• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Meesters, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid, in het besef dat ook gij een meester hebt: in de hemel.
Gebed en maatschappelijke omgang
Volhardt in het gebed en de dankzegging en blijft waakzaam.
Bidt tevens voor ons, dat God een deur moge openen voor onze prediking, om het geheim van Christus, waarvoor ik de boeien draag, te verkondigen;
moge ik het juiste woord vinden om het kenbaar te maken.
Gedraagt u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid.
Uw spreken zij steeds innemend, met een vleugje zout erbij, zodat gij iedereen het juiste antwoord weet te geven.
Slot, mededelingen, groeten, zegenwens
Týchikus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en gezel in de dienst des Heren, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden.
Juist daarom zend ik hem naar u toe, dat gij zoudt vernemen hoe het ons gaat en hij uw hart moge vertroosten.
Met hem zend ik Onésimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van al wat hier gebeurd is.
De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie gij reeds aanwijzingen hebt gekregen; ontvangt hem goed, als hij bij u komt.
Eveneens groet u Jezus, ook Justus genaamd. Van de Joodse christenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het koninkrijk van God; ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest.
U groet Épafras, uw stadgenoot, een dienstknecht van Christus Jezus, die steeds vurig voor u bidt, opdat gij moogt volharden in de volmaakte vervulling van al wat God wil.
Ik kan van hem getuigen, dat hij zich veel moeite geeft voor u, en ook voor de gelovigen in Laodicéa en Hiërápolis.
U groet mijn vriend Lucas, de arts, en Demas.
Groet de broeders te Laodicéa, en Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt.
En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan dat hij ook in de gemeente van Laodicéa wordt voorgelezen, en dat gij de brief uit Laodicéa te lezen krijgt.
Zegt aan Archippus: “Denk eraan de taak die gij om de Heer op u genomen hebt, goed te vervullen.”
Eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn boeien!
De genade zij met u.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test