• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WARE TAAK VAN DE MISSIE EN DE EVANGELISATIE
Tot de missionarissen en medewerkers bij missie en ontwikkelingshulp

Het verheugt mij U hier te begroeten, missionarissen en allen die medewerkt aan missie en hulp in de ontwikkelingslanden. Uw werk kent een grote verscheidenheid van instellingen en diensten, zoals gezondheidszorg, economische en technische bijstand, ontvangstcentra; of ook werken die meer direct op de evangelisatie zijn gericht, zoals de Pauselijke Missiewerken, die nauw verbonden zijn met mijn pastorale taak als eerste verkondiger van het Evangelie. Dit alles getuigt van Uw zin voor het universele, van het wereldwijde perspectief van Uw inzet, als leden van de grote familie, die de "wereldgemeenschap" is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan de 68e Sessie van de Interna­tionale Arbeidsconferentie te Geneve (15 juni 1982) Door Uw voorbeeld licht U toe wat geschreven staat in de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
van het Concilie, waarvan wij dit jaar herdenken dat het twintig jaar geleden werd besloten:

"Al wie in gehoorzaamheid aan Christus eerst het rijk van God zoekt, krijgt daaruit een heel effectieve en zuivere liefde om al zijn medemensen te helpen en om, geïnspireerd door de liefde, het werk van de rechtvaardigheid te voltooien" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 72
Op deze zesde zondag van Pasen zijn de liturgische tek­sten van de Eucharistie, die wij vanmiddag zullen vieren, zeer geschikt om een krachtige weerklank in Uw harten op te wekken en om Uw inzet te stimuleren. De lezing uit de Han­delingen van de Apostelen verhaalt ons het bezoek van Pe­trus aan de honderdman Cornelius in Caesarea en de openba­ring aan het hoofd van het apostelcollege dat alle mensen ge­roepen zijn om tot de Kerk toe te treden: "Nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is" (Hand. 10,34-35).

En de tekst uit het evangelie van Johannes nodigt ons uit te beseffen dat de roeping door God om niet is en verant­woordelijkheid oplegt: "Niet gij hebt Mij uitverkozen, maar Ik U en Ik heb U de taak gegeven op tocht te gaan en vruch­ten voort te brengen die blijvend mogen zijn" (Joh. 15,16).

Gedurende mijn talrijke apostolische reizen heb ik tot mijn voldoening verschillende getuigenissen ontmoet van het antwoord van Uw land op de uitnodiging van Christus. U hebt - zoals de apostelen - de oproep gehoord om van wal te steken - de wal die U voor een belangrijk deel op de zee vero­verd hebt, waardoor U geneigd bent in zee te steken: Uw missionarissen, talrijke kloosterorden en -congregaties en geëngageerde leken zijn aan andere volkeren de Blijde Bood­schap gaan brengen, die U voor hen ontvangen had. En Uw werk heeft vruchten voortgebracht die nog blijven.

De kerk in Uw land heeft de naam van Christus en de wel­daden van zijn liefde jegens alle volkeren verspreid van de eilanden van de Indische Oceaan tot aan Amerika, van de Stille Zuidzee tot aan Afrika. Als vrucht hiervan zien wij nu bloeiende jonge kerken met hun autochtone roepingen en hun inlandse geestelijkheid.

Talrijke caritatieve instellingen worden edelmoedig onder­steund door Uw medewerking aan de missie in allerlei vor­men, vanaf het Pauselijk Missiewerk voor de verbreiding van het geloof en dat voor de kinderen tot aan het werk van specialisten en deskundige medewerkers. Daarnaast is er de on­vermoeide toewijding van talrijke missionarissen uit Uw land - priesters en religieuzen.

