• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deemoedige liefde naar het voorbeeld van Christus
Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God:
Hij heeft zich van zichzelf ontdaan
en het bestaan van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd,
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is,
opdat bij het noemen van zijn naam
zich ieder een knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.
Op weg naar het einde
Dierbare vrienden, gij hebt altijd naar mij geluisterd; maakt dus nu, in mijn afwezigheid, met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doet al wat ge te doen hebt zonder te morren of tegen te spreken.
Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Houdt vast aan het woord des levens. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.
Aanbeveling van Timóteüs en Epafroditus
In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timóteüs spoedig naar u toe te sturen; het zal mij goed doen nieuws van u te horen.
Ik ken niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen als hij.
Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Christus Jezus.
Maar hij is, zoals gij weet, van beproefde trouw, want samen met mij heeft hij, als een kind aan de zijde van zijn vader, de zaak van het evangelie gediend.
Ik hoop hem dus te zenden, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan.
Maar ik vertrouw in de Heer, dat ik spoedig zelf zal komen.
Ik vind het wel nodig onze broeder Epafrodítus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u te zenden.
Hij heeft heimwee naar u allen, en hij lijdt eronder dat gij van zijn ziekte gehoord hebt.
Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben.
Daarom haast ik mij hem terug te zenden; gij zult hem met vreugde weerzien en ik heb een zorg minder.
Heet hem dus van harte in uw midden welkom. Mannen zoals hij moet gij in ere houden.
Om het werk van Christus is hij de dood nabij geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar gij in gebreke moest blijven.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test