• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De volgende vragen bieden de lokale kerken de mogelijkheid actief deel te nemen aan de voorbereiding van de Buitengewone Synode in 2014, die als doel heeft het Evangelie te verkondigen in de pastorale uitdagingen van vandaag betreffende het gezin.

a. Hoe staat het met de echte kennis van de leer van de Heilige Schrift
Heilige Schrift
Willibrordvertaling 1975
()
, ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
’, ‘H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
’ en andere documenten van het post-conciliair Leergezag over de waarde van het gezin volgens de Katholieke Kerk? Hoe krijgen onze gelovigen vorming voor een gezinsleven volgens de leer van de Kerk?

b. Wordt de leer van de Kerk, waar deze bekend is, integraal geaccepteerd? Zijn er moeilijkheden bij het in de praktijk brengen ervan? Welke?

c. Hoe wordt de kerkelijke leer verbreid in het kader van pastorale programma’s op nationaal, diocesaan en parochiaal niveau? Welke catechese wordt er gegeven over het gezin?

d. In welke mate - en vooral in welke aspecten - is dit onderricht echt bekend en wordt het aanvaard, verworpen en/of bekritiseerd in buitenkerkelijke omgeving? Welke culturele factoren verhinderen dat de leer van de Kerk over het gezin volledig geaccepteerd wordt?

a. Welke plaats neemt het begrip ‘natuurwet’ in in de maatschappelijke cultuur, zowel op het niveau van instituties, onderwijs en wetenschap als in de volkscultuur? Welke antropologische opvattingen liggen ten grondslag aan dit debat over de natuurlijke basis van het gezin?

b. Wordt de natuurwet over de verbintenis tussen man en vrouw algemeen aanvaard door de gedoopten?

c. Hoe wordt deze natuurwet van de eenheid van man en vrouw met het oog op de gezinsvorming in theorie en praktijk aangevochten? Hoe wordt ze uiteengezet en verdiept door maatschappelijke en kerkelijke instellingen?

d. Hoe wordt omgegaan met de pastorale uitdagingen die zich voordoen als gedoopten die niet praktiseren of die zich niet-gelovig noemen om een huwelijksviering vragen?

a. Welke ervaringen, gericht op de voorbereiding voor het huwelijk, zijn er in de afgelopen decennia opgedaan? Hoe heeft men de taak van de evangelisatie van het echtpaar en het gezin proberen te stimuleren? Hoe wordt het besef van het gezin als ‘huiskerk’ bevorderd?

b. Is het gelukt om gebedsvormen voor het gezin aan te reiken die opgewassen zijn tegen de complexiteit van het leven en van de cultuur van vandaag?

c. Hoe hebben christelijke gezinnen hun eigen roeping om het geloof door te geven weten waar te maken in de huidige generatiekloof?

d. Op welke manier zijn de lokale kerken en bewegingen voor gezinsspiritualiteit in staat geweest voorbeelden te creëren?

e. Welke specifieke bijdragen hebben echtparen en gezinnen weten te leveren voor het geloofwaardig verspreiden van een integrale visie op het christelijk echtpaar en gezin?

f. Welke pastorale aandacht heeft de Kerk getoond om de weg van beginnende paren en die van echtparen in crisissituaties te ondersteunen?

a. Is het samenwonen ‘op proef’ een relevante pastorale realiteit in uw lokale kerk? Hoe hoog schat u het percentage?

b. Zijn er vrije feitelijke stellen, zonder religieuze of burgerlijke erkenning? Zijn daar betrouwbare statistische gegevens over?

c. Vormen gescheiden personen en hertrouwde gescheidenen een relevante pastorale realiteit in uw lokale kerk? Hoe hoog schat u het percentage? Hoe gaat men om met deze realiteit door middel van aangepaste pastorale programma’s?

d. In al deze gevallen: Hoe beleven de gedoopten hun irreguliere situatie? Zijn ze zich ervan bewust? Geven ze gewoon blijk van onverschilligheid? Voelen ze zich gemarginaliseerd en lijden ze onder de onmogelijkheid de Sacramenten te ontvangen?

