• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BOODSCHAP AAN DE VROUWEN

Voorgelezen door kardinaal L. Duval, geassisteerd door de kardinalen J. Döpfner en R. Silva Henriquez, in tegenwoordigheid van Mevrouw Laura Segni met de toehoorsters bij het Concilie Luz Alvarez Icaza en Maria Luisa Monnet.

En thans wenden wij ons tot u, vrouwen in alle levensstaten: dochters. echtgenoten, moeders en weduwen; ook tot u, religieuzen en alleenstaande vrouwen: gij vormt de helft van de onmetelijke wereldfamilie!

Zoals gij weet, is de Kerk er trots op dat zij de vrouw heeft verheven en bevrijd, en dat zij in de loop der eeuwen, bij de verscheidenheid van karakter, de wezenlijke gelijkheid van de vrouw aan de man een nieuwe glans heeft geschonken. Maar het ogenblik komt, het is reeds gekomen, waarop de roeping van de vrouw in al haar volheid tot recht komt, het ogenblik waarop de vrouw in de maatschappij een invloed, een erkenning, een macht verkrijgt die zij tot nu toe nooit heeft bereikt.

Op dit tijdstip waarop de mensheid aan zulke diepgaande veranderingen onderhevig is, kunnen dan ook de vrouwen die doordrongen zijn van de geest van het Evangelie, zoveel doen om de mensheid te helpen niet achteruit te gaan.
Gij, vrouwen, hebt altijd tot taak de huiselijke haard te beschermen, de oorsprong ervan met liefde te bevorderen, de moedervreugde te beleven. Gij staat aan de wieg van het mysterie van het leven. Gij zijt een troost aan het doodsbed. Onze techniek loopt gevaar onmenselijk te worden. Verzoent de mensen met het leven. En vooral, smeken wij u, waakt over de toekomst van het menselijk geslacht. Houdt de hand van hem tegen die in een onbezonnen ogenblik zou trachten de menselijke beschaving te vernietigen.
Echtgenoten, moeders van gezinnen, eerste opvoedsters van de mensheid in de beslotenheid van het gezin, geeft aan uw zonen en dochters de tradities door van uw vaderen en bereidt hen tegelijkertijd voor op de ondoorgrondelijke toekomst. Herinnert u altijd, dat een moeder door haar kinderen deel uitmaakt van die toekomst die zij zelf misschien niet zal zien.

En ook gij, alleenstaande vrouwen. weest ervan overtuigd dat gij geheel uw roeping van toewijding kunt vervullen. Van alle kanten doet de maatschappij een beroep op u. En de gezinnen zelf kunnen niet leven zonder de hulp van haar die geen gezin hebben.

Gij vooral, religieuzen in een wereld waarin het egoïsme en de genotzucht de wet zouden willen voorschrijven, weest de beschermsters van de zuiverheid, van de onbaatzuchtigheid, van het godsdienstig leven. Jezus die aan de echtelijke liefde geheel haar volheid heeft gegeven, heeft ook het afzien van die menselijke liefde verheerlijkt, wanneer het gedaan is uit liefde voor God en om allen te dienen.

Vrouwen in de beproeving tenslotte die u naar het voorbeeld van Maria geheel recht onder het kruis bevindt, gij die zo dikwijls in de geschiedenis de mensen de kracht hebt gegeven om tot het einde toe te vechten, om tot en met het martelaarschap getuigenis af te leggen, helpt hen nog eens om de stoutmoedigheid van de grote initiatieven te bewaren en tevens het geduld en de bezinning bij het nederig begin.
Vrouwen die de waarheid aangenaam, beminnelijk en aannemelijk weet te maken, beijvert u om de geest van dit Concilie door te doen dringen in de instellingen, de scholen, de gezinnen, in het leven van iedere dag.
Vrouwen van de gehele wereld, Christinnen of ongelovigen, aan wie het leven is toevertrouwd, het is uw taak om op dit ernstig ogenblik van de geschiedenis de vrede van de wereld te redden!

Document

Naam: BOODSCHAP AAN DE VROUWEN
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Auteur: Concilievaders van het Tweede Vaticaans Concilie
Datum: 8 december 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief, jrg. 21
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test