• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VESPERS BIJ DE OPENING 47E INTERNATIONALE EUCHARISTISCH CONGRES, ROME

Op het Sint Pietersplein was de Paus zondagavond 18 juni celebrant bij de vespers van het hoogfeest van Drie-eenheid, bij gelegenheid van de opening van het 47ste Eucharistisch Congres, waarvan het thema is: "Jezus Christus, enige Redder van de Wereld, Brood voor het Eeuwige Leven"

"Eén Lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat" (Ef. 4, 4).

Eén Lichaam! In deze plechtige vespers waarin we het Internationale Eucharistisch Congres openen, zijn het deze woorden van de apostel Paulus waar we vanavond onze aandacht op richten. Eén Lichaam: onze gedachten keren zich allereerst naar het Lichaam van Christus. Brood van Leven!

Paus Johannes Paulus II
in het Cenakel te Jeruzalem,
de plaats van het Laatste Avondmaal.

Tijdens het Laatste Avondmaal wilde Jezus ons Zijn Lichaam en Bloed nalaten, opgeofferd voor de gehele mensheid. De Kerk, Zijn mystieke Lichaam, bijeen rond de Eucharistie, het sacrament van liefde voor ons. Zie Christus en de Kerk, één Lichaam, één groot mysterie. Mysterium fidei.

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine!
Wees gegroet , waarachtig Lichaam, geboren uit de Maagd Maria!

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Vgl. Gal. 4, 4 In het hart van het Grote Jubeljaar en aan het begin van deze week toegewijd aan het Eucharistisch Congres keren we terug naar deze historische gebeurtenis die de vervulling van onze redding markeerde. Laten wij knielen, net als de herders deden in de stal van Betlehem; laten wij Christus, de Verlosser van de wereld, aanbidden, net als de Wijzen die uit het Oosten kwamen; laten wij Hem in onze armen houden, net als de oude Simeon, God lovend omdat onze ogen het Heil hebben gezien dat Hij voor alle volken hebt bereid: een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor Zijn volk Israël. Vgl. Lc. 2, 30-32

Laten wij de stappen van Zijn aardse leven naar Calvarie tot de glorie van Zijn Verrijzenis nagaan. In de komende dagen zullen wij in gedachten in de Bovenzaal verblijven om te overwegen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en geleden.

Paus Johannes Paulus II tijdens de Vespers bij de Opening van het Eucharistisch Congres.

"In supremae nocte cenae&&se dat suis manibus".
Op Zijn laatste avond&&gaf Zichzelf als spijs op de schaal (uit: Pange Lingua).

Bijeengeroepen voor het Internationale Eucharistisch Congres keert de Kerk zich deze dagen als het ware naar de Bovenzaal en verblijft daar in aanbidding. Zij herleeft het grote mysterie van het Vleesgeworden Woord, haar blik geconcentreerd op het Sacrament waarin Christus ons de nagedachtenis van Zijn Lijden geeft: "Dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt&...deze beker.&..het Nieuwe Verbond in Mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten". Vgl. Lc. 22, 19-20

Ave verum Corpus&&vere passum immolatum!
Wees gegroet, waarachtig Lichaam&&dat waarachtig heeft geleden!

Wij aanbidden U, waarachtig Lichaam van Christus, aanwezig in het Sacrament van het nieuw en eeuwig Verbond, levende gedachtenis aan het verlossende offer. U, Heer, bent het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, die leven geeft aan de mens! Aan het kruis gaf U Uw vlees ten bate van de wereld Vgl. Joh. 6, 51 ; in cruce pro homine! (aan het kruis voor de mens geofferd!)

Het verstand is verbaasd over zo'n hoog verheven mysterie; maar gesterkt door de goddelijke genade durft de mens in geloof te zeggen:

Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris vere latitas.
U bidt ik dan in overgave, godheid ongezien, die waarachtig onder deze tekenen schuilt!

"Eén Lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat" (Ef. 4, 4).

Met deze woorden spreekt Paulus over de Kerk, de gemeenschap van gelovigen verzameld rond het ene Lichaam, verlevendigd door dezelfde Geest en ondersteund door eenzelfde hoop. Paulus denkt aan de werkelijkheid van Christus' mystieke Lichaam die in het Eucharistische Lichaam de levensbron is van waar de stroom van genade uitvloeit naar haar leden.

De apostel zegt: "Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood." (1 Kor. 10, 16-17). "Zo vormen wij, de gedoopten, allen tezamen in Christus één Lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij aangewezen op elkaar" (Rom. 12, 5). Vgl. 1 Kor. 12, 27 Laten wij vol dankbaarheid God danken die de Eucharistie tot sacrament maakte van totale gemeenschap met Hem en met onze broeders en zusters.

Paus Johannes Paulus II geeft de sacramentele zegen.

Vanavond zijn we een ongewone week begonnen waar we bisschoppen en priesters, religieuzen en leken van de hele wereld bijeen zien rond de Eucharistie. Het zal een buitengewone ervaring zijn van geloof en een welsprekende getuigenis van de kerkelijke gemeenschap.

De gedachten en harten van vele gelovigen in de gehele wereld richten zich op dit plein. Ik nodig iedereen uit, individuele gelovigen en kerkelijke gemeenschappen uit alle hoeken van de aarde, met ons deze momenten van verheven Eucharistische spiritualiteit te delen. Ik vraag speciaal aan de kinderen en de zieken, en ook aan de contemplatieve orden hun gebeden op te offeren voor een gelukkige en succesvolle afloop van deze mondiale Eucharistische ontmoeting.

Het Eucharistisch Congres nodigt ons ook uit ons geloof te hernieuwen in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament des altaars:

Ave, verum corpus!
Wees gegroet , waarachtig Lichaam.

Tegelijkertijd komt de dringende oproep tot verzoening en eenheid van alle gelovigen: 'Eén Lichaam&één geloof, één doopsel!' Ongelukkigerwijs blijven tegenstellingen en verdeeldheid het Lichaam van Christus verscheuren en verhinderen Christenen van verschillende belijdenissen tot het delen van het brood van de Eucharistie. Laten wij daarom bidden om de helende macht van de goddelijke genade, zo rijkelijk aanwezig in dit Jubeljaar.

En U, o Christus, het enige Hoofd en Verlosser, trekt alle mensen naar U toe. Verenig hen en verander hen in Uw liefde, zodat de kerk mag schijnen met die bovennatuurlijke schoonheid die glansrijk weerspiegeld is in de heiligen van alle eeuwen en naties, in de martelaren, in de belijders, in de maagden en in de talrijke getuigen van het Evangelie!

O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Jesu fili Mariae. Amen.
O zoete Jezus. O goede Jezus. O Jezus, Zoon van Maria. Amen.

Document

Naam: VESPERS BIJ DE OPENING 47E INTERNATIONALE EUCHARISTISCH CONGRES, ROME
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 juni 2000
Copyrights: © 2000
Vert.: Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test