e. Wat zijn de verzoeken die de gescheiden en hertrouwde personen aan de Kerk doen betreffende de Sacramenten van de Eucharistie en van de Verzoening? Hoeveel van de personen die zich in deze situaties bevinden, vragen om deze Sacramenten?

f. Zou een versnelling van de uitoefening van het kerkelijk recht omtrent de nietigverklaring van de huwelijksband een werkelijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problematiek van de betrokken personen? Zo ja, in welke vorm?

g. Bestaat er een pastoraal ten aanzien van deze gevallen? Hoe verloopt een dergelijke pastorale activiteit? Bestaan er programma’s voor op diocesaan en nationaal niveau? Hoe wordt Gods barmhartigheid verkondigd aan gescheidenen en aan hertrouwd gescheidenen en hoe wordt de ondersteuning van hun geloofsweg door de Kerk uitgevoerd?

a. Bestaat er in uw land een civiele wet die verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht erkent en op de een of andere manier gelijkstelt aan het huwelijk?

b. Wat is de houding van de deelkerken en lokale kerken zowel ten aanzien van de staat als promotor van burgerrechtelijke verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht als ten aanzien van de personen die betrokken zijn in dit soort verbintenissen?

c. Welke pastorale aandacht kan gegeven worden aan de personen die ervoor gekozen hebben in dit soort verbintenissen te leven?

d. Hoe moet men zich pastoraal gedragen met het oog op de geloofsoverdracht, in het geval van verbintenissen van personen met hetzelfde geslacht die kinderen hebben geadopteerd?

a. Hoe verhoudt zich, naar schatting, het aantal kinderen en adolescenten dat opgroeit binnen irreguliere gezinnen tot het aantal dat geboren wordt en opgroeit in reguliere gezinnen?

b. Met welke houding richten de ouders zich tot de Kerk? Wat vragen ze? Vragen ze alleen om de Sacramenten of ook om catechese en geloofsonderricht in het algemeen?

c. Hoe komen de lokale kerken tegemoet aan de behoefte van de ouders van deze kinderen een christelijke opvoeding te geven aan hun eigen kinderen?

d. Hoe verloopt de sacramentele praktijk in deze gevallen: de voorbereiding, de toediening van het Sacrament en de begeleiding?

a. Wat is de echte kennis die de Christenen hebben van de leer van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
over verantwoord ouderschap? Welk besef heeft men van de morele beoordeling van de verschillende methodes van geboorteregeling? Welke voorstellen ter verdieping in deze materie zouden gedaan kunnen worden vanuit pastoraal oogpunt?

b. Wordt deze morele leer aanvaard? Wat zijn de meest problematische aspecten die de aanvaarding moeizaam maken bij de grote meerderheid van de echtparen?

c. Welke natuurlijke methodes worden door de lokale kerken gepromoot om echtparen te helpen de leer van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
in praktijk te brengen?

d. Wat is uw ervaring op dit vlak in de praktijk van het Sacrament van de Biecht en in de deelname aan de Eucharistie?

e. Welke tegenstellingen bestaan er hierover tussen de leer van de Kerk en het burgerlijk onderwijs?

f. Hoe kan een grotere openheid voor het krijgen van kinderen worden bevorderd? Hoe kan een toename van het aantal geboortes worden begunstigd?

a. Jezus Christus openbaart het mysterie en de roeping van de mens. Is het gezin een bevoorrechte plaats voor deze gebeurtenis?

b. Welke kritische gezinssituaties in de hedendaagse wereld kunnen een obstakel vormen voor de ontmoeting van de individuele persoon met Christus?

c. In welke mate hebben geloofscrisissen die personen kunnen doormaken een weerslag op het gezinsleven?

Zijn er nog andere uitdagingen en voorstellen met betrekking tot de in deze vragenlijst behandelde thema’s die u urgent of nuttig vindt?

Document

Naam: DE PASTORALE UITDAGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEZIN IN HET KADER VAN DE EVANGELISATIE
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Lorenzo Baldisseri
Datum: 18 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vatican / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test