• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT PATRIARCH MAR DENKHA, PATRIARCH VAN DE ASSYRISCHE KERK VAN HET OOSTEN

Heiligheid,

De liefde welke alle leerlingen van Christus verenigt, heeft u ertoe gedreven de Kerk van Rome en haar herder te bezoeken. Ik ben niet vergeten, dat u ook aanwezig was bij de mis bij het begin van mijn bediening als bisschop van Rome. Ik dank u voor deze nieuwe uiting vandaag en heet u van harte welkom.

Na lange eeuwen van scheiding komen onze kerken weer nader tot elkaar, want 'de Heer der eeuwen zet met wijsheid en geduld zijn genadeplan jegens ons zondaars voort en in de laatste tijd is Hij begonnen bij de onderling verdeelde Christenen in ruimere mate een besef van berouw en een verlangen naar eenheid te wekken'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1 Op Hem, de enige Heer van allen, stellen wij onze hoop op een dag de volledige gemeenschap tussen ons tot stand te brengen.

Uw kerk, gesticht in het oude Mesopotamië, schoot wortel in de Bijbelse openbaring en wordt onder de oudste kerken van het Oosten gerekend. De geloofsschatten die wij in gemeenschap hebben zijn zodanig, dat hetgeen ons verenigt reeds sterker en groter is dan wat ons nog gescheiden houdt. Maar de misverstanden moeten worden verduidelijkt en de geschillen die nog tussen ons kunnen overblijven moeten eventueel worden opgelost. Door dit te doen kunnen wij de volle gemeenschap bereiken en zo te werk gaan dat wij door vurig gebed en broederlijke dialoog in staat mogen zijn aan het verlangen van Christus te beantwoorden, die bad 'dat zij allen één mogen zijn ... opdat de wereld gelove' (Joh. 17, 21).

Ik weet dat op vele plaatsen de geestelijken en gelovigen van onze kerken in vriendschappelijke eensgezindheid leven en samen, in omstandigheden die soms moeilijk zijn, proberen te getuigen van het Evangelie van Christus .. En ook hebt u in gemeenschap met de katholieken van het Chaldese patriarchaat een belangrijke missionaire geschiedenis, het getuigenis en de leer van talrijke heiligen, het moedige voorbeeld van vele martelaren en een rijk theologisch, liturgisch en geestelijk erfgoed. Mijn wens is dat een erfenis als deze voor allen een voortdurende uitnodiging mag zijn te bidden en te werken opdat de zichtbare eenheid van het lichaam van Christus mag worden hersteld. Om aan dit grote doel bij te dragen worden de herders en de gelovigen tot een voortdurende bekering van hart geroepen, opdat iedere Kerk de kracht van haar liefde en de rijkdom van haar eigen erfgoed mag opbrengen voor de opbouw van de ene Kerk van God.

Uwe heiligheid komt uit een gebied waar een verschrikkelijke oorlog het volk vele jaren in lijden en rouw heeft gedompeld. Ik houd niet op door deze tragedie in beslag te worden genomen en ik verzeker u, dat de Apostolische Stoel alle middelen gebruikt welke hem ter beschikking staan om tot een snel herstel van de vrede bij te dragen. Met u vraag ik de Heer onder de gelovigen van onze kerken en onder alle mensen van goede wil vredestichters op te wekken, zodat de mensheid overal in de wereld in vrede en waardigheid mag kunnen leven.

Ik bid ook de apostelen Petrus en Paulus, die u bent komen vereren in Rome, dat de Heer door hun voorspraak zijn overvloedige zegeningen mag uitstorten over u en over alle mensen die Hij aan uw herderlijke zorg heeft toevertrouwd.

Document

Naam: TOT PATRIARCH MAR DENKHA, PATRIARCH VAN DE ASSYRISCHE KERK VAN HET OOSTEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 november 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, p. 299-300
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test