• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SANCTUS CLEMENS WILLIBRORDUS
Uitroepen van St. Willibrord tot eerste patroon van de Utrechtse kerkprovincie

Waarbij de H. Clemens Willibrordus, bisschop en belijder, wordt uitgeroepen tot eerste patroon van de Utrechtse kerkprovincie, met de bepaling, dat zijn feest als een ritus eerste klas met octaaf in alle bisdommen van Nederland moet worden gevierd.

PAUS PIUS XII

Ter eeuwige gedachtenis

In het twaalfhonderdste jaar sinds het verscheiden van den H. Wllllbrordus, bisschop van: Utrecht, die in Friesland en Denemarken het Evangelie heeft verkondigd, hebben wij zelf door ons Paus Pius XII - Brief
Solemnes Honores
Aan het Nederlands episcopaat over het eeuwfeest van St. Willibrord
(9 september 1939)
aan het feest, dat ter ere van den heilige zou worden gevierd, vollen luister bijgezet: en daarom hebben wij gemeend, om nu ook bovendien volgaarne het verzoek in te willigen van onze eerbiedwaardige broeder de aartsbisschop van Utrecht, die op verlangen en van de eerbiedwaardige broeders suffragaan-bisschoppen van het aartsbisdom Utrecht, nl. de bisschoppen van Breda, 's-Hertogenbosch, Roermond en Haarlem, en van het gelovige volk van deze bisdommen, aan ons heeft gevraagd N.v.d.r.: Met een brief van 30 oktober 1939 van het Nederlands episcopaat is aan de H. Vader het verzoek gericht tot uitroeping van de H. Willibrordus tot kerkpatroon van Nederland, om de H. Wllllbrordus uit te roepen tot eerste patroon van de gehele Utrechtse kerkprovincie.

Wij dan, na ook gehoord te hebben onzen eerbiedwaardige broeder de kardinaal der heilige Roomse Kerk, de bisschop van Palestrina en prefect der H. Ritencongregatie, na alles aandachtig en nauwkeurig te hebben overwogen, met wisse kennis en rijp overleg, krachtens de volheid van ons apostolisch gezag, door dit ons schrijven en voor goed, teneinde in die streek de verering van den apostel van Friesland en Denemarken steeds meer te bevorderen, roepen de H. Willibrordus, bisschop en belijder, uit en stellen hem aan tot eerste patroon bij God van de gehele Utrechtse kerkprovincie. Bovendien bepalen wij krachtens hetzelfde gezag, dat het feest van den heilige door beide clerus in Mis en officie als een ritus dubbel eerste klas met gewoon octaaf in alle bisdommen van Nederland, met onderhouding van de rubrieken en andere voorschriften, jaarlijks zal worden gevierd.

Dit vaardigen wij uit en gelasten wij, terwijl wij bepalen, dat dit ons schrijven altijd ten volle van kracht zal zijn en blijven, en zijn volledige werking zal hebben en behouden; dat het door degenen, wien dit aanbelangt of kan aangaan, nu en later ten volle zal worden ondersteund; dat het aldus moet worden beoordeeld en omschreven; en dat het nietig en van geen waarde is, wat door iemand wie dan ook en van welke autoriteit, hetzij wetens of onwetens, in strijd met deze bepalingen zou worden ondernomen. Noch iets anders wat daarmede in strijd zou wezen.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, onder de vissersring, de 11e januari 1940, het eerste jaar van ons pontificaat.

A. KARDINAAL MAGLIONE,
Staatssecretaris

Document

Naam: SANCTUS CLEMENS WILLIBRORDUS
Uitroepen van St. Willibrord tot eerste patroon van de Utrechtse kerkprovincie
Soort: Paus Pius XI - Apostolische Brief
Auteur: A. Kard. Maglione
Datum: 11 januari 1940
Copyrights: © Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test