aan wie gij de naam Jezus zult geven”. Vgl. Lc. 1, 35 Vervolgens was de Heilige Geest werkzaam in Simeon en Hanna, op de dag van de opdracht van Jezus in de Tempel. Vgl. Lc. 2, 22 Beiden verwachtten de Messias; beiden waren geïnspireerd door de Heilige Geest, Simeon en Hanna hebben bij het zien van het Kind, de intuïtie dat Het werkelijk Degene is die door heel het volk verwacht wordt. In de profetische houding van de twee ouderlingen komt de vreugde van de ontmoeting met de Verlosser tot uiting en in zekere zin is het een voorbereiding van de ontmoeting tussen de Messias en het volk.

De verschillende tussenkomsten van de Heilige Geest maken deel uit van een harmonische handeling, van een uniek Goddelijk liefdesplan. De zending van de Heilige Geest is namelijk harmonie te bewerken – Hij is zelf Harmonie - en vrede te brengen in de verschillende contexten en tussen verschillende personen of instanties. Verscheidenheid van mensen en gedachten moet geen afwijzing en hindernis veroorzaken, variëteit is juist een rijkdom. Roepen wij vandaag daarom de Heilige Geest aan met een vurig hart en vragen wij Hem de weg van vrede en eenheid voor te bereiden.

De Heilige Geest zalft

In de tweede plaats is de Heilige Geest Degene die zalft. Hij heeft Jezus innerlijk gezalfd en Hij zalft de leerlingen opdat zij dezelfde gevoelens als Jezus zouden hebben en zo houdingen in hun leven aannemen die vrede en gemeenschap bevorderen. Met de zalving van de Geest is onze mensheid getekend door de heiligheid van Jezus Christus en deze zalving maakt ons bekwaam onze broeders lief te hebben met de liefde waarmee God ons bemint. Het is bijgevolg noodzakelijk gebaren van nederigheid, broederlijkheid, vergeving en verzoening te stellen. Deze gebaren zijn de aanvang en voorwaarde voor een ware, stevige en duurzame vrede. Vragen wij de Vader ons te zalven opdat wij ten volle Zijn kinderen worden, steeds meer gelijkvormig met Christus, om ons allemaal broeders van elkaar te weten en zo wrok en verdeeldheid ver van ons te houden en elkaar broederlijk lief te hebben. Dat is wat Jezus ons in het Evangelie vraagt: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven” (Joh. 14, 15-16).

De Heilige Geest zendt

En tenslotte, de Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede. De wereld heeft een hele sterke behoefte aan boodschappers van vrede, getuigen van de vrede! De wereld heeft het nodig. De wereld vraagt ons vrede te brengen en om een teken van vrede te zijn!

Vrede kan men niet kopen: zij is een gave om te ontvangen, met geduld en om “ambachtelijk” met kleine en grote gestes in ons dagelijks leven aan te werken. De erkenning dat wij allemaal hetzelfde bloed hebben en tot dezelfde mensheid behoren, versterkt de weg van de vrede; als wij niet vergeten dat wij één enkele Hemelse Vader hebben en dat wij allemaal Zijn kinderen zijn, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.

In deze geest omhels ik u allemaal: de Patriarch, mijn broeders Bisschoppen, de priesters, godgewijden, leken gelovigen, de vele kinderen die vandaag voor het eerst de H. Communie ontvangen, evenals hun ouders. Mijn hart gaat ook naar de vele christelijke vluchtelingen uit Palestina, Syrië en Irak: wil mijn groeten en nabijheid over brengen aan uw families en gemeenschappen.

Dierbare vrienden! Dierbare broeders en zusters. De Heilige Geest is neergedaald over Jezus in de Jordaan en is Zijn verlossingswerk begonnen om de wereld te bevrijden van zonde en dood. Vragen wij Hem ons hart voor te bereiden op te ontmoeting met onze broeders en de verscheidenheid van ideeën, talen, culturen en godsdiensten te overstijgen; vragen wij Hem heel ons wezen te zalven met de olie van barmhartigheid die de wonden geneest van fouten, onbegrip en tegenspraak; vragen wij Hem ons te zenden met nederigheid en zachtmoedigheid om veeleisende maar vruchtbare wegen naar vrede te zoeken.

Document

Naam: "VREDE WORDT VERSTERKT WANNEER WE NIET VERGETEN DAT WE ALLEN DEZELFDE VADER HEBBEN"
Internationale Stadion, Amman - Tijdens de reis door het H. Land 2014
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test