Vanwege de ontwikkeling van nieuwe christen-gemeen­schappen, die zelfstandig verlangen te zijn, de vorming van inlandse geestelijkheid en religieuzen, alsmede de deskundig­heid van catechisten die hun eigen milieu evangeliseren, zou men zich af kunnen vragen: zijn er nog wel missionarissen nodig? Waarom zou men uit onze westerse landen missiona­rissen zenden die minder goed begrepen kunnen worden en die zich minder goed kunnen inleven in de plaatselijke cul­tuur? Het Tweede Vaticaans Concilie heeft echter terecht be­nadrukt dat heel de Kerk missionair is: de uitwisseling tussen de verschillende kerken en de dialoog tussen de culturen zijn wezenlijk voor haar zending. De betrekkingen tussen de ker­ken zijn zeker veranderd in de loop van de geschiedenis. Men kan heden ten dage niet meer duidelijk onderscheid ma­ken tussen kerken die evangeliseren, en kerken die geevange­liseerd worden. Wij hebben een verandering gezien in de mis­sionaire structuren, welke U ook zelf ervaren hebt en die ge­paard is gegaan met moeite en pijn, zoals altijd het geval is bij opkomst en groei. Maar het blijft waar, dat uitwisseling en samenwerking tussen de oudere en de jonge kerken noodza­kelijk is voor de vitaliteit van alle kerken en een verrijking betekent voor alle kerken.

Door te evangeliseren wordt heel de Kerk tegelijk geëvan­geliseerd.

Een particuliere kerk zou verarmen in haar kerkzijn, als zij zich van andere kerken afsloot en het universeel karakter van de Kerk van Christus vergat, dat door de lezing uit de Han­delingen van de Apostelen is opgeroepen. In de broederlijke uitwisseling tussen de particuliere kerken geeft iedere kerk en ontvangt iedere kerk, in de eenheid van een "wereldkerk zon­der grenzen". H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 61 De rijkdommen van iedere kerk komen aan alle andere ten goede.

Zoals Paulus VI reeds heeft opgemerkt, is de uitbreiding van de evangelisatie niet alleen maar een beweging, die de geografisch meest verwijderde streken zoekt te bereiken, of steeds meer volkeren. Zij wil ook de normen van beoordeling raken en' als het ware omvormen, evenals de denkwijzen en opvattingen, de beweegredenen en levenswijzen van het men­selijk geslacht. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 10

Wie zou niet de werkelijke strekking zien van het zen­dingswerk van de Kerk? Zeker, het missiewerk moet gepaard gaan met inzet voor verbetering van het menselijk leven, voor maatschappelijke vooruitgang, voor bevrijding uit on­derdrukking, met strijd tegen alles wat de mens veroordeelt tot mensonwaardige omstandigheden. Van het begin af heb­ben de missionarissen zich hiervoor ingezet en zo een aan­vullend bewijs geleverd voor de geloofwaardigheid van hun missionaire activiteit. Deze edelmoedige traditie moet voort­gezet worden. De vele organismen die hiervoor opgericht zijn, getuigen van Uw wil op deze weg van de solidariteit voort te gaan.

Maar de kerkelijke zending der evangelisatie mag niet gere­duceerd worden tot uitsluitend sociaal-economische hulpverlening, en niet hiermee verward worden, De evangelisatie is de eerste plicht en de specifieke taak van de Kerk: zij bestaat in de verkondiging van de Blijde Boodschap van het heil in Christus, die ons bevrijdt van kwaad en zonde, en ons voert tot de liefde van God, waarin alle mensen broeders zijn, In deze zin bestaat de Kerk "om te evangeliseren". H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 14 Alleen hierdoor brengt zij de mens tot vol­ledige ontwikkeling, omdat zij hem openstelt voor God, de Absolute. Dit openstaan voor God is inderdaad de echte waardigheid van de mens, zijn innerlijke rijkdom, de bron van energie die hem in staat stelt de hoogste individuele en sociale waarden te verwerkelijken.

Deze reusachtige taak vraagt om talrijke vurige werkers. In Uw land dat zoveel missieroepingen heeft opgeleverd, richt ik een oproep tot de jongeren. Velen van hen zijn in staat hiernaar te luisteren. De Heer doet mij vertrouwen hebben in de jeugd! Hoe vaak is mijn hoop vervuld!

