• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toewijding aan God
En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past.
Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap
Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tot ieder van u: acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden, denkt over uzelf met bedachtzaamheid, neemt als norm het geloof maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave.
Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies,
zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar.
De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof.
Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht.
Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid bewijst, doe het met blijmoedigheid.
Liefde onder elkander en jegens allen
Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is.
Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf.
Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer.
Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.
Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid.
Zegent hen die u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.
Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen.
Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Weest niet eigenwijs.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen.
Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede.
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat het over aan Gods gerechtigheid; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer.
Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test