• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit woord heeft de profeet Jeremia gesproken tot Babel en het land van de Chaldeeën:
Maak het de volken bekend, laat het horen, verkondig overal: Babel is veroverd, Bel is vernederd, Merodak verslagen. Ook de andere goden zijn vernederd, de idolen verpletterd.
Een volk is opgerukt uit het noorden en heeft het land tot een wildernis gemaakt waar niemand meer woont; mens en dier zijn gevlucht.
In die tijd, in die dagen - godsspraak van Jahwe - gaan Israëlieten en Judeeërs weer samen op weg; onder tranen zoeken zij Jahwe hun God.
Zij vragen de weg naar Sion en trekken erheen: `Komt, wij verbinden ons met Jahwe in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten.'
De kudde van mijn volk was verloren gelopen, door zijn herders misleid. Ze zwierf rond in de bergen, ze raakte verdwaald en vergat haar kooi.
Ze was voor iedereen een gemakkelijke prooi Haar vijanden zeiden: `Ons treft geen schuld, want ze heeft gezondigd tegen Jahwe, tegen de zetel der gerechtigheid, de hoop van haar vaderen.'
Vlucht uit Babel, het land van de Chaldeeën; trek weg, als bokken die voor de kudde uitlopen.
Machtige volken uit het noorden laat Ik gezamenlijk tegen Babel oprukken; zij belegeren het en nemen het in. Ze schieten als geoefende soldaten en missen hun doel niet.
Chaldea wordt leeggeroofd, de plunderaars doen zich te goed - godsspraak van Jahwe -.
Wees maar vrolijk en blij, plunderaars van mijn bezit, spring als kalveren in de wei en bries als hengsten.
Schande komt over uw moeder en diepe vernedering. Babel wordt het uitschot van de volken, een dorre en droge woestijn;
de toorn van Jahwe maakt het onbewoond, een grote ruïne. Iedereen die er langs komt, staat verbijsterd en houdt de adem in bij het zien van die rampen.
Boogschutters, omsingel Babel, beschiet het, spaar uw pijlen niet, want het heeft tegen Jahwe gezondigd.
Hef rondom de stad de zegekreet aan: Ze geeft zich over, de torens storten in, de muren vallen om. Dat is de wraak van Jahwe. Wreek u dus op Babel handel ermee, zoals het zelf heeft gehandeld.
Vernietig de zaaiers en maaiers van Babel in de tijd van de oogst. Voor het moordende zwaard slaat iedereen op de vlucht en keert terug naar zijn land.
Israël is een verstrooide kudde, door leeuwen opgejaagd. Eerst is het door de koning van Assur verslonden, daarna heeft koning Nebukadnessar van Babel de botten afgekloven.
Daarom zegt Jahwe van de machten, Israëls God: Ik ga de koning van Babel en zijn land straffen, zoals Ik de koning van Assur gestraft heb.
Dan breng Ik Israël terug naar zijn weide; het zal weer grazen op de Karmel en in Basan, zich te goed doen in het bergland van Efraïm en Gilead.
In die tijd, in die dagen - godsspraak van Jahwe zoekt men tevergeefs naar de schuld van Israël, de zonden van Juda zijn onvindbaar, want Ik schenk vergeving aan hen die Ik spaar.
`Trek op tegen Merataim en de inwoners van Pekod. Steekt ze neer, moordt ze uit - godsspraak van Jahwe -, doet wat Ik u beveel.'
Krijgsrumoer heerst in het land, alles kraakt in zijn voegen.
De hamer van heel de aarde is gebroken; Babel is een schrikbeeld voor de volken geworden.
Voordat ge het wist, Babel, zat ge gevangen in de strik die ge zelf hebt gezet. Ge zit erin vast, omdat ge u tegen Jahwe hebt verzet.
Jahwe heeft zijn arsenaal geopend en in zijn toorn de wapens te voorschijn gehaald. Wat in het land van de Chaldeeën gebeurt is het werk van Jahwe, de God van de legerscharen.
Trekt op tegen Babel van alle kanten, gooit zijn graanschuren open. Werpt alles op een hoop en vernietigt het tot er niets meer van over is.
Maakt alle stieren af, voert ze naar de slachtbank. Wee hen, want hun dag, de tijd van hun straf is gekomen.
Hoort de vluchtelingen die uit Babel ontkwamen; ze verhalen in Sion over de wraak van Jahwe onze God, de wraak over zijn tempel.
Roept de schutters op tegen Babel, allen die de boog hanteren. Sluit het van alle kanten in, zodat er niemand ontsnapt. Straft het zoals het verdient, handelt ermee zoals het zelf heeft gehandeld. Want het heeft zich onbeschaamd tegen Jahwe, de Heilige van Israël, verzet.
Op die dag sneuvelen de jongemannen in de straten, de soldaten komen om - godsspraak van Jahwe -.
Ja, Ik kom eraan, onbeschaamde, - godsspraak van de Heer, Jahwe van de legerscharen -; uw dag, de tijd van uw straf is gekomen.
De onbeschaamde struikelt en valt en niemand helpt hem op. Ik steek zijn steden in brand, het vuur verslindt heel de omgeving.
Dit zegt Jahwe van de legerscharen: Israëlieten en Judeeërs worden verdrukt; die hen wegvoerden, houden hen vast en willen hen niet laten gaan.
Maar hun verlosser is sterk: Zijn naam is Jahwe van de legerscharen. Zelf neemt Hij het voor hen op. Hij herstelt de rust op de aarde; maar over de inwoners van Babel brengt Hij onrust.
Het zwaard treft de Chaldeeën - godsspraak van Jahwe -, de inwoners van Babel, zijn edelen en wijzen.
Het zwaard treft zijn waarzeggers; ze raaskallen. Het zwaard treft zijn soldaten: ze verstijven van schrik.
Het zwaard treft zijn paarden en wagens, zijn huurlingen worden als vrouwen.
Het zwaard treft zijn rivieren: ze drogen uit. Want het was een land van idolen, door hun afgoden zijn ze verblind.
Nu huizen er spoken en geesten, en er leven struisvogels. Het wordt nooit meer bewoond.
Het wordt als de streek van Sodom en Gomorra, die door God is verwoest - godsspraak van Jahwe -. Niemand woont er, geen mens houdt er zich op.
Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie met machtige koningen van het einde der aarde,
gewapend met sabel en boog, meedogenloos, zonder erbarmen. Als het geraas van de onstuimige zee is de hoefslag van hun aanstormende paarden. Ze staan in slagorde geschaard tegen u, Babel.
Toen de koning van Babel dit bericht ontving, ontzonk hem de moed. Angst greep hem aan, pijn, als een vrouw in haar weeën.
Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag Ik hen in een oogwenk uiteen en roof de beste bokken. Want wie is Mij gelijk, wie kan Mij ter verantwoording roepen, welke herder kan tegen Mij op?
Luister daarom naar Jahwe's besluit over Babel, naar zijn plannen met het land van de Chaldeeën. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden ontsteld staan.
Toen gemeld werd: Babel is gevallen, beefde de aarde, het gejammer drong door tot alle volken.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test