• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat is er dan verwonderlijk als de H. Leo gewoonlijk zijn hulde aan de Prins der Apostelen met een lofrede op Rome vergezeld doet gaan? Want in een rede over de Apostelen Petrus en Paulus spreekt hij over de Stad in deze woorden:

"Zij zijn immers de mannen, door wie voor u, Rome, het Evangelie heeft geschitterd&. Zij zijn het, die u zó roemvol hebben gemaakt, dat gij, het heilige, uitverkoren volk, de priesterlijke en koninklijke stad, die door de zetel van de H. Petrus het hoofd van de wereld is geworden, meer door uw godsdienst dan door uw aardse heerschappij de voorrang hebt. Want ofschoon gij door talrijke overwinningen uw opperheerschappij te land en te zee verder hebt uitgebreid, hebt gij toch minder door uw oorlogen aan u onderworpen, dan door de vrede van Christus". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 82, 1 in nat. Apost. Petri et Pauli, PL 54, 422-423

Toen hij hen eraan had herinnerd met welke prachtige woorden de H. Paulus getuigenis had afgelegd van het geloof van de Romeinse christenen in die tijd, maakte de zeer schrandere Paus van deze vaderlijke opwekking gebruik om hen aan te sporen hun eigen geloof ongeschonden, zonder contact met de dwalingen, te bewaren:

"Geliefden in God, die door de apostolische getuigenis zijt geprezen, toen de H. Apostel Paulus, de leraar der heidenen, over u zei: "Omdat uw geloof over heel de wereld wordt geroemd" (Rom. 1, 8) bewaart dan ook in u wat zo'n grote geloofsverkondiger over u heeft gesproken. Moge niemand van u zich van deze lof vervreemden, opdat zelfs de besmetting van de goddeloosheid van Eutyches niet in staat zal zijn u te besmetten, die gedurende zoveel eeuwen onder leiding van de H. Geest door geen enkele ketterij zijt aangetast". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 86, 3, tract. Contra har. Eutychis, PL 54, 468

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test