• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het verband van moeilijke situaties stelt de Kerk zich ook vragen aangaande de pastorale activiteit die moet worden ondernomen ten opzichte van de gedoopten die, hoewel zij niet praktiseren en niet gelovig zijn, toch vragen om hun huwelijk in de kerk te vieren. In bijna alle antwoorden wordt de aandacht erop gevestigd dat het geval van twee niet praktiserende katholieken die besluiten een kerkelijk huwelijk aan te gaan, veel gewoner is dan dat van twee verklaarde niet-gelovigen die om hetzelfde Sacrament vragen. De laatste mogelijkheid, die echter niet voor onmogelijk wordt gehouden, wordt beschouwd als zeer onwaarschijnlijk. Daarentegen komt het verzoek voor een canoniek huwelijk tussen twee huwelijkskandidaten van wie er één katholiek en dikwijls niet-praktiserend is, veel vaker voor. De redenen die niet praktiserende katholieken ertoe brengen weer contact op te nemen met de eigen parochie met het oog op de viering van een huwelijk, zijn naar het oordeel van alle antwoorden die dit punt onder ogen zien, merendeels gelegen aan de aantrekkingskracht die verband houdt met de “esthetiek” van de viering (atmosfeer, suggestiviteit, fotoreportage enz.), en tevens in een conditionering die voortkomt uit de kerkelijke traditie van de familie waartoe de huwelijkskandidaten behoren. Vaak prevaleren het feest en de traditionele uiterlijke aspecten boven de liturgie en de christelijke essentie van wat wordt gevierd. In de antwoorden wordt eenstemmig gewezen op deze gebeurtenis als een gunstige gelegenheid voor de evangelisatie van het echtpaar en bevelen dan ook in deze zin de meest hartelijke ontvangst en de grootste verwelkoming en bereidwilligheid aan van de kant van de pastoors en degenen die werkzaam zijn in de gezinspastoraal.
Volgens een aanzienlijk aantal antwoorden en een nog groter aantal opmerkingen, afkomstig uit verschillende streken, zou de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk niet alleen catechetische momenten met zich mee moeten brengen, maar ook een gelegenheid tot uitwisseling en kennismaking tussen de mensen, die de pastoors meer zouden kunnen bevorderen. Anderzijds komt men in verschillende antwoorden zowel uit het Oosten als uit het Westen een zekere frustratie tegen bij enkele pastoors, wanneer zij zeer vaak een niet te ontkennen mislukking van hun pastorale inspanning zien, omdat een heel klein aantal echtparen na de viering van het huwelijk enig contact blijft houden met de betreffende parochie.
In veel antwoorden wordt een wijd verspreide ontoereikendheid aangeklaagd van de huidige trajecten die voorbereiden op het huwelijk, om de huwelijkskandidaten tot een ware geloofsvisie te brengen. De ontmoetingen worden in de meeste gevallen opgezet en ervaren als alleen maar functioneel voor het ontvangen van het Sacrament. Juist omdat men onder niet praktiserenden aan het einde van de vormende begeleiding die voorafgaat aan het ontvangen van het huwelijk, een hoog percentage van een terugkeer naar de vorige levensstaat is tegengekomen, heeft men de noodzaak gevoeld - vooral in Latijns-Amerika - de pastoraal en de evangelisatie van kinderen en de jeugd in het algemeen te verbeteren, te stimuleren en te verdiepen. Wanneer een echtpaar niet-praktiserende gelovigen weer contact met de parochie opneemt voor de viering van een huwelijk, zo brengt men van meerdere zijden naar voren, is de tijd om een authentieke weg van geloof opnieuw te beginnen niet voldoende, ook al neemt men deel aan ontmoetingen vóór het huwelijk.
Volgens het merendeel van de antwoorden wordt immers de noodzaak om het echtpaar ook na het huwelijk door middel van ontmoetingen die op begeleiding gericht zijn, te volgen als onontbeerlijk beschouwd. Bovendien is er vooral door de bisschoppenconferenties van West- en Zuid-Europa in bijzondere gevallen van onvolwassenheid bij de huwelijkskandidaten met een zekere nadruk opnieuw de noodzaak bevestigd de keuze om te huwen zonder een eucharistieviering te overwegen. Volgens enkele episcopaten van Noord-Europa en Noord-Amerika zou het nuttig zijn, wanneer men zich geplaatst ziet voor de evidentie dat het koppel het fundamentele onderricht van de Kerk aangaande het goede van het huwelijk en de betreffende verplichtingen niet begrijpt of niet accepteert, voor te stellen de viering van de bruiloft uit te stellen, ook al weet men van tevoren reeds dat men met een dergelijk voorstel aanleiding geeft tot onbegrip en misnoegen. Een dergelijke oplossing zou ook het gevaar met zich kunnen meebrengen van een weinig barmhartige rechtlijnigheid.
Enkele episcopaten van Oost- en Zuid-Azië melden dat zij als voorwaarde voor de viering van een huwelijk een actieve deelname vragen aan het pastorale leven van de parochie. Ook in dit geval is men in de overgrote meerderheid van de gevallen een beëindiging van deze deelname tegengekomen, wanneer men eenmaal de viering van het Sacrament had verkregen. Over het algemeen komt men binnen de afzonderlijke bisdommen al een enorme diversiteit tegen, wat de zorg voor en de voorbereiding en de organisatie van de ontmoetingen voor vorming betreft die voorafgaan aan de viering van het huwelijk. Bijna altijd wordt alles overgelaten aan de min of meer gelukkige initiatieven van de afzonderlijke pastoors. Een Europese bisschoppenconferentie schetst de stijl en de wijze waarop men ontmoetingen ter voorbereiding op het huwelijk zou moeten houden, door middel van een reeks programmatische termen: voorhouden, niet opleggen; begeleiden, niet dwingen; uitnodigen, niet verstoten; verontrusten, nooit teleurstellen.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test