• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er is een ruime vraag naar het vereenvoudigen van de canonieke praktijk van de huwelijksprocessen. De standpunten zijn verschillend: enkele stellen dat een stroomlijning geen deugdelijk middel zou zijn; andere nodigen ten gunste van een stroomlijning ertoe uit de aard van het proces van nietigverklaring goed uit te leggen tot een beter begrip ervan door de gelovigen.
Sommigen nodigen uit tot voorzichtigheid door te wijzen op het risico dat er door een dergelijk stroomlijnen en vereenvoudigen of reduceren van de voorziene stappen onrechtvaardigheden of fouten ten gevolge kunnen hebben; dat men de indruk wekt de onontbindbaarheid van het Sacrament niet te respecteren; dat misbruik wordt bevorderd en de vorming van jongeren met het oog op een huwelijk als een verplichting voor het hele leven wordt belemmerd; dat het idee van een “katholieke scheiding” wordt gevoed. Zij stellen daarentegen voor een adequaat aantal gekwalificeerde mensen op te leiden om de gevallen te volgen; en in Latijns-Amerika, Afrika en Azië wordt het verzoek naar voren gebracht om het aantal rechtbanken - die in zeer veel streken afwezig zijn - te vermeerderen en de plaatselijke instanties meer bevoegdheden te geven door de priesters beter te vormen. Andere antwoorden relativeren het belang van deze mogelijkheden van stroomlijning, omdat de gelovigen vaak de geldigheid van hun huwelijk aanvaarden, terwijl zij erkennen dat het een mislukking betreft, en het niet eerlijk vinden om een nietigverklaring te vragen. Veel gelovigen beschouwen hun eerste huwelijk echter als geldig, omdat zij de redenen van ongeldigheid niet kennen. Soms komt van de kant van hen die gescheiden zijn, de moeilijkheid naar voren om op het verleden terug te komen, dat smartelijke wonden voor de eigen persoon en de echtgenoot/echtgenote opnieuw zou openen.

Velen brengen een verzoek naar voren omtrent stroomlijning: een vereenvoudigd en sneller canoniek proces; het geven van meer bevoegdheid aan de plaatselijke bisschop; meer toegang van leken als rechters; een terugdringen van de proceskosten. Enkelen stellen in het bijzonder voor opnieuw in overweging te nemen of een dubbele conforme uitspraak werkelijk noodzakelijk is, wanneer er althans geen verzoek om in beroep te gaan is, terwijl in bepaalde gevallen de defensor vinculi echter tot beroep wordt verplicht. Men stelt ook voor de derde instantie te decentraliseren. In alle streken vraagt men om een meer pastorale opzet in de kerkelijke rechtbanken, met meer geestelijke aandacht voor de personen.

In de antwoorden en opmerkingen vraagt men zich af, rekening houdend met de omvang van het pastorale probleem van de mislukking van huwelijken, of het mogelijk is hieraan alleen het hoofd te bieden langs de gerechtelijke weg van een proces. Men stelt voor een administratieve weg te ondernemen. In enkele gevallen wordt voorgesteld over te gaan tot een gewetensonderzoek van de betrokken personen bij het vaststellen van de ongeldigheid van de huwelijksband. De vraag is of er andere pastorale instrumenten zijn om de geldigheid van een huwelijk te toetsen door hiertoe gemachtigde priesters. In het algemeen wordt een grotere specifieke vorming op dit gebied van hen die op dit gebied pastoraal actief zijn, zodat de gelovigen op de juiste wijze geholpen kunnen worden.
Een adequatere vorming van de gelovigen met betrekking tot processen voor de nietigverklaring zou in enkele gevallen helpen om moeilijkheden uit de weg te ruimen, zoals bijvoorbeeld van ouders die vrezen dat een nietig huwelijk kinderen onwettig maakt - zoals wordt opgemerkt door enkele Afrikaanse bisschoppenconferenties. In veel antwoorden beklemtoont men dat stroomlijning alleen nuttig is, indien men de gezinspastoraal integraal aanpakt. Door enkele Aziatische bisschoppenconferenties wordt gewezen op het geval van huwelijken met niet-Christenen die niet willen meewerken aan een canoniek proces.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test