Het gaat om een taak die de inzet van iedere christen vraagt, maar onze mogelijkheden overstijgt. Alleen de Heilige Geest kan de genade schenken die de harten opent voor de verkondiging van het Evangelie. Wij moesten dus vurig bid­den om deze genade van God te verkrijgen. Ondanks de be­proevingen en moeilijkheden waait de Geest met kracht in de Kerk van onze tijd. De gelovigen in de jonge kerken, evenals de gelovigen in de landen met een oude christelijke bescha­ving, zoals Uw land, beleven talrijke ervaringen, die getuigen van de onverwoestbare vitaliteit van de Kerk, volgens de be­lofte van haar stichter aan Petrus: "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen" (Mt. 16, 18).

Het gebed verenigt ons met God, doet ons delen in zijn liefde en geeft ons kracht en moed om te werken, "Hij die bezield wordt door echte liefde, is meer dan wie ook vinding­rijk in het opsporen van de oorzaken van ellende, in het be­denken van middelen om haar te bestrijden en vastberaden te overwinnen" H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 75. Het gebed zal het u tevens mogelijk maken in degenen aan wie U technische of materiële bijstand verleent, Uw broeders en zusters te zien.

"De bevolking merkt spoedig of zij die haar te hulp komen, dit doen met of zonder genegenheid, alleen maar om technieken toe te passen of om aan de mens heel zijn waarde te geven, Als hun boodschap niet als het ware verpakt is in broederlijke liefde, loopt zij het risico niet aangenomen te worden". H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 71
Onze wereld wordt verscheurd door oorlogen en twisten tussen volkeren en bedreigd door het vooruitzicht van een verschrikkelijke nucleaire ramp. Daarom is het nuttig er nog eens aan te herinneren dat de vrede niet alleen maar de afwe­zigheid van oorlog is, vrucht van het steeds onzekere even­wicht van de krachten. Hij wordt dag voor dag opgebouwd door het nastreven van de door God gewilde orde, die een meer volmaakte rechtvaardigheid onder de mensen brengt. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 163 Zo zijn de wegen van de missionaire hulpverlening ook de wegen van de vrede, omdat zij de mensen nader tot elkaar brengt en verenigt in een be­weging van echte solidariteit met het doel samen op te bouwen.
Dierbare broeders en zusters, ik spoor U dus aan Uw werk, dat bezield wordt door ijver voor het rijk van God en voor het heil van de mensen. voort te zetten met nieuw elan en met vernieuwd vertrouwen in de zending van de Kerk. Doet dit met de zorg om in de verscheidenheid van taken en plichten de eenheid van de Geest te bewaren. Deze eenheid is een wezenlijke voorwaarde voor het welslagen van de evangelisatie. Jezus zelf heeft ons dit duidelijk gemaakt in het ge­bed aan het einde van zijn leven: "Mogen zij allen een zijn ... opdat de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt" (Joh. 17, 21).

Als volk dat door God is bijeengebracht willen wij onze broederlijke ontmoeting besluiten met het zingen van het Onze Vader in verschillende talen. Daarmee zullen wij in zekere zin een nieuw Pinksteren beleven, rondom Maria, Stem der Evangelisatie, volgens de gelukkige uitdrukking van mijn vereerde voorganger Paulus VI. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 82 Mensen van verschillende culturen en talen, allen kinderen van dezelfde Vader, die in de hemel is, zullen wij ons oor en ons hart openen voor de ene taal van de Heilige Geest.

Hij zal ons leren het zaad van gerechtigheid en liefde uit te strooien, opdat het rijk van God kome, opdat zijn Naam geheiligd worde, opdat ieder kind van God, dat wil zeggen ieder mens, zijn dagelijks brood vinde, het brood dat het lichaam voedt en het brood dat zijn geestelijke en sociale aspiraties voedt.

Document

Naam: WARE TAAK VAN DE MISSIE EN DE EVANGELISATIE
Tot de missionarissen en medewerkers bij missie en ontwikkelingshulp
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test